Monoterapie bimatoprostem u nemocných s glaukomem a oční hypertenzí

4. 5. 2020

Může být monoterapie bimatoprostem dostatečně účinná v kontrole nitroočního tlaku u non-respondérů na jinou předchozí léčbu? Tuto otázku si položili britští výzkumníci v prezentované studii.

Snížení nitroočního tlaku jako základní cíl

Glaukom je komplexní onemocnění, za jehož jediný ovlivnitelný rizikový faktor se považuje snížení nitroočního tlaku (NOT). V 1. linii léčby primárního glaukomu s otevřeným úhlem nebo oční hypertenze se typicky používají prostaglandinová analoga (bimatoprost, latanoprost, travoprost, tafluprost).

Metaanalýzy prokázaly srovnatelnost bimatoprostu 0,03 % ve snižování NOT s jinými prostaglandinovými analogy. Recentně publikované studie pak podporují používání bimatoprostu u pacientů s oční hypertenzí, normotenzním glaukomem či glaukomem s otevřeným úhlem.

Efekt monoterapie bimatoprostem u jedinců se špatnou odpovědí na léčbu

Studie publikovaná v roce 2017 v Journal of Ophthalmology hodnotila účinek a bezpečnost monoterapie bimatoprostem 0,03 % u nemocných s glaukomem a oční hypertenzí s neadekvátním NOT při stávající terapii.

Vstupní data 

Do studie byli zařazeni nemocní bez odpovědi na stávající terapii, jejichž NOT byl měřen nad očekávaným rozmezím. Tito pacienti byli převedeni ze stávající terapie na monoterapii bimatoprostem. Data byla získána od 59 nemocných, kteří byli léčeni mezi lety 2011 a 2015; jejich průměrný věk činil 64 let (rozmezí 42−88) let a 53 % tvořili muži. Průměrný NOT před převedením na bimatoprost dosahoval 23,2 ± 4,4 na pravém a 23,3 ± 3,7 na levém oku. 66 % nemocných bylo léčeno monoterapií latanoprostem. Pacienti byli sledování v průběhu několika návštěv. V analýze byl používán Studentův párový t-test s 5% hladinou významnosti.

Výsledky studie

Průměrná doba mezi převedením na bimatoprost a první návštěvou činila 104 ± 44 dnů. Průměrná hodnota snížení NOT byla pro pravé oko −4,24 mmHg (95% interval spolehlivosti [CI] −5,49 až −2,1) a pro levé oko −4,42 mmHg (95% CI −5,4 až −2,45; p < 0,001 pro obě oči). U celkem 27 % pacientů byla kontrola NOT vyhodnocena při této návštěvě jako neuspokojivá a tito nemocní podstoupili buď selektivní laserovou trabekuloplastiku, nebo byla jejich léčba upravena.

Z analýzy podskupin vyplynulo, že u nemocných s oční hypertenzí bylo snížení NOT u obou očí opět statisticky významné (p < 0,001 pro obě oči) již při první návštěvě. U nemocných, kteří přešli z monoterapie latanoprostem na monoterapii bimatoprostem, bylo snížení NOT při první návštěvě ještě výraznější než v celé skupině: −5,27 mmHg (95% CI −6,87 až −3,67) pro pravé oko a −5,27 mmHg (95% CI −6,56 až −3,98) pro levé oko (p < 0,001 pro obě oči).

Shrnutí a závěr

Tato studie přinesla největší nezávisle získaná data týkající se kontroly vysokého NOT po převedení na monoterapii bimatoprostem. Naznačují, že u některých nemocných, u nichž léčba glaukomu selhala navzdory adekvátní terapii (včetně kombinované), jsou výsledky léčby bimatoprostem statisticky i klinicky významné. Iniciální odpověď se zdá být setrvalá nebo se ještě zlepšuje do 10. měsíce terapie.

Výsledná zjištění tedy podporují fakt, že nemocní s glaukomem se špatnou odpovědí na současnou léčbu mohou být léčeni pouze bimatoprostem. Tuto modalitu je vhodné zvážit zejména před indikací další adjuvantní léčby nebo invazivní terapie.

(eza)

Zdroj: Brennan N., Dehabadi M. H., Nair S. et al. Efficacy and safety of bimatoprost in glaucoma and ocular hypertension in non-responder patients. Int J Opthalmol 2017; 10 (8): 1251–1254, doi: 10.18240/ijo.2017.08.11.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se