Kvalita života pacientů s mCRC léčených režimem mFOLFOXIRI a panitumumabem

16. 6. 2020

Na kongresu Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO) v září 2019 byly prezentovány výsledky studie VOLFI, která sledovala také kvalitu života pacientů s primárně neresekabilním nemutovaným (wt-RAS) metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s performance statusem dle ECOG 0–1.

Metodika a cíle studie

Prospektivní randomizovaná studie fáze II VOLFI srovnávala mFOLFOXIRI (oxaliplatina 85 mg/m2, irinotekan 150 mg/m2, 5-fluorouracil 3000 mg/m2 kontinuálně 48 hod, leukovorin 200 mg/m2) v kombinaci s panitumumabem 6 mg/kg (rameno A) oproti samotnému FOLFOXIRI (oxaliplatina 85 mg/m2, irinotekan 165 mg/m2, 5-fluorouracil 3200 mg/m2 kontinuálně 48 hod, leukovorin 200 mg/m2 – rameno B). Pacienti v obou ramenech dostávali léčbu každé 2 týdny. Do kohorty 1 byli zařazeni nemocní s neresekabilním mCRC, u pacientů v kohortě 2 byla šance na sekundární resekci metastatických lézí.

Primárním cílem byla objektivní míra odpovědi (ORR), mezi sekundární cíle patřily sekundární míra resekce (v kohortě 2), toxicita a kvalita života (QoL). Rozdíly v QoL mezi léčebnými postupy byly hodnoceny od zahájení do progrese onemocnění a do přerušení/ukončení terapie 1. linie za použití analýzy kovariance (ANCOVA).

Výsledky

Celkem bylo randomizováno 96 pacientů, z toho 63 do ramene A a 33 do ramene B. V rameni zahrnujícím panitumumab (A) byla ve srovnání se samotným FOLFOXIRI zaznamenána signifikantně vyšší ORR (87,3 vs. 60,6 %; p = 0,004), časné zmenšení tumoru (ETS: 85,7 vs. 60,0 %; p = 0,01) a hloubka odpovědi (DpR: 58,9 vs. 40,9 %).

Analýza QoL byla v rameni A provedena u 51 pacientů a v rameni B u 26 pacientů. Nebyly pozorovány žádné statisticky signifikantní rozdíly mezi léčebnými rameny. Ačkoli v rameni A (s panitumumabem) kohorty 2 bylo dosaženo signifikantně více sekundárních resekcí metastáz (75,0 vs. 36,4 %; p = 0,05), QoL se mezi kohortami 1 a 2 a léčebnými rameny nelišila. 

Stejně tak se nelišila frekvence ukončení terapie z důvodu toxicity (A: 12,7 % vs. B: 21,2 %) nebo na přání pacienta (A: 0 % vs. B: 6,1 %). Nežádoucí příhody stupně 3/4 byly početnější v rameni s panitumumabem (81,3 vs. 66,7 %). Šlo zejména o průjem (25,0 vs. 12,1 %), mukozitidu (9,4 vs. 0 %), vyrážku (14,1 vs. 0 %) a únavu (7,8 vs. 0 %). 

Závěr

U režimu mFOLFOXIRI v kombinaci s panitumumabem byla u pacientů s wt-RAS mCRC zaznamenána signifikantně vyšší míra odpovědí oproti samotnému FOLFOXIRI. Ačkoliv byla pozorována také vyšší toxicita, kvalita života byla v obou ramenech srovnatelná. Z tohoto důvodu představuje intenzivní léčba modifikovaným režimem FOLFOXIRI s panitumumabem hodnotnou terapeutickou možnost pro pacienty, kteří potřebují vysoce aktivní terapii 1. linie.

(mir)

Zdroj: Geissler M., Klingler T., Modest D. et al. Quality of life during 1st-line FOLFOXIRI +/- panitumumab in RAS wild-type metastatic colorectal cancer: results from the randomized VOLFI trial (AIO KRK-0109). Ann Oncol 2019; 30 (Suppl. 5): 580P, doi: 10.1093/annonc/mdz246.057.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se