Pětiletá účinnost a bezpečnost ixekizumabu v léčbě chronické ložiskové psoriázy

21. 8. 2020

Psoriáza má jako chronické onemocnění významný dopad na kvalitu života pacientů a vyžaduje dlouhodobou léčbu. Proto se pozornost klinického výzkumu zaměřuje na účinnost a bezpečnost terapie i v dlouhodobém horizontu. Čerstvá publikace v časopisu Dermatology and Therapy analyzuje účinnost a bezpečnostní profil ixekizumabu v léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy po dobu 5 let.

Úvod

Ixekizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti interleukinu IL-17A. Účinnost protilátek působících na prozánětlivé cytokiny, mezi něž patří i ixekizumab, byla již dříve prokázána v řadě randomizovaných kontrolovaných studiích, nicméně víceletá data z klinických studií jsou relativně vzácná. Prezentovaná publikace hodnotí účinnost ixekizumabu v 5letém horizontu u dospělých pacientů, kteří měli na počátku studie diagnózu ložiskové psoriázy trvající minimálně 6 měsíců, s postižením ≥ 10 % tělesného povrchu, skóre sPGA (static Physician’s Global Assessment) ≥ 3 a počátečním skóre PASI (Psoriasis Area and Severity Index) ≥ 12.

Průběh studií

Autoři pracovali s integrovanými údaji ze 2 multicentrických randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných registračních studií fáze III (UNCOVER-1 a UNCOVER-2), v nichž byli pacienti ve 12týdenní úvodní fázi randomizováni do skupin: placebo, ixekizumab (80 mg každé 2, nebo 4 týdny), nebo etanercept (50 mg 2× týdně, pouze ve studii UNCOVER-2). Pacienti byli v týdnu 12 rerandomizováni do dvojitě slepé udržovací fáze léčby na placebo nebo na různá dávkovací schémata ixekizumabu až do týdne 60. Po 60 týdnech léčby mohli pacienti postoupit do následného 4letého otevřeného dlouhodobého sledování (LTE – open-label extension) při léčbě ixekizumabem 80 mg každé 4 týdny, s možností navýšení dávkování ixekizumabu na 80 mg každé 2 týdny. Do této LTE fáze postoupilo 206 pacientů, z nichž 172 dokončilo léčbu v týdnu 264.

Autoři publikované analýzy prezentují data z LTE fáze u subsetu pacientů léčených po celou dobu trvání studie ixekizumabem ve schváleném dávkovacím (in-label) režimu – tj. počáteční dávka 160 mg, dále 80 mg každé 2 týdny týdne 12 a posléze 80 mg každé 4 týdny.

Účinnost a výsledky terapie byly hodnoceny pomocí PASI 75/90/100, absolutní hodnoty PASI (≤ 5, ≤ 3, ≤ 2, ≤ 1), skóre sPGA a indexu kvality života DLQI (Dermatology Life Quality Index). Chybějící data byla kalkulována metodou mNRI (modified non-responder imputation). Bezpečnostní profil byl hodnocen na základě výskytu nežádoucích příhod.

Hodnocení a výsledky

Po 60 týdnech terapie bylo zlepšení PASI 75, 90 a 100 dosaženo u 94,7 %, 85,0 % a 62,1 % pacientů a po 5 letech terapie tuto terapeutickou odpověď vykazovalo 90,3 %, 71,3 % a 46,3 % účastníků studií. Absolutní hodnoty PASI ≤ 5, ≤ 3, ≤ 2 a ≤ 1 bylo po 60 týdnech léčby dosaženo u 94,7 %, 91,3 %, 87,9 % a 76,7 % pacientů, po 5 letech činily výsledky 88,0 %, 84,8 %, 73,6 % a 66,4 %. Obdobná účinnost terapie byla zjištěna i při hodnocení parametrů sPGA a BSA (body surface area) a při použití alternativních statistických metod (observed cases a multiple imputation). Pacienti, kteří dosáhli PASI 100 v 5. roce léčby, vykazovali skóre DLQI 0−1 v 92 %. Úplné vymizení příznaků psoriázy tedy prakticky normalizovalo jejich kvalitu života.

Míra incidence nežádoucích příhod souvisejících s léčbou – incidence ratio (IR) na 100 pacientoroků – dosahovala při 5letém sledování 31,4, u závažných nežádoucích příhod činila 6,8. Většina nežádoucích příhod byla mírné či středně těžké intenzity a nejčastěji se jednalo o nazofaryngitidu a infekce horních cest dýchacích. 7 pacientů ukončilo studie kvůli nežádoucím účinkům léčby (IR 1,2), nikdo nezemřel.

Nejčastějšími nežádoucími příhodami byly infekce (IR 24,8). Kvasinkové infekce postihly 23 pacientů, z toho 1 případ (ezofageální infekce) byl považován za závažný. Celkem 15 pacientů prodělalo infekci herpesviry (simplex i zoster), z toho 1 případ infekce herpes zoster splňoval kritéria závažné nežádoucí příhody. U žádného pacienta nedošlo k reaktivaci TBC, u 1 pacienta se v průběhu léčby objevila pozitivita na Mycobacterium tuberculosis. Pacient byl zaléčen isoniazidem a ve studii pokračoval. U 1 pacienta byla ve 2. roce diagnostikována anální fistula, ale diagnóza Crohnovy choroby nebyla potvrzena. Výskyt případů hypersenzitivity klesal v čase (IR 3,3 v roce 5), stejně jako výskyt lokálních reakcí v místě vpichu injekce (IR 0,8 v roce 5). V průběhu 5letého sledování tedy oproti výsledkům předchozích studií nebyly zaznamenány žádné nepředpokládané bezpečnostní komplikace.

Shrnutí a závěr

Toto 5leté sledování na základě 2 klinických studií přináší významné poznatky k přínosům a rizikům léčby ixekizumabem u pacientů s chronickou ložiskovou psoriázou a rozšiřuje poznatky z dřívějších analýz. Zlepšení dosažené léčbou do týdne 60 bylo udrženo i v 5. roce léčby, kdy 46,3 % pacientů dosahovalo PASI 100 a 66,4 % potom absolutní PASI ≤ 1. Pacienti s PASI 100 měli v 92 % kvalitu života neovlivněnou psoriázou (DLQI 0−1). Signifikantní objektivní zlepšení psoriázy bylo tedy jednoznačně spjato s lepší kvalitou života dle subjektivního hodnocení pacientů. Bezpečnostní profil ixekizumabu byl konzistentní s předchozími studiemi. Analyzovaný vzorek pacientů (n = 206) bude v brzké době doplněn o vzorek pacientů z dokončené třetí registrační studie ixekizumabu (UNCOVER-3), což dále rozšíří zkušenosti ohledně dlouhodobé terapie psoriázy touto molekulou.

(pak)

Zdroj: Leonardi C., Reich K., Foley P. et al. Efficacy and safety of ixekizumab through 5 Years in moderate-to-severe psoriasis: Long-term results from the UNCOVER-1 and UNCOVER-2 phase-3 randomized controlled trials. Dermatol Ther (Heidelb) 2020; 10 (3): 431–447, doi: 10.1007/s13555-020-00367-x.Štítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se