Využití inklisiranu u pacienta v sekundární kardiovaskulární prevenci

23. 12. 2022

Snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) je vzhledem k prokázanému poklesu mortality jedním z primárních cílů redukce kardiovaskulárního (KV) rizika. U řady pacientů s familiární hypercholesterolémií nebo s KV onemocněním se však nedaří dosáhnout cílové hladiny LDL-c ani při podávání maximální tolerované dávky konvenční hypolipidemické léčby. Pro tyto nemocné je nadějí inklisiran – malá interferující RNA (siRNA) snižující cholesterol. V následujícím článku mimo jiné prezentujeme modelový příklad pacienta po akutní koronární příhodě, u něhož je vhodné léčbu inklisiranem zahájit.

Mechanismus účinku a podávání inklisiranu

Inklisiran jako první siRNA schválená pro léčbu dyslipidémie vyvolává katalytické štěpení mRNA pro PCSK9 v hepatocytech, čímž zvyšuje expresi receptorů pro LDL-c na povrchu těchto buněk, a tím vychytávání LDL-c.1 Výsledkem je přetrvávající pokles hladiny LDL-c v cirkulaci o > 50 % doložený v randomizovaných kontrolovaných studiích.1, 2 Pokles je konzistentní u různých skupin pacientů, jako jsou nemocní s familiární hypercholesterolémií, známým KV onemocněním nebo vysokým KV rizikem. Podávání inklisiranu 1× za 6 měsíců (po 2. dávce podané s odstupem 3 měsíců od 1. dávky) při s.c. aplikaci může spolu s příznivým bezpečnostním profilem tohoto přípravku zlepšit compliance pacientů s léčbou.2

Modelový příklad využití

Jedním z příkladů využití inklisiranu může být pacient v sekundární kardiovaskulární prevenci. Konkrétně si můžeme představit 59letého muže, který je dlouhodobě léčen pro hypertenzi inhibitorem ACE a prodělá infarkt myokardu s elevací úseku ST (STEMI). Je u něj zjištěna zvýšená hladina LDL cholesterolu (4,3 mmol/l) a do medikace přidána kyselina acetylsalicylová, tikagrelor, betablokátor a statin. Přestože nemá další obtíže, po dobu 2 let po koronární příhodě nedosahuje cílových hodnot LDL-c. Jeho hladina se při maximální dávce statinu pohybuje okolo 2,9 mmol/l, přičemž cílová hodnota v sekundární prevenci je < 1,4 mmol/l. Tohoto cíle není dosaženo ani po přidání ezetimibu, kdy se po dobu 1 roku pohybuje hladina LDL-c kolem 2,3 mmol/l. Pacient tedy ani při tomto léčebném režimu není schopen dosáhnout cílové hodnoty dle evropských doporučení a lékař se právem obává recidivy KV příhody. Právě u takového nemocného může vést nasazení inklisiranu s výhodou podávání 2× ročně k významnému poklesu LDL-c a dosažení doporučené hladiny.

Pokles LDL-c a rizika KV příhod

Analýza sdružených dat ze studií fáze III ORION-9, -10 a -11, které zařazovaly pacienty s heterozygotní familiární hypercholesterolémií, aterosklerotickým KV onemocněním nebo vysokým KV rizikem na maximálně tolerované dávce statinu, ukázala, že přidání inklisiranu významně snižuje riziko velkých KV příhod (MACE), tj. úmrtí z KV příčin, srdeční zástavy, nefatálního infarktu myokardu a fatální i nefatální cévní mozkové příhody. Po 90 dnech léčby vedl inklisiran ke snížení hladiny LDL-c v porovnání s placebem o 50,6 %, což v absolutních hodnotách znamená o 1,37 mmol/l (p < 0,0001). U 3655 zařazených, kteří byli randomizováni k přidání inklisiranu (v dávce 284 mg 1. a 90. den a poté každých 6 měsíců) nebo placeba, došlo během 18 měsíců k MACE u 8,3 % pacientů. Podávání inklisiranu bylo spojeno s 26% snížením rizika této příhody (poměr šancí [OR] 0,74; 95% CI 0,58–0,94).3

Tyto předběžné výsledky by následně měly být potvrzeny dalšími navazujícími studiemi.

Indikace inklisiranu

Inklisiran je indikovaný u dospělých pacientů s primární hypercholesterolémií (heterozygotní familiární a nefamiliární formou) nebo smíšenou dyslipidémií v kombinaci se statinem nebo i statinem v kombinaci s jiným hypolipidemikem u pacientů, u nichž se nedaří dosáhnout cílových hodnot LDL-c při maximální tolerované dávce statinu. Monoterapie inklisiranem nebo kombinovaná terapie s jiným hypolipidemikem je možná v případě intolerance či kontraindikace statinové léčby.4

(zza)

Zdroje:
1. Rogula S., Błażejowska E., Gąsecka A. et al. Inclisiran-silencing the cholesterol, speaking up the prognosis. J Clin Med Jun 2; 10 (11): 2467, doi: 10.3390/jcm10112467.
2. Pirillo A., Catapano A. L. Inclisiran: how widely and when should we use it? Curr Atheroscler Rep 2022 Oct; 24 (10): 803−811, doi: 10.1007/s11883-022-01056-0. 
3. Ray K. K., Raal F. J., Kallend D. G. et al.; ORION Phase III investigators. Inclisiran and cardiovascular events: a patient-level analysis of phase III trials. Eur Heart J 2022 Nov 4: ehac594, doi: 10.1093/eurheartj/ehac594 [Epub ahead of print].
4. SPC Leqvio. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/leqvio-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Angiologie Interní lékařství Kardiologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se