Nová legislativa pro preskripci zdravotnických prostředků moderního hojení ran a její dopady v roce 2021

10. 3. 2021

V lednu 2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novinky v úhradách zdravotnických prostředků zpravidla představují komplikaci pro odbornou veřejnost, která nezřídka musí měnit své zažité postupy. Níže přinášíme základní informace k preskripčním změnám v oblasti krytí ran a kompresivní terapie.

Úvod

Zmíněná novela přinesla změny v systému úhrad předepisovaných zdravotnických prostředků, které se dotkly jak všech zdravotnických prostředků s již stanovenou úhradou, tak také těch, které byly zařazeny nově, v období po 1. červnu 2019, a to včetně prostředků pro moderní hojení ran. Lékařům a poskytovatelům zdravotní péče se tím rozšířily možnosti a způsoby jak pečovat o pacienty, neboť mají daleko větší prostor při výběru produktu na předpis na základě kvality. Pacientům se nabízí zvýšení komfortu poskytované zdravotní péče i celkové kvality života.

Co se změnilo na konci roku 2019

Hlavní změna nastala pro lékaře i pacienty 1. prosince 2019. Od tohoto data jsou sériově vyráběné zdravotnické prostředky hrazeny podle nových pravidel a v nové výši. Současně začal platit nový číselník s výší a podmínkami úhrad a s novými kódy Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), a to i pro všechny hrazené zdravotnické prostředky. Důležité je, že od tohoto okamžiku je možné předepisovat pouze nové kódy SÚKL.

Pro pacienty to nyní znamená plnou úhradu širšího spektra zdravotnických prostředků. Pokud se jedná o spoluúčast pojištěnců na úhradě, v některých skupinách zdravotnických prostředků poklesla, v jiných byla nově zavedena.

Nově jsou limity v příloze zákona uvedeny bez DPH (u většiny položek je sazba 15 %), je tedy třeba mít na vědomí, že pro získání informace o celkové částce k úhradě je potřeba DPH připočíst. Finální částka, na kterou má pacient nárok, se většinou zásadně nemění. Jednotlivé úhradové skupiny obsahují popis parametrů, které musí produkt splnit pro získání úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

Kde nalézt nová pravidla

Nová pravidla a limity preskripce lze najít v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je i nový kategorizační strom. Zároveň vychází seznam SÚKL (www.sukl.cz/sukl/seznamy-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz), a to každý 20. den v měsíci s tím, že platnost má od prvního dne měsíce následujícího. Samotná preskripce je však vázána stále na číselníky zdravotních pojišťoven, které nicméně vycházejí z obsahu právě zmíněného seznamu SÚKL.

Nový kategorizační strom zdravotnických prostředků (ZP)

 • 01 ZP krycí
 • 02 ZP pro inkontinentní pacienty
 • 03 ZP pro pacienty se stomií
 • 04 ZP ortopedicko-protetická a ortopedická obuv
 • 05 ZP pro pacienty s diabetem a jinými poruchami metabolismu
 • 06 ZP pro kompresivní terapii
 • 07 ZP pro pacienty s poruchou mobility
 • 08 ZP pro pacienty s poruchou sluchu
 • 09 ZP pro pacienty s poruchou zraku
 • 10 ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy
 • 11 ZP nekategorizované

Kategorie 01: krycí zdravotnické prostředky

Nová úhrada je stanovena na cm2 konkrétní kategorie prostředku pro hojení ran a bez omezení velikosti krytí. Podle tohoto principu jsou hrazeny jak produkty tzv. vlhkého hojení, tak také výrobky pro tradiční hojení ran. Jednotlivá krytí jsou rozdělena do několika produktových skupin, přičemž každá kategorie má stanovenu maximální úhradu na cm2. Pro usnadnění zařazení výrobku je v příloze 3, oddílu C novelizovaného zákona uvedena stručná charakteristika každé kategorie.

