Personalizovaná profylaktická léčba může být skutečnou a dostupnou možností, jak ušetřit náklady u dětí s těžkou hemofilií A

5. 3. 2018

Ideální léčbou těžké formy hemofilie A je efektivní personalizovaná profylaxe zamezující krvácení, plně vyhovující potřebám daného člověka a současně cenově výhodná.

Ohled na individuální potřeby

Profylaxe je považována za zlatý standard péče o děti s těžkou formou hemofilie A (HA). Vede ke snížení rizika krvácení a předchází hemartrózám, jež mohou progredovat do deformujících artropatií. Pozornost je tedy v posledních letech obracena spíše k otázce, jak profylaxi u daného pacienta co nejlépe nastavit. Jednou z možností je spíše než využívání rigidních terapeutických schémat nastavení personalizované léčby s ohledem na konkrétního nemocného a jeho individuální potřebu. V tomto směru může být nápomocná také efektivní práce s farmakokinetickými parametry léčiva. To umožňuje stanovit léčbu pacientovi šitou na míru s ohledem na jeho farmakokinetické parametry, fyzickou aktivitu, míru krvácení a další.

Metodika studie

Cílem italské observační retrospektivní studie bylo vyhodnotit, zda u dětí s těžkou formou HA může být v rámci profylaxe nahrazen standardní přístup personalizovaným farmakokinetickým přístupem a zda současně dojde ke snížení nákladů na léčbu. Do studie bylo zařazeno 6 dětských pacientů ve věku 2−9 let léčených v jednom hemofilickém centru (Padova). Všechny dostávaly rekombinantní FVIII (Advate).

Studie byla rozdělena na 2 různé fáze, které byly následně porovnány:

  • Ve fázi založené na farmakokinetice byly u každého dítěte hodnoceny náklady na farmakokinetickou profylaktickou léčbu s Advate při využití aplikace MyPKFit, náklady na další léčbu s rFVII (on-demand) a nepřímé náklady související s případným krvácením.
  • Ve standardní fázi byly u každého dítěte hodnoceny náklady na standardní profylaxi s Advate, náklady na další léčbu (on-demand) a nepřímé náklady spojené s krvácením, a to po srovnatelnou dobu sledování, ale před zahájením farmakokinetické fáze.

Studie se týkala 6 dětí ve věku < 12 let bez přítomnosti inhibitoru. Všechny byly léčeny rFVIII, jenž byl podáván 3× týdně (což odpovídá standardní profylaxi). K vyhodnocení farmakokinetického profilu a dále ke stanovení profylaxe šité na míru byly odebrány vzorky plazmy ve 3 časových bodech (vstupní, 20 minut, 4 hodiny po podání infuze rFVIII). Farmakokinetické parametry byly kalkulovány pomocí nástroje MyPKFit, jenž využívá bayesovský model k odhadu farmakokinetické křivky a stanovení personalizovaného profylaktického dávkování rFVIII. Farmakokinetická křivka byla vytvořena dle potřeb každého dítěte, cílem bylo dosáhnout nastavení nejnižší koncentrace srážlivého faktoru (trough hladina) 1 %.

Výsledky

Farmakokinetická profylaxe ukázala, že 3 děti potřebovaly mírné navýšení frekvence infuzí k udržení trough hladiny > 1 % a snížení rizika krvácení. Dvě děti potřebovaly malou změnu v dávkování FVIII, ale nebylo nutno měnit frekvenci infuzí. Poslední pacient vyžadoval redukci frekvence dávkování.

Následující sledování pacientů ukázalo v 1 a 3 měsících dobrou adherenci k léčbě a žádné krvácení. Stejné výsledky byly potvrzeny i po 6 měsících léčby. Ve sledované fázi se standardní profylaxí bylo u 6 pacientů pozorováno 7 krvácení, z nichž jedno bylo vážné kloubní krvácení. Naopak ve fázi farmakokinetické profylaxe byly zaznamenány pouze dvě menší krvácivé epizody, přičemž jedna byla spojena s traumatem.

V rámci kalkulace nepřímých nákladů byly použity náklady na laboratorní vyšetření, zobrazovací metody a návštěvy specialistů. Například u jednoho zaznamenaného kloubního krvácení ve fázi standardní profylaxe byl k hodnocení závažnosti krvácení použit ultrazvuk a magnetická rezonance a pacient byl vyšetřen i ortopedem a fyzioterapeutem. Přímé náklady pak představovaly spotřebu rFVIII (v rámci profylaxe nebo podané on-demand).

Farmakokinetická profylaxe řízená prokázala úsporu nákladů na léčbu u 5 ze 6 dětí, tedy v 83,4 % případů. Absolutní úspory přímých nákladů představovaly 53 917 €/rok pro všechny pacienty, v průměru 8 986 €/rok/pacienta. Celková úspora vztažená ke změně profylaktického režimu představovala 34 092 €/rok, ostatní úspory byly spojeny se snížením on-demand spotřeby rFVIII během farmakokinetické profylaxe. Celkově tedy farmakokinetická profylaxe ukázala úsporu nákladů v hodnotě 54 797,40 €, což představuje jejich pokles o 10,67 %.

S redukcí počtu krvácení bylo dokumentováno rovněž zlepšení kvality života dětských pacientů.

Diskuse a závěr

Tato studie byla první, jež srovnávala v reálných podmínkách každodenní péče náklady na profylaxi standardní oproti farmakokinetické profylaxi, přičemž byly kalkulovány náklady přímé i nepřímé.

Farmakokinetika je u každého pacienta individuální. Pokud je používána v rámci plánování terapie hemofilie, pomáhá optimalizovat léčbu, vede ke snížení počtu infuzí a počtu krvácení a také ke zlepšení kvality života. Farmakokinetická profylaxe má dále důležitý ekonomický dopad, jelikož také vede k nezanedbatelnému snížení již tak vysokých nákladů na terapii.

(eza)

Zdroj: Pasca S., Milan M., Sarolo L., Zanon E. PK-driven prophylaxis versus standard prophylaxis: when a tailored treatment may be a real and achievable cost-saving approach in children with severe hemophilia A. Thromb Res 2017 Sep; 157: 58–63, doi: 10.1016/j.thromres.2017.07.003.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se