Srovnání lipegfilgrastimu, pegfilgrastimu a filgrastimu v profylaxi chemoterapií indukované neutropenie

15. 5. 2018

Neutropenie je běžnou komplikací myelosupresivní chemoterapie. Často vede k přerušování léčby, snižování jejích dávek a také k opakovaným hospitalizacím. Febrilní neutropenie (FN) je závažnou formou neutropenie s vysokou mortalitou. V prevenci a terapii FN se uplatňuje podávání faktorů stimulujících kolonie granulocytů (G-CSF). Prezentovaná práce přináší metaanalýzu 3 přípravků z řady v současnosti dostupných rekombinantních G-CSF: lipegfilgrastimu, pegfilgrastimu a filgrastimu.

G-CSF v primární prevenci febrilní neutropenie

Mezi zvlášť závažné formy chemoterapií indukované neutropenie patří závažná neutropenie, definovaná poklesem absolutního počtu neutrofilů pod 0,5 × 109/l, a febrilní neutropenie (FN), která je charakterizovaná poklesem absolutního počtu neutrofilů pod 0,5 × 109/l se současnou febrilií. Podle současných evropských doporučení je vhodné nasadit primární profylaktickou léčbu G-CSF u pacientů, u kterých je riziko rozvoje FN > 20 %. G-CSF stimulují proliferaci a diferenciaci hematopoetických buněk a snižují incidenci, závažnost a trvání FN. Přípravky z řady G-CSF jsou dobře tolerovány, nejčastěji hlášeným vedlejším účinkem je mírná až středně intenzivní bolest kostí.

Cílem této analýzy je srovnání účinnosti a bezpečnosti 3 přípravků z řady G-CSF schválených pro profylaxi FN. Filgrastim (FIL) je G-CSF s krátkým poločasem účinku, aplikuje se subkutánně nebo intravenózně 1× denně po dobu 14denního cyklu. Pegfilgrastim (PEG) je jeho pegylovanou formou s dlouhým poločasem účinku, podává se pouze 1× v průběhu 1 cyklu chemoterapie. Lipegfilgrastim (LIP) je glykopegylovaným rekombinantním G-CSF s dlouhým poločasem účinku, který se podává 1× během chemoterapeutického cyklu a v Evropě je pro léčbu FN schválen od roku 2013.

Metodika metaanalýzy

Do analýzy bylo na základě rešerše publikovaných závěrů klinických studií zahrnuto 5769 pacientů ze 24 studií srovnávajících PEG s LIP nebo PEG s FIL, případně jednotlivé přípravky s placebem. Pro přímé porovnání účinnosti přípravků byl použit statistický model náhodných efektů. Nebyla nalezena žádná studie přímo srovnávající LIP a FIL, v tomto případě byly použity nepřímé metody srovnávání účinnosti.

Sledovanými parametry byly incidence závažné neutropenie a febrilní neutropenie, hospitalizace v souvislosti s neutropenií a čas do obnovení normálních hladin absolutního počtu neutrofilů. Sledován byl rovněž výskyt bolesti kostí jakožto nežádoucí efekt terapie G-CSF.

Výsledky

Incidence závažné neutropenie byla výrazně vyšší v 1. cyklu chemoterapie než v cyklech 2–4, proto byl efekt terapie pro tyto dvě situace analyzován zvlášť.

Výskyt závažné neutropenie v cyklu 1 byl v případě LIP nižší než při podávání PEG a FIL, avšak nedosáhl statistické významnosti. Statisticky signifikantní bylo snížení incidence závažné neutropenie v cyklech 2–4 při podávání LIP v přímém srovnání s PEG (relativní riziko [RR] 0,53; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,35–0,79).

V nepřímém srovnání LIP a FIL bylo riziko závažné neutropenie rovněž signifikantně nižší při podávání LIP (RR 0,45; 95% CI 0,27–0,75). Rozdíl v účinnosti PEG a FIL nebyl statisticky signifikantní.

V případě terapie LIP byla doba do obnovení absolutního počtu neutrofilů signifikantně nižší než v případě PEG a FIL (1,75, resp. 1,88 dne). Rozdíl v trvání febrilní neutropenie a incidenci bolesti kostí nebyl statisticky významný.

V rámci sledovaných cyklů bylo u LIP pozorováno nesignifikantně nižší riziko výskytu febrilní neutropenie oproti PEG. Obdobně tomu bylo i při srovnání LIP a FIL.

Shrnutí a závěr

Primární profylaxe podáváním G-CSF je zejména v případě myeloablativních chemoterapeutických režimů zásadní pro prevenci febrilní neutropenie a závažné neutropenie.

Tato metaanalýza přináší přímé srovnání účinnosti LIP a PEG, resp. PEG a FIL. Nepřímo byla srovnávána účinnost LIP a FIL. Lipegfilgrastim ve srovnání s pegfilgrastimem a filgrastimem signifikantně snižuje riziko výskytu závažné neutropenie v cyklech 2–4 a zkracuje dobu do obnovení absolutního počtu neutrofilů.

(alz)

Zdroj: Bond T. C., Szabo E., Gabriel S. et al. Meta-analysis and indirect treatment comparison of lipegfilgrastim with pegfilgrastim and filgrastim for the reduction of chemotherapy-induced neutropenia-related events. J Oncol Pharm Pract 2017 Jan 1; 1078155217714859, doi: 10.1177/1078155217714859 [Epub ahead of print].Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se