Monoterapie anti-EGFR vs. kombinace léčiv jako strategie udržovací léčby u pacientů s mCRC

20. 11. 2019

V současnosti je k dispozici pouze několik prací, které zkoumají roli udržovací terapie po režimu indukční léčby zaměřené na receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem bez mutace v genech RAS. Cílem studie publikované v časopisu JAMA Oncology bylo zjistit, zda je udržovací monoterapie inhibitorem EGFR panitumumabem méně efektivní než terapie kombinací panitumumabu s 5-fluorouracilem a leukovorinem po 4měsíční indukční léčbě.

Úvod

Po zavedení cílených biologických léčiv a strategií kontinuální péče se léčba neresekovatelného metastatického kolorektálního adenokarcinomu (mCRC) výrazně proměnila. Výběr optimální intenzity a trvání prvoliniové terapie je nyní založen na nových poznatcích, individuální tolerabilitě, preferenci pacienta a nákladech. Jako léčba 1. volby se u nemocných s mCRC bez mutace v genech RAS v současnosti uvádí kombinace anti-EGFR protilátky s duální chemoterapií.

Metodika a průběh studie

Do otevřené studie fáze II byli zařazeni pacienti s mCRC bez mutace RAS, kteří nebyli dříve léčeni pro metastatické onemocnění. Celkem bylo do sledování zahrnuto 229 pacientů, kteří byli randomizováni (1 : 1) k 8 cyklům indukční léčby panitumumabem spolu s režimem FOLFOX-4 (5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatina), po níž následovala udržovací léčba panitumumabem + 5-fluorouracilem a leukovorinem (skupina A; n = 117), nebo pouze panitumumabem (skupina B; n = 112), a to do progrese onemocnění, výskytu nezvladatelné toxicity či odstoupení od studie.

Výsledky

Při průměrném sledování 18,0 měsíců (mezikvartilové rozpětí [IQR] 13,1–23,3 měsíce) bylo zaznamenáno celkem 169 případů progrese onemocnění nebo úmrtí. Skupina B se ukázala jako inferiorní (horní limit jednostranného 90% intervalu spolehlivosti [CI] poměru rizik [HR] 1,857). 10měsíční přežití bez progrese onemocnění dosahovalo 59,9 % (95% CI 51,5–69,8 %) ve skupině A a 49,0 % (95% CI 40,5–59,4 %) ve skupině B (HR 1,51; 95% CI 1,11–2,07; p = 0,01).

V průběhu udržovací léčby byl výskyt závažných nežádoucích příhod spojených s léčbou (grade 3 a vyšší) častější ve skupině A v porovnání se skupinou B (36 vs. 16 případů). Nežádoucí příhody spojené s léčbou panitumumabem byly také častější ve skupině A než ve skupině B (27 vs. 13 případů).

Závěr

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem bez mutace RAS vykazovala udržovací léčba kombinací panitumumabu a 5-fluorouracilu/leukovorinu lepší výsledky z hlediska doby přežití bez progrese onemocnění než monoterapie panitumumabem. Na druhé straně nasazení této kombinace mírně zvýšilo toxické účinky léčby.

(eko)

Zdroj: Pietrantonio F., Morano F., Corallo S. et al. Maintenance therapy with panitumumab alone vs panitumumab plus fluorouracil-leucovorin in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer: a phase 2 randomized clinical trial. JAMA Oncol 2019 Jul 3; 5 (9): 1268–1275, doi: 10.1001/jamaoncol.2019.1467.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se