Brentuximab vedotin a relabující/refrakterní NHL s vysokou expresí CD30

7. 10. 2020

Recentně publikovaná studie autorů z Jižní Koreje se zaměřila na zkoumání účinnosti brentuximab vedotinu u pacientů s nehodgkinskými lymfomy (NHL) vysoce exprimujícími CD30 (tj. s > 30 % CD30-pozitivních nádorových buněk na základě imunohistochemie), u nichž onemocnění zrelabovalo nebo bylo refrakterní k dosavadní léčbě.

CD30 a anti-CD30 cílená protilátka

Brentuximab vedotin je anti-CD30 cílená monoklonální protilátka konjugovaná s inhibitorem mikrotubulů auristatinem.

Povrchový marker CD30 je uniformně exprimován u Hodgkinova lymfomu (HL) nebo anaplastických velkobuněčných lymfomů (ALCL). V těchto indikacích také byla potvrzena účinnost brentuximab vedotinu. Následně byl jeho účinek zkoumán rovněž u jiných nehodgkinských lymfomů: difuzního velkobuněčného B lymfomu (DLBCL), primárního mediastinálního B-buněčného lymfomu (PMBCL), periferního T-buněčného lymfomu (PTCL), mycosis fungoides (MF) či různých kožních T-buněčných lymfomů. Studie ukázaly, že odpověď na léčbu brentuximab vedotinem nebyla přímo úměrná expresi CD30 na nádorových buňkách.

Průběh a cíle studie

Citovaná práce je studií fáze II, v níž byl brentuximab vedotin podáván v dávce 1,8 mg/kg každý 3. týden, a to 33 pacientům s různými typy NHL (s výjimkou ALCL). Primárním cílem bylo dosažení více než 40% kontroly nemoci − tedy kompletní odpovědi (CR), parciální odpovědi (PR) či stabilního onemocnění.

Výsledná zjištění

Celková dosažená míra kontroly onemocnění představovala 48,5 % (16/33), s 6 případy CR a 6 PR. Celkem 6 pacientů (4 s CR a 2 s PR) udrželo tuto odpověď po dobu 16 dokončených cyklů. Odpověď na brentuximab vedotin a přežití pacientů nebyly spojeny s hladinou exprese CD30.

Celkový medián doby sledování pacientů činil 29,2 měsíce, medián přežití bez progrese (PFS) 1,9 měsíce a medián celkového přežití (OS) 6,1 měsíce.

Nejčastějšími nežádoucími příhodami byly horečka, neutropenie, únava a periferní senzorická neuropatie.

Při následné analýze, která asociovala léčebnou odpověď s onkogenem MUM1 (multiple myeloma oncogene 1), bylo prokázáno, že MUM1-negativní pacienti měli vyšší míru odpovědi (55,6 %) než MUM1-pozitivní (13,3 %).

Závěr

Účinnost brentuximab vedotinu v monoterapii pacientů s relabujícím/refrakterním NHL s vysokou expresí CD30 byla velmi dobrá, současně byla přijatelná toxicita této léčby. Dále se ukázalo, že MUM1 může být vhodným biomarkerem, jehož negativita predikuje efekt brentuximab vedotinu u pacientů s CD30-pozitivním lymfomem.

(eza)

Zdroj: Kim S. J., Yoon D. H., Kim J. S. et al. Efficacy of brentuximab vedotin in relapsed or refractory high-CD30-expressing non-Hodgkin lymphomas: results of a multicenter, open-labeled phase II trial. Cancer Res Treat 2020 Apr; 52 (2): 374–387, doi: 10.4143/crt.2019.198.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se