Tumor infiltrující lymfocyty jako prognostický marker – subanalýza studie TRYPHAENA

25. 2. 2019

Recentní klinické studie naznačují souvislost mezi vyšším podílem stromálních tumor infiltrujících lymfocytů (TIL), expresí genů zapojených do imunitní odpovědi a vyšší pravděpodobností patologické kompletní odpovědi (pCR) a přežití bez události (EFS) u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu. Čerstvě publikovaná analýza tuto asociaci sledovala a hodnotila v kontextu neoadjuvantní léčby ve studii TRYPHAENA.

Studie TRYPHAENA

Do randomizované multicentrické studie fáze II TRYPHAENA bylo zařazeno 225 nemocných s HER2-pozitivním nádorem prsu v časném stadiu. Proběhla randomizace do 3 skupin podle neoadjuvantní léčby: První skupina absolvovala 3 cykly kombinace FEC (fluorouracil, epirubicin a cyklofosfamid) následované 3 cykly docetaxelu v kombinaci s trastuzumabem a pertuzumabem, které byly podávány od prvního cyklu FEC. Druhé skupině byla podávána chemoterapie identická se skupinou 1; trastuzumab s pertuzumabem však byly podávány až od 1. cyklu docetaxelu. Třetí skupina byla léčena 6 cykly docetaxelu a karboplatiny v kombinaci s trastuzumabem a pertuzumabem (režim bez antracyklinů).

Cíle subanalýzy

V současnosti nejsou k dispozici data ohledně prognostického významu stromálních TIL u nemocných s HER2-pozitivním časným karcinomem prsu podstupujících neoadjuvantní terapii kombinací standardní chemoterapie (antracyklin / taxan nebo karboplatina / taxan) s dvojitou blokádou HER2 (trastuzumab a pertuzumab). Cílem této subanalýzy proto bylo sledovat asociaci mezi procentem TIL a pCR/EFS u nemocných zařazených do studie TRYPHAENA.

Výchozí procento TIL (v době diagnózy nebo v době operace u nemocných s reziduálním invazivním karcinomem) bylo stanoveno jako geometrický průměr hodnocení dvou patologů. Biologická podstata případné asociace byla sledována pomocí měření exprese panelu 800 vybraných genů. Asociace TIL s klinicko-patologickými proměnnými (věk, stadium II či III, grade, exprese estrogenového receptoru, terapie antracykliny nebo bez nich) byla hodnocena metodou lineární regrese.

Výsledná zjištění

Kromě vyššího zastoupení grade III nebyla pozorována souvislost mezi výchozím TIL a klinicko-patologickými charakteristikami. V univariační analýze ani v multivariačním modelu nebylo vyšší procento TIL spojeno s pCR.

V multivariačním modelu sledujícím nezávislou asociaci pCR, výchozí TIL a klinicko-patologické proměnné bylo pozorováno snížení poměru rizik události (HR of events) o 25 % na každé zvýšení TIL o 10 % (HR 0,75; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,56–1,00; p = 0,05). Pacientky s vysokým výchozím procentem TIL, u kterých došlo k pCR, měly nejlepší prognózu EFS ve srovnání s ostatními skupinami.

Analýza genové exprese 800 vybraných genů u 173 nemocných prokázala silnou korelaci mezi výchozím podílem TIL a expresí imunitních genů. Pozorována byla také negativní korelace výchozích hodnot TIL a exprese genů zapojených do epitelově-mezenchymové přeměny, angiogeneze a inhibice T buněk.

Závěr

Jedná se o první analýzu asociace TIL, pCR a EFS u nemocných s časným karcinomem prsu léčených kombinací neoadjuvantní chemoterapie a duální blokády HER2 (trastuzumab a pertuzumab). Výsledky této analýzy naznačují možný prognostický význam výchozí hodnoty TIL a pCR u nemocných léčených duální blokádou HER2 v neoadjuvantním režimu. Pacientky s výchozím podílem TIL ≥ 14 %, které dosáhly pCR, měly excelentní odpověď na léčbu duální blokádou HER2.

(alz)

Zdroj: Ignatiadis M., Van den Eynden G., Roberto S. et al. Tumor-infiltrating lymphocytes in patients receiving trastuzumab/pertuzumab-based chemotherapy: a TRYPHAENA substudy. J Natl Cancer Inst 2019 Jan 1; 111 (1): 69–77, doi: 10.1093/jnci/djy076.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se