Klinický a mikrobiologický efekt L. reuteri v léčbě chronické periodontitidy

6. 4. 2022

V Journal of Clinical Periodontology byly publikovány výsledky studie, jež hodnotila efekt probioticky působícího bakteriálního kmene Lactobacillus reuteri coby doplňkové léčby chronické periodontitidy.

Bakteriální kolonizace a onemocnění parodontu

Bakteriální osídlení dutiny ústní patří k zásadním faktorům rozvoje onemocnění parodontu. Přítomnost patogenů a absence prospěšných bakterií jsou z hlediska etiologie klíčové. Nicméně ačkoliv je tato skutečnost dobře známa, terapie se obvykle zaměřuje pouze na první zmíněný faktor – redukci periopatogenů. To zahrnuje především subgingivální ošetření (SRP – scaling and root planing) a instruktáž k dentální hygieně.

Přestože SRP významně snižuje množství patogenů, periopatogeny rychle rekolonizují ošetřená místa. Zásah má tedy pouze dočasný efekt, a to i tehdy, je-li kombinován s antiseptickými léčivými přípravky či antibiotiky. V tomto kontextu lze považovat podávání zdraví prospěšných bakterií za potenciálně přínosný postup v léčbě i prevenci periodontitidy. Z uvedené hypotézy vychází rovněž studie, jejímž cílem bylo posoudit efekt podávání pastilek obsahujících Lactobacillus reuteri u dospělých pacientů s chronickou periodontitidou.

Metodika a průběh studie

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie hodnotila klinický a mikrobiologický efekt SRP oproti kombinaci SRP s probiotickými pastilkami. Sledované období trvalo 12 týdnů a po úvodním vyšetření a ošetření pacientů následovaly kontroly v 3týdenních intervalech. Vstupní vyšetření zahrnovalo posouzení hloubky parodontální kapsy při sondování (PPD – probing pocket depth), gingivální recesi (REC) a krvácení při vyšetření sondou (BOP – bleeding on probing), jež byly hodnoceny na různých místech u každého zubu, dále pak výpočet hodnot gingiválního indexu (GI) a plakového indexu (PI).

Celkem 30 účastníků studie bylo randomizováno do dvou 15členných skupin: jedna po úvodním subgingiválním ošetření užívala po dobu 12 týdnů 2× denně pastilky s placebem, druhá pastilky obsahující L. reuteri Prodentis (1 × 108 CFU) s kmeny DSM 17938 a ATCC PTA 5289. Všichni pacienti po dobu sledování používali stejnou zubní pastu. Kontrola po 3, 6 a 9 týdnech od úvodního vyšetření zahrnovala odběr mikrobiálních vzorků a klinické hodnocení pomocí PI a GI. Při závěrečné kontrole účastníci podstoupili komplexní hodnocení všech stanovených parametrů. Hlavním sledovaným parametrem v prezentované studii byla PPD.

Výsledná zjištění

Hodnoty PPD, jež byly u obou skupin na počátku sledování obdobné, se po 12 týdnech sledování snížily u skupiny užívající pastilky s probiotiky i placebem (p < 0,05). Podrobnější analýza tohoto parametru ukázala, že výraznější redukce hlubokých parodontálních chobotů byla patrná u skupiny užívající probiotické pastilky (průměrné snížení PPD hlubokých kapes po 12 týdnech o 2,88 ± 0,35 mm vs. 2,25 ± 0,27 mm; p < 0,001).

Pokud jde o REC a BOP, po 12týdenním sledování nebyly zjištěny významné rozdíly mezi skupinami v těchto parametrech. Stav pacientů z větve užívající probiotika vyžadoval chirurgické ošetření menšího počtu zubů než ve větvi placebové (15,74 ± 23,34 % vs. 25,17 ± 18,38 % zubů; p = 0,067). Co se týká mikrobiologického rozboru, výraznější redukce Porphyromonas gingivalis byla patrná ve vzorcích získaných v probiotickém rameni (p < 0,05), a to již po 9 týdnech sledování. Ve vzorcích odebraných z plaku v probiotické skupině byl patrný výraznější úbytek Prevotella intermedia oproti skupině užívající placebo.

Shrnutí a závěr

Z výsledků studie vyplývá, že pastilky obsahující L. reuteri jsou pro pacienty s chronickou parodontitidou přínosným doplňkem léčby, neboť přispívají k redukci hlubokých parodontálních chobotů. Pouze 26,7 % osob ze skupiny, která užívala probiotické pastilky, bylo na konci sledování označeno za pacienty s vysokým rizikem progrese onemocnění, v druhé skupině se jednalo o 66,7 % osob. Mikrobiologické hodnocení obou skupin přineslo méně významné rozdíly a týkalo se převážně výskytu P. gingivalis.

Autoři studie hodnotí efekt probiotických pastilek obsahujících L. reuteri Prodentis jako klinicky relevantní, avšak upozorňují, že výsledky nelze zobecnit pro všechna probiotika či další způsoby jejich užívání.

(pak)

Zdroj: Teughels W., Durukan A., Ozcelik O., et al. Clinical and microbiological effects of Lactobacillus reuteri probiotics in the treatment of chronic periodontitis: a randomized placebo-controlled study. J Clin Periodontol 2013; 40 (11): 1025–1035, doi: 10.1111/jcpe.12155.Štítky
Alergologie a imunologie Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Gynekologie a porodnictví Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Stomatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se