Preskripční omezení

Na preskripci krycích zdravotnických prostředků se od 1. prosince 2019 již nevztahují omezení na žádnou konkrétní odbornost. Znamená to, že vlhké krytí může předepisovat i praktický lékař. Pouze v případě léčby, jejíž doba přesahuje 6 měsíců, je předepsání zdravotnických prostředků pro vlhké hojení ran podmíněno souhlasem revizního lékaře. Přesný postup stanovuje metodika zdravotních pojišťoven. Indikační ani množstevní limity v novele stanoveny nejsou.

Postup pro preskripci vlhkého krytí

Při prvním předepsání prostředků pro vlhké hojení lékař vyplní současně žádanku, která v tomto případě plní pouze funkci oznamovací, a poukaz.

1. Žádanka

Lékař vystaví žádanku, na které musejí být uvedeny:

 • jako kód obecný kód 0082747;
 • v kolonce Název „Vlhké krytí“;
 • počet balení 999;
 • v části Specifikace požadavku vyplňuje lékař text „Informace o zahájení léčby prostředky pro vlhké hojení ran“ a datum zahájení léčby (tedy datum vystavení poukazu);
 • v oddílu Zdůvodnění se uvede popis, lokalizace a velikost defektu (doporučuje se uvádět co nejpodrobnější popis a lokalizace defektu, aby bylo v budoucnu možné snadněji odlišit recidivu nebo nový defekt).

Žádanku lékař odešle zdravotní pojišťovně (následně ji po zpracování pojišťovnou obdrží zpět).

2. Poukaz

Lékař současně se žádankou vyplňuje a pacientovi ihned předává poukaz, kde uvede:

 • kód SÚKL konkrétního vlhkého krytí;
 • skutečné požadované množství;
 • datum, do nějž je poukaz schválen, ve tvaru: oznámeno zdravotní pojišťovně s platností do mm.rrrr + 6 měsíců (např. je-li počátek léčby na žádance 2. 1. 2021, uvede na poukazu datum 2. 7.2021).

Pacient s tímto poukazem si bez dalšího odkladu vyzvedne vlhké krytí ve výdejně nebo lékárně. Při předepsání dalších poukazů k léčbě této rány během prvních 6 měsíců již lékař žádanku nevystavuje. Pacient si musí zdravotnické prostředky vyzvednout nejpozději do data uplynutí 6měsíční lhůty žádanky, v opačném případě nejsou prostředky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, i když byl poukaz vystaven v období 6měsíční lhůty. V případě, že v období prvních 6 měsíců je následně zahájena léčba vlhkým krytím jiného defektu, než pro který byla zdravotní pojišťovně předána informace o zahájení léčby, lékař vystaví novou žádanku.


Obr. 1 Vzor vyplnění žádanky a poukazu na vlhké krytí během prvních šesti měsíců léčby, Zdroj: Hartmann-Rico
Obr. 1 Vzor vyplnění žádanky a poukazu na vlhké krytí během prvních šesti měsíců léčby, Zdroj: Hartmann-Rico

Preskripce po uplynutí 6 měsíců léčby

Po prvních 6 měsících od vystavení první žádanky, která informovala konkrétní zdravotní pojišťovnu o zahájení léčby, se v případě potřeby pokračující či další léčby za pomoci prostředků pro vlhké krytí postupuje standardně jako u každého prostředku, jehož úhrada vyžaduje předchozí oficiální souhlas revizního lékaře (v číselníku ZP označeno symbolem Z v poli LIM − Limit).

Závěrem

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zahrnující změnu systému úhrad v mnohém pacientům zpřístupní širší spektrum zdravotnických prostředků. Předepisující lékař by měl pečlivě vést dokumentaci pacienta a být obezřetný, pokud se jedná o ceny a limity zdravotnických prostředků, jelikož v příloze zákona jsou uváděny částky bez DPH, a vést v patrnosti, co při preskripci prostředku nesmí na žádance a poukazu chybět.

(saz)

Článek vznikl za podpory společnosti Hartmann-Rico.

Zdroj: Nová legislativa pro preskripci zdravotnických prostředků moderního hojení − jak na to v r. 2020. Hartmann-Rico, 2020.Štítky
Dermatologie Dětská chirurgie Diabetologie Chirurgie cévní Chirurgie všeobecná Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se