Neinvazivní vyšetření specifických proteinů v buňkách extravilózního trofoblastu u žen s opakovanými těhotenskými ztrátami

7. 10. 2015

Článek se zabývá vyšetřením specifických proteinů v buňkách extravilózního trofoblastu v časné graviditě u žen s opakovanými těhotenskými ztrátami a porovnává hladiny zmíněných proteinů s výsledky u žen s fyziologickými graviditami.

Inzerce

Ztráta časné gravidity (early pregnancy loss – EPL) tvoří zhruba 15 % všech těhotenských ztrát. Jako hlavní příčina EPL je udávána aneuploidie, velká část případů EPL ale zůstává neobjasněna. Incidence opakovaných těhotenských ztrát činí 2–5 % a až 75 % z nich zůstává idiopatických. Adekvátní proces implantace a implacentace je podmíněn dostatečnou penetrací extravilózního trofoblastu (EVT) do deciduy a myometria a správnou remodelací spirálních arterií. Porucha této přestavby rezultuje ve vznik uteroplacentární insuficience s klinickými důsledky – intrauterinní růstovou retardací plodu, preeklampsií aj.

Před 10. týdnem gravidity je průtok mateřské krve do intervilózních prostorů omezen tvorbou endovaskulární zátky ve spirálních arteriích. Předpokládá se, že předčasný tok krve do intervilózních prostorů v důsledku poruchy této zátky může být příčinou rekurentních EPL. Při tvorbě endovaskulární zátky hraje jednu ze zásadních rolí EVT. Jeho buňky jsou odlučovány do dolního děložního segmentu a mohou být získány z cervixu prostřednictvím minimálně invazivního zákroku od 5. týdne gravidity. EVT separované od maternálních buněk pomocí protilátek proti HLA-G exprimují specificky řadu EVT proteinů.

Autoři práce vytvořili hypotézu, že EVT buňky získané výše popsaným způsobem mohou mít u žen s EPL odlišný vzorec exprese určitých proteinů ve srovnání s nálezy u fyziologických gravidit. K ověření této hypotézy autoři zvolili vyšetření 7 proteinů, které jsou alterovány u gravidit s placentární dysfunkcí: galectin 13 (LGALS13), galectin 14 (LGALS14), plazmatický protein A asociovaný s graviditou (PAPP-A) a placentární růstový faktor (PGF). K dalším vyšetřovaným proteinům patřil endoglin (ENG), fms-like tyrozinkináza 1 (FLT 1) a alfa-fetoprotein (AFP), jejichž elevace je popisována v séru žen s těhotenskými komplikacemi na základě patologické placentace.

Do studie bylo zařazeno 10 žen s EPL, stejný počet probandek s termínovou fyziologickou graviditou tvořilo kontrolní skupinu. Čistota všech endocervikálních vzorků, verifikovaná na základě exprese lidského choriogonadotropinu, byla více než 95%, avšak počet EVT buněk, získaných u pacientek s EPL, byl podstatně nižší než u žen z kontrolní skupiny. Při vyhodnocení výsledků bylo zjištěno, že hladiny AFP, ENG a FLT-1 byly signifikantně zvýšeny, zatímco hodnoty PAPP-A, LGALS14 a PGF byly signifikantně sníženy ve skupině EPL v porovnání s kontrolní skupinou.

Na základě této pilotní studie lze konstatovat, že EVT buňky izolované z cervixu žen v časné graviditě exprimují před těhotenskou ztrátou změněné spektrum specifických proteinů ve srovnání s výsledky u fyziologických termínových gravidit.

(moa)

Zdroj: Fritz R., Kohan-Ghadr H. R., Bolnick J. M., et al. Noninvasive detection of trophoblast protein signatures linked to early pregnancy loss using trophoblast retrieval and isolation from the cervix (TRIC). Fertil Steril. 2015 Aug; 104 (2): 339–346.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se