ČSCLL zveřejnila nové doporučené postupy i stanovisko k očkování proti COVID-19 u pacientů s CLL

14. 6. 2021

Dne 16. dubna 2021 proběhlo plenární zasedání České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL), jež funguje jako sekce České hematologické společnosti ČLS JEP. Hlavní téma tvořily vzácné typy zralých lymfoidních leukémií (B- a T-PLL, HCL, T-LGLL), jejich přehled, diagnostika a terapie. Kromě toho se odborníci věnovali také tématům, jež lze označit za „horká“: onemocnění COVID-19 u osob s CLL a očkování proti němu, datům z registru CLLEAR či aktuálním doporučením pro diagnostiku a léčbu CLL. Některé zajímavosti z těchto „hot topics“ shrnujeme v následujícím článku.

Nová doporučení pro diagnostiku a léčbu CLL

Předseda ČSCLL prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., přednesl Výroční zprávu o činnosti ČSCLL za rok 2020, v níž mimo jiné upozornil na publikaci zcela čerstvých, letošních Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie (Smolej a kol.).

Zmíněné odborné pokyny se věnují řadě aspektů důležitých pro diagnostiku (včetně zobrazovacích metod), léčbu (modality, konkrétní režimy a jejich indikace) a další management péče o nemocné s CLL. Zdůrazňují heterogenitu klinického průběhu CLL a nutnost individualizace diagnostiky a léčby vzhledem k věku, celkovému zdravotnímu stavu pacienta, komorbiditám a samozřejmě i terapeutickým cílům. V této souvislosti se mimo jiné věnují perorálním cíleným inhibitorům signálních drah (ibrutinib, idelalisib, venetoklax), jejichž příchod znamenal významný pokrok v léčbě CLL, a konkretizují pravidla pro používání těchto léčiv vyplývající ze stále přibývajících poznatků z klinických studií s dopadem do reálné praxe.

Doporučené postupy se zaměřují rovněž na aktuální poznatky týkající se prognostických a prediktivních markerů. Samostatné oddíly jsou věnovány prognostickému významu minimální reziduální nemoci, autoimunitní cytopenii (jakožto typické komplikaci CLL), novinkám v přístupu k alogenní transplantaci nebo výhledu do blízké budoucnosti, tj. léčivům a kombinacím, u nichž se očekává registrace či úhrada ze strany plátců zdravotní péče v horizontu 1–2 let. Nechybí ani přehled doporučených opatření pro období pandemie COVID-19.

Pacienti s CLL a COVID-19

Plenární zasedání ČSCLL se dotklo nedávno publikovaného vyjádření, které výbor společnosti zaujal k očkování proti koronaviru SARS-CoV-2, původci onemocnění COVID-19, u pacientů s CLL. Jako základní premisu je přitom potřeba zdůraznit, že podle ČSCLL jsou jedinci CLL (léčení i neléčení) v důsledku komplexní imunosuprese bezpochyby rizikovou skupinou, co se týká morbidity a mortality spojené s onemocněním COVID-19.

Jak uvádějí Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie 2021, analýza Evropské výzkumné skupiny pro CLL (ERIC) zjistila závažný průběh COVID-19 (nutnost oxygenoterapie a/nebo pobyt na JIP) u 79 % ze 190 hodnocených nemocných s CLL s mediánem věku 72 let v době diagnózy COVID-19. Riziko těžkého průběhu COVID-19 měli především pacienti ve věku ≥ 65 let. Zajímavá jsou také následující zjištění plynoucí z této analýzy:

  • Z nemocných s CLL se závažným průběhem COVID-19 jen 39,7 % užívalo léčbu v období do 12 měsíců před infekcí.
  • Při léčbě ibrutinibem byl pozorován nižší výskyt těžkého průběhu COVID-19 než při jiných režimech léčby nebo u osob neléčených.
  • Mortalita spojená s COVID-19 u nemocných s CLL nebyla ovlivněna věkem ani komorbiditami. Dále se doporučení odvolávají na jinou mezinárodní analýzu, která na souboru 198 pacientů s CLL a mediánem věku 70,5 roku ukázala, že až 90 % z nich potřebovalo hospitalizaci. Podle této studie 45 % osob s COVID-19 užívalo léčbu CLL a dalších 16 % ji dostávalo v minulosti.
  • Při mediánu doby sledování 16 dní činila mortalita osob s CLL a COVID-19 33 %.
  • Podávání inhibitorů BCR neovlivnilo mortalitu COVID-19 a i přes přítomnost COVID-19 mohli pacienti tyto léky dále užívat.

Očkování pacientů s CLL proti COVID-19

Výbor ČSCLL jednoznačně doporučuje očkování nemocných s CLL proti COVID-19. Konstatuje, že výhody vakcinace převažují nad případnými riziky, a že jelikož očkovací látky proti SARS-CoV-2 neobsahují živý virus, nehrozí přenos infekce vakcínou. Očkovat lze pacienty s CLL neléčené, ale i ty, kteří dlouhodobě užívají cílenou léčbu (ibrutinib, idelalisib, venetoklax) či paliativní chemoterapii (např. chlorambucil). Pozor je potřeba dát u nemocných, kteří v předchozích 6 měsících užívali protilátku anti-CD20 (rituximab, obinutuzumab), bez ohledu na konkrétní podobu léčebného režimu, v němž byla zahrnuta (v rámci kombinací nebo jako monoterapie) – zde je tedy s vakcinací potřeba počkat na uplynutí 6 měsíců od poslední dávky anti-CD20 (aby se vytvořila dostatečná imunitní odpověď). U pacientů s CLL není třeba preferovat kteroukoliv z u nás registrovaných vakcín a samozřejmě platí, že je nutné řídit se obecnými kontraindikacemi očkování.

(esr)

Zdroje:
1. Doubek M. Výroční zpráva o činnosti ČSCLL za rok 2020. Přednesena v rámci plenárního zasedání ČSCLL dne 16. dubna 2021.
2. Smolej L. a kol. Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie 2021. ČSCLL, 2021. Dostupné na: https://cll.cz/sites/default/files/2021-01/Doporu%C4%8Den%C3%AD_%C4%8CSCLL_2021_final_28012021_web.pdf
3. Vyjádření výboru České CLL skupiny, sekce České hematologické společnosti ČLS JEP, k očkování proti viru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19) u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií. ČSCLL, 5. 1. 2021. Dostupné na: https://cll.cz/sites/default/files/2021-01/Vyjadreni_vakcinace_CLL_COVID-19.pdfŠtítky
Onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Dětská onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se