Zachování kvality života pacientek při paliativní léčbě triple-negativního karcinomu prsu

28. 5. 2020

V časopisu Annals of Oncology byla publikována analýza kvality života pacientek léčených kombinací atezolizumabu s nab-paklitaxelem pro metastatický triple-negativní karcinom prsu.

Prognóza a léčba triple-negativního karcinomu prsu

Přibližně 15 % všech nádorů prsu je klasifikováno jako triple-negativní (bez exprese estrogenových a progesteronových receptorů a s normální expresí HER2). Cílem terapie těchto nádorů je oddálit progresi onemocnění při zachování kvality života pacientek a chemoterapie byla dlouho jedinou dostupnou standardní léčbou. Mnohé kombinované chemoterapeutické režimy sice vedou k lepší účinnosti oproti monoterapii, ale tyto výsledky jsou často vykoupeny zvýšenou toxicitou a zhoršením kvality života pacientek.

Nemocným s pozitivní expresí ligandu 1 receptoru programované buněčné smrti (PD-L1) je nově možno v 1. linii léčby podávat kombinovanou léčbu nab-paklitaxelem a atezolizumabem (monoklonální protilátka specificky blokující PD-L1). Studie IMpassion130 ukázala zlepšení přežití bez progrese onemocnění (PFS) u PD-L1-pozitivních pacientek (PFS 7,5 měsíce na kombinované léčbě oproti 5,0 měsícům na monoterapii nab-paklitaxelem). Autoři studie nyní publikovali analýzu kvality života pacientek na základě předem specifikovaných výstupů sledovaných samotnými pacientkami.

Metodika studie a cíle analýzy

Studie se účastnily pacientky s dosud neléčeným lokálně pokročilým nebo metastatickým triple-negativním karcinomem prsu, jež byly randomizovány k podání atezolizumabu v dávce 840 mg nebo placeba každé 2 týdny v kombinaci s nab-paklitaxelem v dávce 100 mg/m2 v den 1, 8 a 15 každého 28denního cyklu, a to až do progrese onemocnění nebo intolerance terapie.

Pacientky vyplňovaly dotazník kvality života QLQ-C30 připravený Evropskou organizací pro výzkum a léčbu nádorových onemocnění (EORTC) a také jeho specifický modul pro karcinomy prsu (QLQ-BR23) v prvním dni každého léčebného cyklu, při ukončení terapie a dále každé 4 týdny po dobu 1 roku. Výstupem analýzy byl čas do deteriorace (TTD) kvality života spojené se zdravím (HRQoL), definovaný jako první pokles o ≥ 10 bodů oproti výchozímu stavu, který trval nejméně po 2 cykly. Dále byl sledován TTD v rámci každodenního fungování a výskyt příznaků spojených s onemocněním nebo jeho léčbou.

Výsledky

92 % pacientek vyplnilo při vstupu do studie dotazník QLQ-C30, 89 % také dotazník QLQ-BR23, více než 80 % pak poskytovalo odpovědi až do 20. léčebného cyklu. Při vstupu do studie byly v obou skupinách zaznamenány srovnatelné hodnoty průměrného skóre HRQoL, úrovně fyzických funkcí i zvládání odpovídajících životních rolí. V průběhu léčby nebyly zaznamenány klinicky významné změny oproti výchozímu stavu.

Mezi studijními rameny v PD-L1-pozitivní populaci nebyly pozorovány signifikantní rozdíly v průměrné době do poklesu HRQoL (poměr rizik [HR] 0,94; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,69−1,28). Rozdíly nebyly zaznamenány ani pro TTD u fyzických funkcí (HR 1,02; 95% CI 0,76−1,37) či životních rolí (HR 0,77; 95% CI 0,57−1,04). Mezi rameny rovněž nebyla pozorována klinicky významná zhoršení příznaků souvisejících s léčbou (únava, průjem nebo nevolnost a zvracení).

Závěr

Přidání atezolizumabu k terapii nab-paklitaxelem u pacientek s metastatickým triple-negativním karcinomem prsu oddálilo progresi onemocnění, a to bez negativního vlivu na každodenní fungování či kvalitu života pacientek.

(este)

Zdroj: Adams S., Diéras V., Barrios C. H. et al. Patient-reported outcomes from the phase III IMpassion130 trial of atezolizumab plus nab-paclitaxel in metastatic triple-negative breast cancer. Ann Oncol 2020; 31 (5): 582–589, doi: 10.1016/j.annonc.2020.02.003.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se