Suplementace Lactobacillus reuteri Protectis u nedonošených dětí

8. 4. 2016

Studie publikovaná v časopisu Pediatrics hodnotila suplementaci probiotickým kmenem Lactobacillus reuteri Protectis v souvislosti s možným ovlivněním výskytu nozokomiálních infekcí u nedonošených dětí s porodní hmotností 2000 g a nižší.

Inzerce

Nozokomiální infekce u nedonošených dětí

Nedonošení novorozenci hospitalizovaní na neonatologických jednotkách intenzivní péče patří mezi skupiny pacientů, které jsou nejvíce ohroženy nozokomiálními infekcemi. Výskyt získaných infekcí u těchto pacientů je usnadněn specifickými vlastnostmi imunitního systému (např. nevyzrálost imunitních reakcí v rozpoznávání patogenů, nezralé kožní a slizniční bariéry) a kolonizací agresivními nozokomiálními patogeny. Průnik patogenů přes nezralou střevní sliznici má za následek hematogenní infekce s následným možným rozvojem pneumonie, urosepse či meningitidy. Získanou infekcí jsou dále ohroženy nedonošené děti dlouhodobě vyžadující umělou plicní ventilaci nebo novorozenci s recidivujícími aspiracemi orofaryngeálního obsahu.

Preventivní působení probiotik

Kolonizace gastrointestinálního traktu probiotickými kmeny (nepatogenní anaerobní bakterie) snižuje kompetitivním mechanismem přichycení bakteriálních patogenů. Práce, které se tímto tématem zabývaly, se soustředily především na preventivní efekt probiotik na výskyt nekrotizující enterokolitidy u nezralých novorozenců. Méně údajů je známo o vlivu probiotik na nozokomiální infekce u nezralých dětí.

Cílem studie kolumbijských lékařů bylo zjistit, zda profylaktické podávání kmene Lactobacillus reuteri nezralým dětem snižuje incidenci nozokomiálních infekcí a ovlivňuje mortalitu těchto dětí. Lactobacillus reuteri je u lidí přirozeně se vyskytující kmen, jenž zvyšuje obranyschopnost organismu svými imunomodulačními vlastnostmi.

Průběh studie

Studie publikována v periodiku Pediatrics v roce 2012 byla multicentrická dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná a probíhala na 9 jednotkách intenzivní neonatální péče. Do studie byli zařazeni nezralí novorozenci s porodní hmotností 2000 g a nižší. Během prvních 24 hodin byli randomizováni do 2 skupin. Studijní skupina (378 dětí) dostávala denně 108 CFU Lactobacillus reuteri DSM 17938 (L. reuteri Protectis), kontrolní skupina (378 dětí) dávku placeba. Suplementace byla aplikována do propuštění novorozence či jeho exitu. Primárně sledovanými parametry byly mortalita a počty získaných (nozokomiálních) infekcí, zaznamenány byly také incidence pneumonií, nekrotizující enterokolitidy, poruch tolerance stravy a délka hospitalizace.

Výsledky

Po zhodnocení výsledků bylo zjištěno, že mezi sledovanými skupinami nebyl patrný signifikantní rozdíl při hodnocení výskytu nozokomiálních infekcí či počtu zemřelých novorozenců (p = 0,38). Skupina, která dostávala Lactobacillus reuteri Protectis, však měla o 40 % nižší výskyt nekrotizující enterokolitidy v porovnání s kontrolní skupinou, rovněž incidence nozokomiální pneumonie činila ve studijní skupině novorozenců pouze 2,4 % a byla snížena o 48 % oproti druhé skupině (p = 0,06).

V podskupině silně nezralých novorozenců s porodní hmotností < 1500 g podávání Lactobacillus reuteri Protectis signifikantně snížilo intoleranci enterální výživy (9,6 vs. 16,8 %, redukce o 48 %; p = 0,04). Z tohoto důvodu byla u studijní skupiny dětí užívajících probiotika nalezena i signifikantně nižší délka hospitalizace (32,5 dne) než u skupiny s placebem (37 dnů; p = 0,03). I když z finančních důvodů došlo k předčasnému ukončení studie, a nebyl tak splněn cílový počet probandů (n = 1110), patří zmíněná práce k největším probiotickým studiím u nezralých dětí.

Bezpečnost

Suplementace Lactobacillus reuteri Protectis v této vysoce rizikové populaci dětí se ukázala jako účinná a bezpečná, neboť po dobu sledování nebyla zaznamenána žádná nozokomiální infekce vyvolaná aplikovaným bakteriálním kmenem.  

(moa)

Zdroj: Rojas M. A., Lozano J. M., Rojas M. X. et al. Lactobacillus reuteri Protectis safe and effective in premature infants. Pediatrics 2012 Nov; 130 (5): e1113−e1120; doi: 10.1542/peds.2011-3584.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se