Bezpečnost a účinnost apixabanu v porovnání s warfarinem u dialyzovaných pacientů

16. 10. 2018

Užití apixabanu v prevenci cévní mozkové příhody a terapii tromboembolické nemoci je u pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin založené pouze na jedné farmakokinetické studii. Retrospektivní studie publikovaná kolektivem amerických autorů se proto soustředila na účinnost a bezpečnost podávání apixabanu v porovnání s warfarinem v klinické praxi.

Úvod

Pacienti podstupující dialýzu mají zvýšené riziko rozvoje fibrilace síní a tromboembolické nemoci v porovnání s jedinci s normální funkcí ledvin. Riziko těchto komplikací s sebou přináší nutnost perorální antikoagulační léčby. Warfarin byl mnoho let jediným dostupným lékem, z výsledků řady studií však vyplývá, že jeho účinnost ani bezpečnost nejsou ideální.

Apixaban je přímý, kompetitivní a vysoce selektivní inhibitor aktivovaného faktoru Xa řadící se do skupiny xabanů. Mavrakanas et al. publikovali farmakokinetickou retrospektivní studii, ve které zjistili, že podávání 2,5 mg apixabanu 2× denně u hemodialyzovaných pacientů odpovídá dávce 5 mg 2× denně u pacientů se zachovanou funkcí ledvin a podobně dávka 5 mg apixabanu 2× denně u dialyzovaných pacientů odpovídá dávce 10 mg 2× denně u jedinců se zachovanou funkcí ledvin. Stanton et al. ve své studii nezjistili statisticky významné zvýšení rizika krvácení u pacientů se závažnou poruchou ledvin při léčbě apixabanem.

Metodika a cíle studie

Retrospektivní studie se zúčastnilo 124 pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin podstupujících peritoneální dialýzu nebo hemodialýzu. Celkem 74 z nich užívalo apixaban (59 jedinců v dávce 5 mg 2× denně a 25 jedinců v dávce 2,5 mg 2× denně) a 50 warfarin.

Primárním sledovaným cílem studie byl výskyt krvácivých příhod, mezi sekundární cíle patřil výskyt závažného krvácení, klinicky relevantního nezávažného krvácení, mírného krvácení, recidiva tromboembolie jedinců s hlubokou žilní trombózou nebo plicní embolií a výskyt ischemické cévní mozkové příhody u jedinců s nevalvulární fibrilací síní. Délka sledování byla 10 měsíců.

Výsledky

V průběhu studie bylo zaznamenáno celkem 35 krvácivých příhod, 15 z nich bylo klasifikováno jako závažné krvácení. Ve skupině s apixabanem byl výskyt krvácivých příhod významně nižší než ve skupině s warfarinem (18,9 vs. 42 %; p = 0,01). Významný rozdíl ve prospěch apixabanu přetrvával i po úpravě na rizikové faktory: pohlaví, rasu, věk, věk při zahájení antikoagulace, tělesnou hmotnost, indikaci, typ současné protidestičkové léčby, konzumaci alkoholu, kardiovaskulární nemocnění, krvácení nebo CMP v anamnéze (poměr šancí [OR] 0,15; 95% CI 0,05–0,46; p = 0,001). Rovněž epizody závažného krvácení byly méně časté při terapii apixabanem (5,4 vs. 22 %; p = 0,01).

Ani v jedné skupině se neobjevila recidiva cévní mozkové příhody. Při léčbě apixabanem byla zjištěna nevýznamně nižší incidence recidivy žilní tromboembolie (4,4 vs. 28,6 %; p = 0,99).

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že apixaban je v prevenci cévní mozkové příhody a v terapii tromboembolické nemoci u dialyzovaných pacientů účinnou a bezpečnou alternativou warfarinu s nižším rizikem krvácení.

(holi)

Zdroje:

  1. Reed D., Palkimas S., Hockman R. et al. Safety and effectiveness of apixaban compared to warfarin in dialysis patients. Res Pract Thromb Haemost 2018 Mar 26; 2 (2): 291–298, doi: 10.1002/rth2.12083.
  2. Mavrakanas T. A., Samer C. F., Nessim S. J. et al. Apixaban pharmacokinetics at steady state in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 2017 Jul; 28 (7): 2241–2248, doi: 10.1681/ASN.2016090980.
  3. Stanton B. E., Barasch N. S., Tellor K. B. Comparison of the safety and effectiveness of apixaban versus warfarin in patients with severe renal impairment. Pharmacotherapy 2017 Apr; 37 (4): 412–419, doi: 10.1002/phar.1905.


Štítky
Dětská kardiologie Chirurgie cévní Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se