Ekonomické přínosy subkutánně podávaného trastuzumabu

22. 5. 2019

V roce 2017 byla v 17 českých komplexních onkologických centrech (KOC) provedena farmakoekonomická analýza srovnávající subkutánní a intravenózní formu trastuzumabu v léčbě nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu.

Trastuzumab v léčbě karcinomu prsu

Trastuzumab (Herceptin) je běžně používanou součástí systémové HER2-pozitivního karcinomu prsu. U lokalizovaného onemocnění se podává po dobu 1 roku (maximálně 18 cyklů), při metastatickém onemocnění pak paliativně až do progrese nemoci. Trastuzumab je dostupný ve dvou lékových formách – pro intravenózní (i. v.) a subkutánní (s. c.) podání.

Cíle a metodika analýzy

Analýza se zaměřila na srovnání nákladů na léčbu těmito dvěma formami z ekonomického pohledu komplexních onkologických center. Osloveno bylo 18 KOC, odpovědi v dotazníkovém šetření poskytlo 17 z nich.

Autoři sledovali postupy související s léčbou trastuzumabem s. c. vs. i. v., a to v podobě časových jednotek (příprava léčiva pro podání, péče o pacientku), spotřeby materiálu, nákladů a úhrad za výkony a počtu léčených osob. Ekonomický dopad byl poté určen pomocí analýzy minimalizace nákladů, která brala v úvahu příjmy z provedených výkonů, mzdové náklady personálu a náklady na spotřebovaný materiál.

Výsledky

V roce 2016 měla KOC účastnící se průzkumu v průměru 60 % nemocných léčených trastuzumabem s. c. a 31 % byl trastuzumab podáván intravenózně. Personál KOC stráví během roku přípravou, manipulací a aplikací trastuzumabu všem nemocným průměrně 2706 hodin, přičemž rekonstituce a manipulace s intravenózní formou zabírá téměř dvojnásobek času oproti subkutánní formě. Pokud by byli všichni, kdo jsou aktuálně léčeni i. v. formou, převedeni na subkutánní podání, ušetřilo by průměrné centrum téměř polovinu času aktuálně vynakládaného na péči o tyto nemocné a tím by došlo k odpovídajícímu snížení mzdových nákladů.

Celkové výdaje na zdravotnický materiál spojený s podáváním trastuzumabu dosáhly v průměru 694 tisíc Kč, z toho více než 640 tisíc souviselo s podáním i. v. formy. Pokud by byli všichni převedeni na s. c. podání, bylo by možné převést 95 % nákladů souvisejících s podáváním trastuzumabu i. v. na jiné účely. Zároveň by však došlo ke snížení příjmů z úhrad za výkony o 200 tisíc Kč (celkové příjmy z úhrad dosahovaly průměrně 1,6 milionu Kč).

Se započítáním nákladů na mzdy a materiál a příjmů z provedených výkonů vydělává průměrné centrum v současnosti v souvislosti s léčbou trastuzumabem 204 tisíc Kč ročně. Převedení všech nemocných na s. c. formu by vedlo ke zvýšení příjmů o téměř 600 tisíc Kč současně s možností získat dalších přibližně 25 tisíc Kč z jiných zdrojů. Naopak pokud by všichni byli léčeni intravenózně, centrum by na jejich léčbu muselo doplácet téměř 900 tisíc Kč.

Závěr

Subkutánní podání trastuzumabu přináší řadu výhod pro nemocné, personál i hospodaření KOC. Časová úspora při přípravě a podávání umožňuje lépe využít stávající personál a materiální vybavení (křesla, lůžka). Pomocí s. c. formy by tak pravděpodobně bylo možné ošetřit v daném KOC více nemocných, aniž by bylo třeba rozšířit stávající kapacity.

(este)

Zdroj: Žigmond J., Šrámek J., Petruželka L. et al. Scu Benefit Analysis (SCUBA) survey. Acta Medicinae 2018; 13: 103–106.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se