Účinnost a bezpečnost panitumumabu v terapii kolorektálního karcinomu – metaanalýza klinických studií

4. 11. 2016

Metaanalýza 4 klinických studií se zaměřila na bezpečnost a účinnost terapie panitumumabem u metastatického kolorektálního karcinomu. Z jejích výsledků vyplývá, že panitumumab zvyšuje dobu přežití bez progrese a zlepšuje míru objektivní odpovědi na terapii.

Úvod

Kolorektální karcinom je jedním z nejběžnějších typů zhoubných nádorů. Ročně je po celém světě diagnostikován více než 1 milion případů tohoto onemocnění. Dřívější studie potvrdily příznivý efekt inhibitorů vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF) v monoterapii nebo kombinaci s modalitami chemoterapie v 1. či 2. linii u pacientů s metastatickým onemocněním. Současné studie se zabývají použitím inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), v jejichž případě je významným prediktivním biomarkerem především mutace v genu KRAS

Metodika studie

Vyhledány byly studie publikované do 24. prosince 2014 v databázích PubMed, Embase a Web of Science. Do metaanalýzy byly zahrnuty randomizované kontrolované studie, které hodnotily účinnost panitumumabu v terapii metastatického kolorektálního karcinomu v monoterapii nebo v kombinaci s chemoterapií. Kritéria pro přijetí splnily celkem 4 studie o celkovém počtu 3066 pacientů. Primárním cílem metaanalýzy bylo zhodnocení doby přežití bez progrese onemocnění (PFS − progression-free survival), objektivní míry odpovědi (ORR − objective response rate) a celkové doby přežití (OS − overall survival).

Výsledky

Souhrnné výsledky naznačují, že přidání panitumumabu k chemoterapii metastatického kolorektálního karcinomu výrazně prodlužuje interval PFS (poměr rizik [HR] 0,84; 95% CI 0,78–0,91; p = 0,000) a zlepšuje ORR (relativní riziko [RR] 2,18; 95% CI 1,13–4,22; p = 0,021) v porovnání s použitím samotné chemoterapie. V případě OS nebylo pozorováno signifikantní prodloužení intervalu (HR 0,97; 95% CI 0,89–1,05; p = 0,402).

Analýza podskupin založená na hodnocení mutace v genu KRAS ukázala, že kombinovaná terapie signifikantně prodlužuje interval PFS (HR 0,71; 95% CI 0,57–0,88; p = 0,002) a zlepšuje ORR (RR 2,43; 95% CI 1,21–4,90; p = 0,013) u pacientů s nemutovanou formou KRAS.

Kombinace chemoterapie a panitumumabu signifikantně zvýšila incidenci závažných nežádoucích účinků (stupně 3/4), a to především kožní toxicity, hypokalémie, mukozitid, hypomagnezémie, průjmů a únavy.

Závěr

Z metaanalýzy vyplývá, že kombinace panitumumabu a chemoterapie signifikantně zvyšuje dobu přežití bez progrese onemocnění a zlepšuje objektivní míru odpovědi na terapii, ale nezvyšuje celkovou dobu přežití. Výsledek je však limitován počtem klinických studií, zhodnocení účinnosti panitumumabu ve všech sledovaných parametrech je proto nutné ověřit dalším výzkumem.

(holi)

Zdroj: Liang R. F., Zheng L. L. The efficacy and safety of panitumumab in the treatment of patients with metastatic colorectal cancer: a meta-analysis from five randomized controlled trials. Drug Des Devel Ther 2015; 9: 4471−4478, doi: 10.2147/DDDT.S85178.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se