Využití ceftarolin-fosamilu v klinické praxi

8. 12. 2018

Ceftarolin-fosamil je nové cefalosporinové antibiotikum 5. generace. Bylo registrováno v roce 2010 v USA a o dva roky později v zemích EU, včetně České Republiky. Z farmakologického hlediska je ceftarolin-fosamil prodrug, čili prekurzor, který se musí v lidském organismu nejprve rozštěpit, aby vznikla vlastní účinná látka – ceftarolin. Tato úprava molekuly byla zvolena proto, aby se zvýšila rozpustnost antibiotika ve vodném prostředí. Lék se podává pouze parenterální cestou, formou nitrožilních infuzí.

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.,
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK,
Nemocnice Na Bulovce, Praha.

Ceftarolin-fosamil je nové cefalosporinové antibiotikum 5. generace. Bylo registrováno v roce 2010 v USA a o dva roky později v zemích EU, včetně České Republiky.

Z farmakologického hlediska je ceftarolin-fosamil prodrug, čili prekurzor, který se musí v lidském organismu nejprve rozštěpit, aby vznikla vlastní účinná látka – ceftarolin. Tato úprava molekuly byla zvolena proto, aby se zvýšila rozpustnost antibiotika ve vodném prostředí. Lék se podává pouze parenterální cestou, formou nitrožilních infuzí.

Vlastnosti ceftarolinu

Mechanismus účinku ceftarolinu stejně jako u jiných beta-laktamových antibiotik spočívá v inhibici enzymů nazývaných PBP (penicillin-binding proteins), které vytvářejí buněčnou stěnu bakterií. Ceftarolin má mezi beta-laktamovými antibiotiky výjimečné postavení tím, že dokáže inhibovat i některé neobvyklé varianty zmíněných bakteriálních enzymů, především enzym PBP 2a, který se vyskytuje u stafylokoků a zajišťuje jim rezistenci k meticilinu a oxacilinu. Kmeny S. aureus, které tvoří enzym PBP 2a, se nazývají MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus).

Spektrum účinku ceftarolinu zahrnuje různé grampozitivní i gramnegativní bakterie, tj. zejména stafylokoky, streptokoky, pneumokoky, E. coli a další enterobakterie, viz tab. 1. Působení ceftarolinu na gramnegativní bakterie je srovnatelné s účinkem cefalosporinů 3. generace (cefotaxim, ceftriaxon) [1].

Ostatní vlastnosti ceftarolinu jsou obdobné jako u jiných cefalosporinů a je možné je charakterizovat následovně:

 • rychlé baktericidní působení vůči citlivým kmenům mikrobů;
 • účinek závislý na době, po kterou se hladina antibiotika drží nad hodnotou minimální inhibiční koncentrace (MIC);
 • dobrá distribuce antibiotika v krvi, moči a dobře prokrvených tkáních;
 • netoxičnost vůči lidskému organismu.

Indikace

Na základě provedených registračních studií byl ceftarolin schválen pro použití u dospělých pacientů a u dětí od 2 měsíců věku ve dvou základních indikacích: komplikované infekce kůže a měkkých tkání (cSSTI – complicated skin and soft tissue infections) a komunitní pneumonie (CAP – community-acquired pneumonia).

Později byly publikovány ještě další studie, které ukazují, že léčebný potenciál tohoto antibiotika je mnohem širší a zahrnuje i další závažné infekce jako je sepse, osteomyelitida a spondylodiscitida, endokarditida, meningitida, nozokomiální pneumonie, syndrom diabetické nohy nebo infekce implantátů [2].

Postavení ceftarolinu mezi ostatními antibiotiky

O použití každého léku v klinické praxi rozhoduje poměr přínosu, rizika a ceny (benefit : risk + cost). Otázka tedy zní: kdy se vlastnosti ceftarolinu uplatní jako prioritní v konkurenci ostatních antibiotik? Zcela obecně je možné obecně říci, že použití ceftarolinu je výhodné zejména u akutně probíhajících závažných infekcí, u nichž nelze použít běžnou terapii.

