Faktory predikující delší přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem při léčbě trifluridin/tipiracilem

14. 12. 2022

Nedávno publikovaná neintervenční analýza hodnotila celkové přežití (OS) i přežití bez progrese (PFS) u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s příznivými prognostickými faktory před zahájením léčby trifluridin/tipiracilem v porovnání s pacienty s faktory nepříznivými. Zároveň zjišťovala, které konkrétní prognostické faktory patří mezi příznivé z hlediska efektivity terapie.

Předchozí studie s trifluridin/tipiracilem

Studie RECOURSE v roce 2015 prokázala účinnost perorálního přípravku obsahujícího thymidinový analog trifluridin a inhibitor thymidinové fosforylázy tipiracil v léčbě pacientů s refrakterním mCRC. Díky prodloužení přežití a nízké toxicitě byl trifluridin/tipiracil schválen k léčbě mCRC ve 3. linii nezávisle na přítomnosti mutace RAS. Cytotoxický účinek trifluridinu, který je v organismu rychle metabolizován, je v tomto přípravku zachován díky tipiracilu. Ten odbourávání trifluridinu inhibuje a pomáhá udržovat jeho stabilní plazmatickou koncentraci. Následná analýza studie RECOURSE ukázala, že nízká nádorová nálož a indolentní onemocnění jsou příznivými prognostickými faktory spojenými s delším OS a PFS při léčbě trifluridin/tipiracilem.

Neintervenční analýza dat z registru

Níže citovaná práce hodnotila vliv stratifikace pacientů s mCRC do skupiny s příznivými prognostickými faktory a nepříznivými prognostickými faktory na OS, PFS a bezpečnost léčby trifluridin/tipiracilem. Autoři využili data z 18měsíčního registru a provedli retrospektivní observační studii zahrnující pacienty, u nichž byla na jediném pracovišti − Portugalském onkologickém institutu v Coimbře − zahájena od února 2018 do července 2019 léčba trifluridin/tipiracilem.

Nemocní museli být dříve léčeni nejméně 2 liniemi chemoterapie a museli mít výkonnostní stav 0–1 dle ECOG. Byli rozděleni do skupiny s příznivými prognostickými charakteristikami (GPC: nízká nádorová nálož definovaná jako < 3 místa postižená metastázami a indolentní onemocnění definované jako nejméně 18 měsíců od diagnózy první metastázy) a skupiny s nepříznivými prognostickými charakteristikami (PPC: vysoká nádorová nálož a agresivní onemocnění).

Hodnocená populace pacientů

Zařazeno bylo 49 nemocných, z nichž mělo 22 (44,9 %) GPC a 27 (55,1 %) PPC. Z pacientů s GPC mělo 13 jaterní metastázy. Průměrný věk zařazených činil 67 let (rozmezí 48–82 let), 67 % tvořili muži a 65 % mělo metastázy přítomné již od stanovení diagnózy CRC. Ve skupině s PPC byli pacienti častěji ve stadiu IV již při diagnóze CRC, častěji podstoupili ≥ 4 linie předchozí léčby a častěji měli mutaci RAS. Jinak byly charakteristiky obou skupin srovnatelné.

Výsledky

Medián OS v celé populaci dosáhl 7,5 měsíce. Ve skupině s GPC byl významně delší (11,4 měsíce) než ve skupině s PPC (3,9 měsíce; p < 0,0001). Prodloužení mediánu OS u pacientů s GPC bylo nezávislé na přítomnosti mutace RAS, věku pacientů a výkonnostním stavu. Jako další příznivý prognostický faktor byla v této skupině zjištěna absence jaterních metastáz. Pacienti s GPC bez jaterních metastáz měli OS 16,7 měsíce v porovnání s 8,3 měsíce u pacientů s GPC s jaterními metastázami (p = 0,019).

Také medián PFS byl významně delší ve skupině s GPC než s PPC (4,9 vs. 2,6 měsíce; p < 0,0001). Rovněž u tohoto parametru byla dalším příznivým prognostickým faktorem absence jaterních metastáz − byla spojená s PFS 6,4 měsíce oproti 3,7 měsíce u pacientů s GPS s jaterními metastázami (p < 0,0001).

Závěr

Studie potvrdila větší účinnost trifluridin/tipiracilu u pacientů s GPC v porovnání s PPC při zachování dobře tolerovaného bezpečnostního profilu. Jako příznivé prognostické faktory, které ovlivňují přetrvávající odpověď na trifluridin/tipiracil, byly identifikovány indolentní onemocnění, nízká nádorová nálož a absence jaterních metastáz.

(zza)

Zkrácená informace o přípravku Lonsurf k nahládnutí ZDE

Zdroje:
1. Sousa M. J., Gomes I., Pereira T. C. et al. The effect of prognostic factors at baseline on the efficacy of trifluridine/tipiracil in patients with metastatic colorectal cancer: a Portuguese exploratory analysis. Cancer Treat Res Commun 2022; 31: 100531, doi: 10.1016/j.ctarc.2022.100531.
2. SPC Lonsurf. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/lonsurf-epar-product-information_cs.pdf Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se