Profylaxe febrilní neutropenie lipegfilgrastimem v klinické praxi

6. 4. 2018

Febrilní neutropenie (FN) je závažnou a potenciálně fatální komplikací onkologické léčby, zvláště u pacientů léčených myelosupresivním chemoterapeutickým režimem. Četné studie prokázaly, že profylaxe v podobě podávání faktoru stimulujícího granulocytové kolonie (G-CSF) signifikantně snižuje riziko rozvoje FN a riziko nutnosti snížit dávkování a intenzitu chemoterapie v důsledku FN. Tento přehledový článek shrnuje výsledky klinických studií sledujících efekt lipegfilgrastimu, jednoho z pegylovaných G-CSF, v profylaxi FN u pacientů se solidními nádory nebo lymfoproliferativním onemocněním léčených chemoterapeutickým režimem s vysokým a středním rizikem rozvoje FN.

Febrilní neutropenie v onkologické praxi

Mezi nežádoucí účinky většiny chemoterapeutických režimů v současné klinické praxi patří hematologická toxicita. Efektivita myelosupresivních chemoterapeutických režimů je limitována nutností snížit intenzitu léčby, případně ji přerušit nebo ukončit v důsledku rozvoje FN. Riziko infekčních komplikací chemoterapie stoupá s poklesem počtu neutrofilů pod kritickou hranici absolutního počtu 500/mm3. FN je poměrně častou a potenciálně fatální komplikací chemoterapie.

Podávání G-CSF signifikantně snižuje riziko rozvoje FN, počtu hospitalizací v souvislosti s FN a také riziko přerušení nebo ukončení terapie. Snižování intenzity léčby nebo její přerušení (případně ukončení) zvyšuje riziko relapsu onkologického onemocnění a negativně ovlivňuje prognózu pacientů, u kterých se FN rozvine.

Lipegfilgrastim je nejnovější glykopegylovanou formou filgrastimu − molekuly, která se svojí strukturou maximálně přibližuje endogennímu G-CSF. Glykopegylace umožňuje jednorázovou aplikaci lipegfilgrastimu.

Bezpečnost a účinnost lipegfilgrastimu – výsledky recentních klinických studií

Do přehledu byly zahrnuty 3 recentní klinické studie – výsledky interim analýzy studie LEOS a výsledky podskupiny nemocných s nádorem prsu a nehodgkinským lymfomem (NHL) ze studie NADIR.

Studie LEOS

LEOS je prospektivní panevropská multicentrická neintervenční studie sledující účinnost lipegfilgrastimu v profylaxi FN u pacientů s různými typy nádorů podstupujících myelosupresivní cytotoxickou léčbu. Primárním endpointem této studie byl vliv profylaxe febrilní neutropenie lipegfilgrastimem na nutnost redukce, odložení nebo vynechání dávky chemoterapie. Do interim analýzy bylo zahrnuto 621 pacientů. Primární profylaxe FN lipegfilgrastimem byla podána 80,7 % z nich, sekundární profylaxi dostalo 15,1 % pacientů. Vzhledem k profylaxi lipegfilgrastimem bylo nutné přerušit chemoterapii pouze u 1 pacienta s primární profylaxí a u žádného se sekundární profylaxí. FN se rozvinula u 2,4 % pacientů s primární a 1,2 % se sekundární profylaxí. Interim analýza prokázala účinnost a bezpečnost lipegfilgrastimu v profylaxi FN u pacientů léčených myelosupresivní cytotoxickou léčbou.

Studie NADIR – podskupina nemocných s nádorem prsu

NADIR je prospektivní neintervenční multicentrická studie sledující účinnost a bezpečnost lipegfilgrastimu v prevenci FN u pacientů s různými typy malignit z 270 center v Německu léčených myelosupresivní léčbou. Části pacientek byly podávány dose dense režimy chemoterapie. Interim analýza podskupiny 741 nemocných s nádorem prsu ukázala, že jen v 0,7 % cyklů chemoterapie bylo nutno redukovat dávku chemoterapie z důvodu rozvoje neutropenie. FN se rozvinula u 2,2 % z nich, resp. u 1,8 % léčených intenzivním chemoterapeutickým režimem.

Studie NADIR – podskupina nemocných s NHL

Interim analýza podskupiny nemocných s NHL, kteří byli zahrnuti do studie NADIR, prokázala účinnost profylaxe lipegfilgrastimem u pacientů s lymfoproliferativním onemocněním. Závažná neutropenie byla zaznamenána u 37,2 % pacientů, FN se však rozvinula jen u 2,0 %. Pouze u 0,7 % pacientů s NHL bylo třeba redukovat dávku chemoterapie z důvodu rozvoje neutropenie. Analýza také potvrdila bezpečnost lipegfilgrastimu u této skupiny pacientů.

Závěr

Na základě analýzy recentních klinických studií lze podávání lipegfilgrastimu považovat za účinnou a bezpečnou profylaxi FN u pacientů s různými typy solidních nádorů a lymfoproliferativních onemocnění. Tato profylaxe značně snižuje riziko redukce dávky chemoterapie, resp. její odložení či vynechání.

(alz)

Zdroje:
1. Holubec L., Polívka J., Lisnerová L. et al. The effectiveness of febrile neutropenia prophylaxis with Lipegfilgrastim in routine clinical practice. In Vivo 2017; 31 (3): 303−306, doi: 10.21873/invivo.11059.
2. Fietz T., Wolff T., Schulz H. et al. Prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia with lipegfilgrastim in patients with non-Hodgkin-lymphoma (NHL): results from an interim analysis of the non-interventional study NADIR. DGHO Jahrestagung, 14.−18. října 2016, Lipsko, Německo. Poster: P950.
3. Pichler P., Claes N., Mazza P. et al. Use of lipegfilgrastim in clinical practice for the prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia: interim results of pan-European non-interventional study. European Society for Medical Oncology, From disease treatment to patient care, 7.−11. října 2016, Kodaň, Dánsko. Poster: 1459P.
4. Kurbacher C. M., Fietz T., Trarbach T. et al. Prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia with Lipegfilgrastim in patients with breast cancer: results from interim analysis of the non-interventional study NADIR. European Society for Medical Oncology, From disease treatment to patient care, 7.−11. října 2016, Kodaň, Dánsko. Poster: 1457P.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se