Regorafenib může být oproti TAS-102 u pacientů s mCRC spojen se zvýšenou ztrátou svaloviny

3. 10. 2019

Regorafenib a TAS-102 (fixní kombinace trifluridin/tipiracil) jsou léčiva, která lze použít ve 3. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Rakouští onkologové hodnotili vliv obou přípravků na kosterní svalstvo a zjistili, že volbu je třeba pečlivě zvážit u pacientů s preexistující sarkopenií nebo anamnézou většího úbytku hmotnosti.

Aktuální guidelines doporučují regorafenib i TAS-102 u pacientů s mCRC po selhání chemoterapie na bázi 5-fluorouracilu, oxaliplatiny a irinotekanu a cílené léčby anti-VEGF a/nebo anti-EGFR, případně pokud tuto terapii pacienti nemohou podstoupit. 

Sledovaná populace 

Retrospektivní analýza zahrnovala neselektované po sobě jdoucí pacienty s mCRC léčené regorafenibem a/nebo TAS-102 ve 3. či pozdější linii terapie v onkologickém centru v Salcburku. V období mezi lednem 2013 a dubnem 2018 dostalo léčbu regorafenibem a/nebo TAS-102 celkem 45 pacientů. Index kosterního svalstva (SMI − skeletal muscle index [cm2/m2]) a sarkopenie u nich byly hodnoceny pomocí tomografického (CT) vyšetření na úrovni třetího bederního obratle.

Výsledky studie

Při počáteční diagnóze mCRC trpělo 24 % z těchto nemocných sarkopenií, při zahájení 3. linie léčby to bylo již 54 %. Během terapie regorafenibem byl pozorován statisticky významný úbytek hmotnosti (medián změny SMI −2,75 cm2/m2 [−6,3 %]; p < 0,0001) a frekvence sarkopenie se zvýšila ze 41 na 59 %. U TAS-102 byly tyto změny méně výrazné a nebyly statisticky signifikantní (medián změny SMI −1,5 cm2/m2 [–3,5 %]; p = 0,575); počet pacientů se sarkopenií se dokonce snížil ze 60 na 50 %.

Při zahájení 3. linie léčby byli kromě toho pacienti rozděleni do 3 podskupin – normální svalová hmota (a), stabilizovaná sarkopenie (b), nově vzniklá sarkopenie (c). V těchto podskupinách bylo dosaženo míry jednoletého celkového přežití 61 % (a), 29 % (b) a 16 % (c) (p = 0,04).

12 pacientů dostalo TAS-102 ve 4. linii léčby po regorafenibu coby 3. linii terapie. Zatímco 11 ze 12 těchto pacientů během 3. linie léčby zaznamenalo pokles SMI (průměrná změna SMI 3,3 cm2/m2 [rozptyl −0,2 až −6,9 cm2/m2]), u 9 z těchto 12 pacientů se během následné terapie TAS-102 SMI opět navýšil (průměrná změna SMI +1,9 cm2/m2 [rozptyl +0,2 až +6,5 cm2/m2]).

Závěr

Frekvence sarkopenie se v průběhu onemocnění mCRC zvyšuje a negativně ovlivňuje přežití pacientů. Závěry této studie ukazují, že u pacientů s mCRC a preexistující sarkopenií nebo anamnézou nedávného úbytku hmotnosti je vhodné při výběru léčiv dbát opatrnosti a ideálně volit lék, který výskyt sarkopenie nezhoršuje. Výsledky by bylo nicméně dobré validovat na větší kohortě pacientů.

(mir)

Zdroj: Huemer F., Schlintl V., Hecht S. et al. Regorafenib is associated with increased skeletal muscle loss compared to TAS-102 in metastatic colorectal cancer. Clin Colorectal Cancer 2019; 18 (2): 159−166, doi: 10.1016/j.clcc.2019.04.003.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se