Má peritoneální dialýza své místo i v akutních případech?

8. 6. 2021

U pacientů, kterým je nutné urgentně nahradit funkci ledvin, hrála tradičně roli zlatého standardu hemodialýza. Může ji plnohodnotně nahradit peritoneální dialýza?

Úvod

Při urgentním zahájení dialýzy je nejčastěji užívaným přístupem hemodialýza (HD) cestou centrálního žilního katétru. V posledních letech se ovšem objevily studie, které poukazují na vliv typu cévního přístupu na přežití hemodialyzovaných pacientů. Naznačují, že využití centrálního žilního katétru je přímo spojené s vyšší mortalitou, zvláště v prvním roce léčby.

Zde se nabízí jako potenciálně bezpečnější alternativa peritoneální dialýza (PD). I když jsou k dispozici recentní studie o urgentně zahájené PD, dosud nebyly známy výsledky u pacientů, kterým zavádí katétr přímo nefrolog Seldingerovou metodou s okamžitým zapojením zařízení. Také neexistují práce, které by v této indikaci porovnávaly HD a PD. Právě toto porovnání z hlediska výsledků a rizikových faktorů dlouhodobých komplikací bylo cílem recentně publikované brazilské kvaziexperimentální studie.

Cíle studie

Tato studie se zaměřila se na infekční a mechanické komplikace spojené s urgentně započatou HD a PD. Sekundárním cílem studie bylo identifikovat rizikové faktory komplikací a mortality u obou metod.

Metodika a průběh

Zařazeni byli pacienti s urgentním zahájením HD nebo PD v jedné univerzitní nemocnici mezi červencem 2014 a prosincem 2017. Šlo o jedince v terminálním stadiu chronického onemocnění ledvin, jejichž stav vyžadoval okamžitou náhradu funkce ledvin. Podstoupili HD cestou centrálního žilního katétru nebo PD, při které byl katétr implantován nefrologem a používán po dobu 72 hodin, bez předchozího tréninku. Pacienti s PD měli nejprve indikovanou vysokoobjemovou peritoneální dialýzu z důvodu potřeby metabolické kompenzace. Po propuštění z nemocnice pokračovali v intermitentní PD a docházeli na dialyzační jednotku, dokud nebyli důkladně seznámeni s celým postupem.

Hlavními porovnávanými parametry byly mechanické a infekční komplikace, obnova renálních funkcí a celkové přežití.

Výsledky

Hodnoceno bylo 93 pacientů s PD a 91 s HD. Obě skupiny byly srovnatelné z hlediska věku (58 + 17 vs. 60 + 15 let; p = 0,49), výskytu diabetu (37,6 vs. 50,5 %; p = 0,10), dalších komorbidit (74,1 vs. 71,4 %; p = 0,67) a základních biochemických parametrů na počátků urgentní náhrady funkce ledvin − hladiny kreatininu, sérového albuminu a hemoglobinu.

Pacienti byli sledováni po dobu 6 měsíců až 2 let. Nebyl zjištěn významný rozdíl v incidenci mechanických komplikací (24,7 vs. 37,4 %; p = 0,06) ani bakteriémie (15,0 vs. 24,0 %; p = 0,11). Byl však zaznamenán významný rozdíl ve výskytu infekce místa vstupu katétru (25,8 vs. 39,5 %; p = 0,04) a udržení diurézy (700 [0–1500] vs. 0 [0–500]; p < 0,001), s příznivějšími výsledky u pacientů s PD. Po 180 dnech byla ve skupině s PD pozorována lepší kontrola hladiny fosforu (62,4 vs. 41,8 %; p = 0,008) s menší potřebou podání vazačů fosfátu (28 vs. 55 %; p < 0,001), erytropoetinu (18,3 vs. 49,5 %; p < 0,001) a antihypertenziv (11,8 vs. 30,8 %; p = 0,003). Čas do úmrtí byl v obou skupinách obdobný. V multivariační analýze byla PD prediktorem obnovy renálních funkcí (poměr šancí [OR] 3,95; 1,01–15,4).

Závěr

Peritoneální dialýza je bezpečná alternativa klasické hemodialýzy u pacientů s nutností urgentní náhrady funkce ledvin. Výskyt komplikací a klinické výsledky jsou obdobné jako u hemodialýzy a šance na obnovení renálních funkcí je u PD vyšší.

(pez)

Zdroj: Dias D. B., Mendes M. L., Caramori J. T. et al. Urgent-start dialysis: comparison of complications and outcomes between peritoneal dialysis and haemodialysis. Perit Dial Int 2021 Mar; 41 (2): 244−252, doi: 10.1177/0896860820915021.Štítky
Dětská nefrologie Nefrologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se