Studie RETRO-TAS – trifluridin/tipiracil u předléčeného mCRC v reálné praxi

25. 5. 2023

Jak si trifluridin/tipiracil (FTD/TPI), který v klinických studiích prokázal účinnost u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) refrakterního vůči chemoterapii (CHT), vede v reálné praxi? To zjišťovali autoři řecké retrospektivní observační studie RETRO-TAS.

FTD/TPI v zásadních studiích

Trifluridin/tipiracil je indikovaný u dospělých pacientů s refrakterním mCRC, kteří užívali režimy CHT založené na fluoropyrimidinu, oxaliplatině nebo irinotekanu a protilátky anti-VEGF či anti-EGFR. Jeho bezpečnost a účinnost prokázaly studie fáze II (Yoshino et al.), na jejímž základě byl schválen v Japonsku, a následně studie fáze III RECOURSE, která se stala podkladem pro registraci v USA (2015) a Evropě (2016). Výsledky těchto studií potvrdilo nedávné hodnocení fáze IIIb PRECONNECT. 

   

RETRO-TAS – poznatky z reálné praxe

Sledovaná populace pacientů a hodnocené parametry

Ve studii RETRO-TAS byly retrospektivně analyzovány údaje pacientů s mCRC po ≥ 2 předchozích liniích léčby, kteří dostávali FTD/TPI na základě rozhodnutí lékaře v 8 onkologických centrech v Řecku. Autoři použili údaje nemocných starších 18 let, kteří měli histologicky potvrzené onemocnění a dostupná data o předchozích liniích chemoterapie a užívali FTD/TPI ve schválené dávce (35 mg/m2 p.o. 2× denně 1.–5. a 8.–12. den každého 28denního cyklu terapie). Od října 2018 do října 2021 bylo zařazeno 200 pacientů s mediánem věku 63,7 roku v době diagnózy a 67,0 roku v době zahájení léčby FTD/TPI. 

Autoři hodnotili klinicko-patologické ukazatele mCRC (molekulární profil, stranová lokalizace primárního nádoru), dobu trvání léčby, úpravy dávky a toxicitu. Dále vypočetli medián přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS), podíl pacientů s PFS po 6 a 8 měsících, podíl objektivních odpovědí na léčbu a podíl pacientů s kontrolou onemocnění.

Výsledky

V době analýzy činil medián délky sledování 14 měsíců a bylo zaznamenáno 158 případů progrese onemocnění a 106 úmrtí. Adjuvantní CHT podstoupilo 39,5 % a radikální chirurgický zákrok 51,5 % probandů. FTD/TPI byl podáván ve 3. (70,5 %), 4. (17,0 %) nebo 5. (12,5 %) linii léčby, a to většinou v monoterapii (71,5 %), u některých pacientů v kombinaci s anti-VEGF protilátkou bevacizumabem (24,5 %) a vzácně v kombinaci s anti-EGFR protilátkou (4,0 %).

Medián doby trvání terapie činil 119,5 dne s tím, že 81 % pacientů ji přerušilo kvůli progresi onemocnění. U 0,5 % pacientů bylo dosaženo kompletní remise, u 25 % parciální emise, u 20 % stabilizace onemocnění a u 47 % došlo k progresi (výsledky 7,5 % účastníků nebyly hodnotitelné). Medián PFS činil 4,8 měsíce, medián OS 11,4 měsíce. 6měsíční PFS dosáhlo 41,4 %, 8měsíční PFS 31,5 %. Multivariační analýza ukázala negativní korelaci přežití s výkonnostním stavem (PS) > 1 a s přítomností metastáz v játrech a plicích. Stranová lokalizace nádoru a mutační stav žádnou souvislost s přežitím nevykázaly.

Ze závažných nežádoucích příhod byly zaznamenány neutropenie (4 pacienti), anémie (2), trombocytopenie (1), průjem (1), nauzea (1) a únava (8 pacientů). Snížení dávky bylo nutné u 25 % nemocných, odložení dalšího cyklu u 31 % a kratší trvání léčby u 14,5 %. 

   

Závěr

Tato observační studie z reálné řecké praxe potvrzuje závěry kontrolované studie fáze III RECOURSE a přináší další důkazy o přínosu FTD/TPI ve ≥ 3. linii léčby mCRC u všech podskupin pacientů bez ohledu na mutační status a stranovou lokalizaci primárního nádoru.

(esr)


Zdroj: Koumarianou A., Ntavatzikos A., Vourli G. et al. P-50 RETRO-TAS, a retrospective observational study of trifluridine/tipiracil in chemorefractory metastatic colorectal cancer. ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2022. Dostupné na: www.esmo.org/meeting-calendar/past-meetings/esmo-world-congress-on-gastrointestinal-cancer-2022Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se