Význam podávání G-CSF v profylaxi febrilní neutropenie – metaanalýza

12. 1. 2018

Neutropenie je hlavní toxicitou limitující dávku u mnoha chemoterapeutických režimů. Febrilní neutropenie (FN) je definovaná jako neutropenie s horečkou signalizující infekci, mortalita se u ní odhaduje kolem 9,5 %. Podávání faktorů stimulujících kolonie granulocytů (G-CSF) stimuluje produkci zralých neutrofilů. Výsledky metaanalýzy 25 studií naznačují, že primární profylaxe rozvoje FN podáváním G-CSF signifikantně snižuje riziko rozvoje FN u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii.

Profylaxe FN pomocí G-CSF

Terapie FN často vyžaduje dlouhou hospitalizaci a výrazně snižuje kvalitu života pacientů. K mortalitě pacientů s FN může z dlouhodobého hlediska přispívat také nutnost snížení dávek chemoterapie nebo jejího odložení v důsledku FN.

Rekombinantní faktory stimulující kolonie granulocytů (G-CSF) podporují produkci zralých funkčních neutrofilů. V době provádění analýzy byly dostupné tři přípravky: filgrastim, pegfilgrastim a lenograstim. Filgrastim a lenograstim se aplikují jako série injekcí 1× denně až do obnovení normálního absolutního počtu neutrofilů, v průměru je k tomuto cíli potřeba aplikovat 11 injekcí na jeden cyklus chemoterapie. Pegfilgrastim se podává jednou v každém cyklu. V současnosti je k dispozici ještě lipegfilgrastim, který má stejné aplikační schéma jako pegfilgrastim. Naopak lenograstim v ČR k dispozici není.

Dosavadní studie ukazují, že podání G-CSF jakožto profylaxe v průběhu chemoterapie snižuje incidenci FN a s ní asociovanou mortalitu. G-CSF je možné podávat jako primární profylaxi od 1. cyklu chemoterapie během celého období léčby nebo alternativně jako sekundární profylaxi podávanou během všech cyklů chemoterapie následujících po epizodě FN nebo protrahované těžké neutropenie. 

Systematický přehled a metaanalýza

Cílem této systematické přehledové studie byla identifikace a následná metaanalýza randomizovaných klinických studií, které srovnávaly výskyt FN u pacientů léčených G-CSF s daty pacientů bez léčby G-CSF, resp. výskyt FN u nemocných léčených odlišným typem G-CSF.

Celkem bylo analyzováno 25 studií. Efekt konkrétního G-CSF ve srovnání se žádnou profylaxí G-CSF sledovalo 20 studií (5 studií pro pegfilgrastim, 10 pro filgrastim a 5 pro lenograstim), 5 studií srovnávalo efektivitu filgrastimu s pegfilgrastimem. Nebyla nalezena studie srovnávající lenograstim s filgrastimem nebo s pegfilgrastimem. Ve všech případech se jednalo o studie sledující účinnost primární profylaxe pomocí G-CSF.

Do analýzy byly zahrnuty pouze studie dospělých pacientů se solidním nádorem nebo lymfomem. Byly však značně heterogenní s ohledem na věk, pohlaví pacientů, typ nádorového onemocnění, délku a počet cyklů chemoterapie. Některé studie byly dvojitě zaslepené, jiné otevřené. Pomocí I2 testu byla heterogenita odhadnuta na 50–76 %. V metaanalýze byl proto aplikován statistický model náhodných vlivů. V tomto modelu se předpokládá, že existuje různá distribuce jednotlivých efektů napříč studiemi, a očekává se tedy heterogenita ve výsledcích jednotlivých studií.

Výsledky

Metaanalýza 25 studií prokázala signifikantní snížení incidence FN u pacientů s primární profylaxí FN pomocí G-CSF ve srovnání s pacienty bez profylaxe (relativní riziko [RR] 0,51; 95% CI 0,41−0,62). Nejvýraznější efekt byl pozorován u pacientů, kterým byl podáván pegfilgrastim (RR 0,30; 95% CI 0,14−0,65). Signifikantní snížení rizika výskytu FN bylo pozorováno také v případě filgrastimu (RR 0,57; 95% CI 0,48−0,69) a lenograstimu (RR 0,62; 95% CI 0,44−0,88).

Metaanalýza 5 studií srovnávajících efekt filgrastimu a pegfilgrastimu prokázala signifikantně vyšší efektivitu pegfilgrastimu a tento výsledek byl konzistentní s výsledky analýzy studií sledujících profylaktický účinek filgrastimu nebo pegfilgrastimu ve srovnání s pacienty bez profylaxe.

Závěr

Febrilní neutropenie je závažnou komplikací chemoterapie s bezmála 10% mortalitou. Profylaktické podávání G-CSF stimuluje produkci a vyzrávání neutrofilů a signifikantně snižuje riziko rozvoje FN. Tato přehledová studie a metaanalýza prokázala signifikantní redukci výskytu FN u pacientů s primární profylaxí FN pomocí G-CSF. Podle současných evropských i amerických doporučení je podávání G-CSF indikováno u pacientů s rizikem rozvoje FN > 20 % a lze ho zvažovat také u pacientů s rizikem 10–20 %. 

(alz) 

Zdroj: Cooper K. L., Madan J., Whyte S. et al. Granulocyte colony-stimulating factors for febrile neutropenia prophylaxis following chemotherapy: systematic review and meta-analysis. BMC Cancer 2011; 11: 404, doi: 10.1186/1471-2407-11-404.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se