Panitumumab a nejlepší podpůrná léčba u chemorefrakterního metastatického kolorektálního karcinomu v návaznosti na mutační status RAS a BRAF

28. 6. 2018

Autoři práce recentně publikované v časopisu Clinical Colorectal Cancer analyzovali mutační status genu RAS a BRAF u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) a hodnotili časnou nádorovou regresi a hloubku léčebné odpovědi u pacientů s nemutovaným RAS.

Metodika studie

Do otevřené studie fáze III byli zařazeni nemocní s potvrzeným mCRC, u kterých došlo ke klinické/radiologické progresi onemocnění nebo k výskytu toxicity během léčby irinotekanem či oxaliplatinou. Zúčastnit se mohli pouze pacienti s nemutovaným KRAS na exonu 2 a bez předchozí anti-EGFR léčby.

Pacienti byli randomizováni 1 : 1 k nejlepší podpůrné léčbě (BSC) v kombinaci s panitumumabem v dávce 6,0 mg/kg (v 1. den každého 14denního cyklu) nebo bez něj. Mutační status RAS a BRAF byl hodnocen pomocí Sangerovy metody sekvenování. Časná nádorová regrese (ETS – early tumor shrinkage) byla hodnocena jako maximální procentuální změna velikosti nádoru od vstupu do studie do 8. týdne. Hloubka léčebné odpovědi (DpR – depth of response) byla počítána jako procentuální změna velikosti nádoru ze začátku studie oproti nejmenší zaznamenané velikosti.

Výsledky

Celkově bylo zařazeno 270 pacientů s mCRC a nemutovaným RAS. Panitumumabem a BSC bylo léčeno 142 nemocných, 128 bylo léčeno pouze BSC. U pacientů s nemutovaným RAS došlo při léčbě panitumumabem v kombinaci s BSC ke zlepšení mediánu celkového přežití (OS; poměr rizik [HR] 0,72; p = 0,015) i přežití bez progrese onemocnění (PFS; HR 0,45; p < 0,0001) ve srovnání s pacienty pouze s BSC.

Podobné zlepšení bylo pozorováno u pacientů s nemutovaným RAS a nemutovaným BRAF (OS: HR 0,75; p = 0,04; PFS: HR 0,45; p < 0,0001). Medián DpR byl v populaci s nemutovaným RAS 16,9 % při kombinaci panitumumabu s BSC. Nějaká míra regrese nádoru v týdnu 8 byla zaznamenána u 69,5 % pacientů, u 38,2 % pacientů dosahovalo zmenšení ≥ 20 %. I při stratifikaci pacientů podle ETS bylo zlepšení v parametrech OS a PFS podobné.

Závěr

Tato analýza ukázala, že panitumumab zlepšil výsledky léčby u pacientů s mCRC a nemutovaným RAS. Zároveň naznačila, že ETS a DpR mohou být použity jako doplňkové markery účinnosti.

(epa)

Zdroj: Kim T. W., Elme A., Park J. O., et al. Final analysis of outcomes and RAS/BRAF status in a randomized phase 3 study of panitumumab and best supportive care in chemorefractory wild type KRAS metastatic colorectal cancer. Clin Colorectal Cancer 2018 Mar 21; pii: S1533-0028(17)30529-7; doi: 10.1016/j.clcc.2018.03.008.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se