Srovnání účinnosti a bezpečnosti jednotlivých NOAC v tromboembolické profylaxi u pacientů s nevalvulární fibrilací síní

24. 9. 2018

Fibrilace síní je častým typem srdeční arytmie. Toto onemocnění je asociováno s věkem a až 5násobně zvyšuje riziko cévní mozkové příhody (CMP). Standardem v léčbě fibrilace síní je antitrombotická profylaxe. V současnosti jsou stále častěji předepisovány léky ze skupiny NOACs (nových, resp. přímých non-vitamin K orálních antikoagulancií). Cílem prezentovaného systematického přehledu a metaanalýzy bylo srovnání účinnosti a bezpečnosti jednotlivých přípravků z řady NOACs.

Úvod

Výhodou NOACs ve srovnání s warfarinem je absence nutnosti monitorování INR, méně interakcí s léky i potravinami a lépe predikovatelná farmakodynamika těchto léčiv. Účinnost a bezpečnost NOACs ve srovnání s warfarinem byla prokázána v randomizovaných klinických studiích, doposud však nebyly provedeny randomizované klinické studie srovnávající jednotlivé přípravky z řady NOACs mezi sebou. Následující analýza proto shrnuje data z observačních studií sledujících účinnost a bezpečnost jednotlivých NOACs v antitrombotické profylaxi CMP u pacientů s fibrilací síní.

Analyzované studie

Autoři vyhledali relevantní práce mj. v databázích Medline, CINAHL, Embase a PubMed. Do kvalitativní syntézy bylo zařazeno 15 studií, do metaanalýzy 12 studií. Z 15 studií bylo 14 retrospektivních a 1 prospektivní kohortová.

Všech 15 studií obsahovalo srovnání rivaroxabanu a dabigatranu, medián věku dosahoval 72 let, medián skóre CHA2DS2–VASc činil 2 body a medián skóre HAS–BLED rovněž 2 body. 9 studií srovnávalo apixaban s dabigatranem, 9 studií apixaban s rivaroxabanem. Medián věku dosahoval 73 let, medián skóre CHA2DS2–VASc činil 2 body a medián skóre HAS–BLED rovněž 2 body.

Výsledky

Nebyl pozorován signifikantní rozdíl v účinnosti jednotlivých NOACs měřené výskytem systémových tromboembolických příhod nebo CMP. Signifikantní rozdíly však byly pozorovány ve výskytu krvácivých epizod:

Při srovnání dabigatranu a rivaroxabanu byl rivaroxaban asociován s vyšším rizikem závažného krvácení (poměr rizik [HR] 1,39; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,28–1,50).

Při srovnání apixabanu s dabigatranem byl apixaban asociován s nižším rizikem krvácení (HR 0,80; 95% CI 0,68–0,95).

Při srovnání apixabanu s rivaroxabanem byl rivaroxaban asociován s vyšším rizikem krvácení (HR 1,71; 95% CI 1,51–1,94).

Závěr

V tomto systematickém přehledu a metaanalýze byl apixaban mezi srovnávanými NOACs spojen s nejvýhodnějším profilem z hlediska bezpečnosti ve vztahu ke krvácivým epizodám. Nebyl pozorován signifikantní rozdíl v účinnosti prevence CMP a systémových tromboembolických příhod mezi jednotlivými přípravky ze skupiny NOACs (apixaban, dabigatran, rivaroxaban). Výsledky této práce mohou poskytnout data pro rozhodování při volbě antitrombotické profylaxe u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v klinické praxi.

(alz)

Zdroj: Li G., Lip G. Y. H., Holbrook A. et al. Direct comparative effectiveness and safety between non-vitamin K antagonist oral anticoagulants for stroke prevention in nonvalvular atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Eur J Epidemiol 2018 Jun 8, doi: 10.1007/s10654-018-0415-7 [Epub ahead of print].Štítky
Dětská kardiologie Chirurgie cévní Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se