Typickým příkladem jsou závažné stafylokokové infekce, které není možné léčit:

 • oxacilinem kvůli rezistenci (MRSA kmeny) nebo kvůli alergii na penicilinová antibiotika;
 • vankomycinem kvůli nebezpečí nefrotoxicity (renální insuficience) nebo kvůli alergii nebo proto, že jeho účinek nastupuje pomaleji;
 • linezolidem či klindamycinem, vzhledem k tomu, že tato antibiotika jsou pouze bakteriostatická a tudíž nedostatečná při některých defektech imunity a navíc jejich účinek nastupuje pomalu;
 • daptomycinem, z obavy před možnými myotoxickými, neurotoxickými nebo nefrotoxickými následky anebo v situacích, kdy ložisko infekce se nachází v plicní tkáni.

Další možnou indikací jsou smíšené infekce komunitního i nozokomiálního původu, které jsou způsobeny rezistentními stafylokoky (MRSA) a koliformními bakteriemi. Může se jednat o infekce měkkých tkání, pneumonie, infekce kostí a kloubů, katétrové infekce a další podobné diagnózy. Zde je však potřeba mít na vědomí, že ceftarolin není dostatečně účinný proti některým mikrobům, například pseudomonádám, enterokokům, nebo bakteriím produkujícím širokospektrou beta-laktamázu, viz tabulka 1.

V zemích s vysokým výskytem pneumokoků rezistentních k penicilinu (PRP, penicillin-resistant pneumococci) může být ceftarolin podáván v terapii pneumokokové pneumonie, meningitidy nebo sepse. V ČR se rezistentní pneumokoky díky účinné antibiotické politice vyskytují zatím jen vzácně; ceftarolin se proto v této indikaci neuplatní.

Dávkování

Ceftarolin se podle schváleného doporučení má používat u dospělých a dětí od 12 let věku (≥ 33 kg) v režimu 600 mg (obsah 1 lahvičky) každých 12 hodin. Dětem ve věku 2-12 let se podávají dávky 8 mg/kg každých 8 hodin. Při renální insuficienci je nutné dávkování redukovat [4].

Jestliže však budeme používat antibiotikum v léčbě těžkých infekcí a/nebo u nemocných s rozvrácenou imunitou, může se toto doporučené dávkování ukázat jako nedostačující. Zvýšení účinku lze nejsnáze dosáhnout zkrácením intervalů mezi dávkami (dospělým pacientům podávat 600 mg každých 6-8 hodin). Protože cefalosporiny patří mezi netoxická antibiotika, není třeba se obávat ani dvojnásobného dávkování, např. 1,2 g každých 8 hodin; v porovnání s režimy používanými u jiných antibiotik téže skupiny nejde o mimořádné množství.

Závěry

Ceftarolin je cenné antibiotikum, které se uplatní u závažných infekcí vyvolaných rezistentními grampozitivními bakteriemi, především stafylokoky, ať samotnými nebo v kombinaci s dalšími patogeny. V našich podmínkách je použití ceftarolinu vhodné zejména v léčbě akutně probíhajících MRSA infekcí, kde potřebujeme dosáhnout rychlého baktericidního účinku.

Rozšířené indikace i návod na zvýšené dávkování, k nimž text vybízí, se sice opírají o logickou argumentaci a není důvod jim nevěřit, zatím však zůstávají na úrovni expertních doporučení. Jejich přijetí oficiálními autoritami jako je u nás SÚKL, v zemích Evropské unie EMA (European Medicines Agency) nebo ve Spojených státech FDA (Food and Drug Administration) nelze v dohledné době očekávat, protože tyto instituce v souladu se stávající lékovou legislativou akceptují pouze závěry vzniklé ze statisticky dobře doložených studií.   

Literatura

 1. Beneš J. Antibiotika: systematika, vlastnosti, použití. Praha: Grada, 2018.
 2. Britt R. S., Evoy K. E., Lee G. C. et al. Early use of ceftaroline fosamil in the United States Veterans Health Care System. Drugs 2017; 77: 1345−1351.
 3. Grayson ML et al (eds): Kucers´ the Use of Antibiotics, 6th ed. London: Edward Arnold Publishers Ltd, ASM Press, 2010.
 4. Zinforo: Souhrn údajů o přípravku. Databáze registrovaných léčivých přípravků: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php.

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.,
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK,
Nemocnice Na Bulovce, Praha.
benes.infekce@seznam.czŠtítky
Chirurgie všeobecná Intenzivní medicína Mikrobiologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Rezistence k antibiotikům
Autoři: MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se