Účinnost a bezpečnost axitinibu ve vyšších liniích léčby renálního karcinomu v reálné praxi

14. 4. 2021

Řečtí autoři publikovali retrospektivní studii z jednoho pracoviště a ukázali, že axitinib je bezpečnou a účinnou možností léčby metastatického renálního karcinomu i ve ≥ 3. linii léčby.

Metodika a průběh studie

Do studie bylo zařazeno 22 dospělých pacientů s metastatickým renálním karcinomem, kteří byli v letech 2013–2017 léčeni axitinibem po nejméně 2 předchozích liniích léčby. Všichni pacienti podstoupili radikální nefrektomii. Medián věku v této skupině činil 55,4 roku, ženy tvořily 50 %. Axitinib užívalo 54,5 % pacientů ve 3. linii, 18,2 % ve 4. linii a 27,3 % ve ≥ 4. linii. Prognostické riziko dle Henga bylo na počátku léčby axitinibem u 40,9 % pacientů střední a u 50,0 % nepříznivé. Téměř 82 % mělo vícečetné metastázy. Polovina pacientů užívala v předchozích liniích léčby nejméně 2 jiné inhibitory tyrosinkináz (TKI).

Výsledky

Účinnost

Výsledky ukázaly přínos axitinibu u 68 % pacientů, přičemž ve 27,0 % se jednalo o parciální remisi a ve 41,0 % o stabilizaci onemocnění. Medián přežití bez progrese (PFS) dosáhl 6,27 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 3,62–8,91) a medián celkového přežití (OS) nebyl v době analýzy dosažen. Prediktivní význam nebyl zjištěn u žádného klinicko-patologického faktoru (pohlaví, histologie, lokalizace metastáz, prognostické riziko dle Henga) ani faktoru souvisejícího s léčbou (linie léčby, typ předchozí léčby, počet dříve podaných TKI). U 18,2 % pacientů byl pozorován dlouhodobý přínos axitinibu (> 12 měsíců). PFS v této podskupině dosáhlo 14,3 měsíce (95% CI 8,7–19,9).

Bezpečnost

U všech pacientů kromě jednoho (95,8 %) se vyskytly nežádoucí příhody. V 69,0 % se jednalo o stupeň 1–2 a ve zbývajících 31,0 % o stupeň 3. Nejčastěji šlo o únavu, hypertenzi, hypotyreózu, palmoplantární erytrodysestezii a chrapot. Nežádoucí účinky stupně 3 zahrnovaly nejčastěji palmoplantární erytrodysestezii a hypertenzi. Snížení dávky bylo nutné u 22 % pacientů, vysazení léčby u 13 %.

Závěr

Antiangiogenní cílená léčba je stále významnou součástí terapie renálního karcinomu. Axitinib je TKI s prokázanou účinností ve 2. linii léčby. Data z reálné praxe dokládají jeho účinnost a bezpečnost také ve vyšších liniích léčby. Studie rovněž potvrdila jeho známý bezpečnostní profil.

(zza)

Zdroj: Tsironis G., Liontos M., Kyriazoglou A. et al. Axitinib as a third or further line of treatment in renal cancer: a single institution experience. BMC Urol 2020 Jun 2; 20 (1): 60, doi: 10.1186/s12894-020-00618-1.Štítky
Nefrologie Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se