Nový skórovací systém pro predikci dlouhodobého přežití pacientů s AML starších 70 let a vhodných pro intenzivní chemoterapii

10. 5. 2024

Na základě analýzy dat ze 3 velkých evropských registrů (DATAML, SAL a PETHEMA) bylo vytvořeno a validováno prognostické skóre 5letého přežití u pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML), kterým byla nasazena intenzivní chemoterapie. Skóre ESS70+ stanovené na základě parametrů známých v době diagnózy je snadno využitelné v rutinní praxi pro odhad celkového přežití starších pacientů s AML a usnadňuje rozhodnutí o intenzivní chemoterapii.

Úvod

Medián věku při stanovení diagnózy AML je 70 let, jde tedy o onemocnění vyššího věku. Pacienti starší 70 let mají horší prognózu z důvodu akumulace komorbidit, které zvyšují riziko toxicity léčby, i z důvodu méně příznivých biologických charakteristik onemocnění, jež pro změnu zvyšují riziko selhání terapie. Standardní terapeutické možnosti u AML zahrnují intenzivní chemoterapii a hypomethylační látky nebo nízkodávkovaný cytarabin v kombinaci s inhibitorem Bcl2 venetoklaxem.

Cíl

Primárním cílem autorů této práce bylo vytvořit a validovat evropský skórovací systém pro odhad dlouhodobého přežití pacientů s AML starších 70 let (ESS70+), kteří byli v běžné praxi vybráni pro intenzivní chemoterapii. Skóre mělo být stanoveno na základě parametrů dostupných při diagnóze onemocnění.

Metodika

Pro vytvoření skórovacího systému byla použita data pacientů s AML ve věku ≥ 70 let léčených v 1. linii v běžné praxi intenzivní chemoterapií (IC: převážně kombinace daunorubicinu a cytarabinu nebo idarubicinu a cytarabinu ± lomustinu) z francouzské databáze DATAML (zahrnující 23 center), německé databáze SAL (46 center) a španělské databáze PETHEMA (88 center).

Analyzovaná data zahrnovala věk, pohlaví, datum diagnózy, stav AML (de novo nebo sekundární), výkonnostní stav (PS) dle ECOG, počet leukocytů, podíl blastů v periferní krvi a v kostní dřeni, hladinu laktátdehydrogenázy, cytogenetické riziko, mutační stav NPM1FLT3-ITD, CEBPAIDH1IDH2, TP53 v době stanovení diagnózy, odpověď na léčbu, provedení alogenní transplantace hematopoetických buněk po první kompletní remisi (CR) a datum relapsu nebo smrti. Sledovanými parametry byly dosažení CR, časné úmrtí (ED: do 30 a do 60 dnů), relaps, doba do relapsu (RFS) a celkové přežití (OS).

Po vytvoření skóre u tréninkového souboru pacientů byla provedena kalibrace, posouzení rozlišovací schopnosti a externí validace s využitím validačního souboru. Validitu ESS70+ autoři ověřovali také porovnáním jeho prediktivní výkonnosti s dříve publikovanými skórovacími systémy pro starší pacienty léčené IC.

Hodnocená populace pacientů

Zařazeno bylo 1199 evropských pacientů, u nichž byla stanovena diagnóza AML v letech 2007−2018 a kteří byli léčeni IC. Medián jejich věku činil 74 let, 56 % tvořili muži, 75 % zařazených mělo de novo AML, PS ECOG ≤ 1 a střední cytogenetické riziko. Mutace NPM1 byly zjištěny u 35,6 % a mutace FLT3-ITD u 19,8 % pacientů. CR nebo CR bez úplného hematologického zotavení bylo dosaženo u 56,1 % léčených, 30denní mortalita činila 13,0 %, 60denní mortalita 20,6 % a medián OS byl 10,9 měsíce, přičemž se významně nelišil mezi pacienty staršími a mladšími 70 let. Medián doby sledování dosáhl 50,8 měsíce.

Výsledky

Tréninkový soubor zahrnoval 636 pacientů. S celkovým přežitím souvisely v různé míře věk, PS ECOG, sekundární AML, leukocytóza, cytogenetické riziko a mutace NPM1 (bez FLT3-ITD). Tyto parametry byly použity k vytvoření skóre pro predikci dlouhodobého OS.

Identifikovány byly 3 skupiny podle míry rizika:

  • Nízké riziko s pravděpodobností 5letého přežití ≥ 12 % mělo 51 % pacientů a medián OS u nich činil 18 měsíců.
  • Střední riziko s pravděpodobností 5letého přežití 3–12 % mělo 41 % pacientů s mediánem OS 9 měsíců.
  • Vysoké riziko s pravděpodobností 5letého přežití < 3 % bylo přítomné u 8 % pacientů, u nichž medián OS činil 3 měsíce.

Míra rizika také významně korelovala s dosažením CR, s rizikem ED a s RFS.

Výsledky byly podobné u externí validační kohorty (n = 563). Dále byla zjištěna nižší míra falešně pozitivních výsledků při porovnání s dříve publikovanými skórovacími systémy.

Závěr

ESS70+ vytvořený na základě dat rozsáhlé populace pacientů s AML starších 70 let nabízí skóre, které lze v běžné klinické praxi snadno uplatnit s využitím základních klinických a molekulárních parametrů dostupných při stanovení diagnózy. Umožňuje predikci dlouhodobého přežití těchto pacientů, u nichž je zvažována intenzivní chemoterapie.

(zza)

Zdroj: Bérard E., Röllig C., Bertoli S. et al. A scoring system for AML patients aged 70 years or older, eligible for intensive chemotherapy: a study based on a large European data set using the DATAML, SAL, and PETHEMA registries. Blood Cancer J 2022; 12 (7): 107, doi: 10.1038/s41408-022-00700-x. 

Zkrácenou informaci o přípravku naleznete zde.

2011-CZ-2400006Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se