5letá účinnost a bezpečnost ixekizumabu v léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy

25. 8. 2021

Ixekizumab, monoklonální protilátka proti IL-17A, je schválen k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy. Cílem níže prezentovaných studií fáze III bylo zhodnotit jeho dlouhodobou (5letou) účinnost a bezpečnost.

Metodika studií a sledovaná populace

Do multicentrických randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studií UNCOVER-1, UNCOVER-2 a UNCOVER-3 byli zařazeni pacienti s diagnózou středně těžké až těžké ložiskové psoriázy. Studie sestávaly z 12týdenní akutní fáze, dále z pokračovací fáze do týdne 60 a následně dlouhodobé extenze až do týdne 264 (5 let).

I přes komplexní randomizační a re-randomizační schéma jednotlivých studií se obě citované publikace zaměřují na účinnost a bezpečnost u těch pacientů, kteří v průběhu 5 let dostávali schválené dávkovací schéma ixekizumabu (úvodní dávka 160 mg, dále 80 mg každé 2 týdny do týdne 12 a následně 80 mg každé 4 týdny).

Ve studiích UNCOVER-1 a UNCOVER-2 pacienti, kteří dosáhli skóre PGA (Physician’s Global Assessment) 0/1 v týdnu 12 a dokončili týden 60, pak pokračovala extenze do 5. roku. Ve studii UNCOVER-3 byli do tohoto 5letého sledování zavzati pacienti, kteří od počátku studie dostávali schválené dávkovací schéma ixekizumabu. Ve všech studiích mohl po 60. týdnu lékař rozhodnout o eskalaci léčby ixekizumabem z dávky 80 mg každé 4 týdny na interval 2 týdny. Návštěvy, ve kterých byla použita eskalovaná dávka, však byly z hlavní analýzy vyjmuty.

Sledován byl podíl pacientů, kteří během 5leté léčby dosáhli PASI (Psoriasis Area and Severity Index) 75/90/100, absolutní hodnoty PASI ≤ 5, ≤ 3, ≤ 2, ≤ 1, skóre PGA 0/1 (čistá nebo téměř čistá kůže) a indexu kvality života DLQI (Dermatology Life Quality Index) 0/1. Studie UNCOVER-3 navíc hodnotila pruritus na numerické škále (NRS) a zlepšení psoriázy nehtů (NAPSI – Nail Psoriasis Severity Index), kštice (PSSI – Psoriasis Scalp Severity Index) a dlaní a plosek rukou (PPASI – Palmoplantar Psoriasis Area and Severity Index). Výskyt nežádoucích příhod (NP) byl hodnocen jako míra incidence (IR) na 100 pacientoroků.

Výsledná zjištění

Účinnostní profil

Prodloužené sledování ve studiích UNCOVER-1 a -2 dokončilo celkem 172 (83 %) ze 206 pacientů. Po 5 letech léčby dosáhlo PASI 75/90/100 celkem 90,3 %, 71,3 % a 46,3 % z nich (analyzováno metodou nNRI – modified non-responder imputation). Podíl pacientů s absolutní PASI ≤ 5, ≤ 3, ≤ 2, ≤ 1 činil po 5 letech léčby 88,0 %, 84,8 %, 73,6 % a 66,4 %. DLQI 0/1 dosáhlo 75,1 % pacientů. Šlo mimo jiné o 92 % pacientů s PASI 100, což naznačuje, že úplné vymizení příznaků psoriázy výrazně zlepšilo jejich kvalitu života. U 43 pacientů byla v dlouhodobé extenzi provedena eskalace léčby, aniž by to mělo významný vliv na dosažené výsledky.

Podobné výsledky přinesla i studie UNCOVER-3, kde z 385 pacientů dokončilo studii 255 (66,2 %) z nich, přičemž PASI 75/90/100 dosáhlo po 5 letech léčby 78,8 %, 67,1 % a 46,2 % pacientů. Eskalace léčby byla nutná u 86 (22,3 %) účastníků. Úplné zhojení psoriázy nehtů horních končetin (NAPSI 0), psoriázy kštice (PSSI 0) a psoriázy dlaní a plosek (PPASI 100) dosáhlo v po 5 letech 64,4 %, 69,4 % a 75,4 % pacientů. Pruritus neuvádělo po 5 letech užívání ixekizumabu 44,1 % z nich (veškerá data uváděna mNRI).

Bezpečnostní profil

IR nežádoucích příhod souvisejících s léčbou byla při 5letém užívání ixekizumabu stanovena na 31,4 (respektive 21,6 ve studii UNCOVER-3). Ve většině případů se jednalo o mírnou nebo středně závažnou NP (nejčastěji nazofaryngitidu a infekci horních cest dýchacích). IR závažných NP zůstala během prodlouženého sledování konzistentní (7,2–9,7, resp. 3,5–5,2). Celkem 7 pacientů (resp. 33 v rámci UNCOVER-3) studii kvůli NP přerušilo. V kohortě UNCOVER-3 zemřeli během studie 3 pacienti, přičemž nebyla prokázána souvislost s užíváním ixekizumabu. V kohortách UNCOVER-1 a UNCOVER-2 nebyla zaznamenána žádná úmrtí.

Infekce byly vůbec nejčastějšími NP během léčby (IR 24,8, resp. 17,6). U 23 pacientů (resp. 17 ve studii UNCOVER-3) šlo o kandidovou infekci, u 15 potom o infekci způsobenou herpesviry, přičemž kromě 1 případu se jednalo vždy o mírnou nebo středně těžkou infekci. Pacienti s latentní tuberkulózou (TBC; n = 4) byli zaléčeni izoniazidem. U žádného subjektu nedošlo během studie k reaktivaci TBC, pouze 1 pacient byl pozitivní na Mycobacterium tuberculosis.

Crohnova choroba nebyla nově diagnostikována u žádného pacienta (resp. u 2 ve studii UNCOVER-3 s IR 0,1). IR hypersenzitivní/alergické reakce poklesla během prodlouženého sledování z 11,7 (resp. 11,0) na 3,3, stejně jako reakce v místě vpichu z 22,9 na 0,8 (resp. z 18,8 na 1,1). Nebyl hlášen žádný případ anafylaxe. S IR 1,0 (resp. 0,9) byly hlášeny cerebro-kardiovaskulární příhody, s IR 1,5 (resp. 0,7) potom deprese. U 9 pacientů ze studií UNCOVER-1 a -2 a u 3 pacientů ve studii UNCOVER-3 byla během léčby diagnostikována malignita.

Závěr

Ixekizumab je dle dostupných studií ve schváleném dávkování dlouhodobě účinný a bezpečný v léčbě pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou.

(mafi)

Zdroje:
1. Leonardi C., Reich K., Foley P. et al. Efficacy and safety of ixekizumab through 5 years in moderate-to-severe psoriasis: long-term results from the UNCOVER-1 and UNCOVER-2 phase-3 randomized controlled trials. Dermatol Ther 2020; 10 (3): 431–447, doi: 10.1007/s13555-020-00367-x.
2. Blauvelt A., Lebwohl M. G., Mabuchi T. et al. Long-term efficacy and safety of ixekizumab: a 5-year analysis of the UNCOVER-3 randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol 2021; 85 (2): 360–368, doi: 10.1016/j.jaad.2020.11.022.Štítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se