Nová alternativa v léčbě difuzního velkobuněčného B lymfomu

4. 1. 2021

U pacientů s relabujícím či refrakterním difuzním velkobuněčným lymfomem (DLBCL), kteří nejsou vhodnými kandidáty pro autologní transplantaci krvetvorných buněk, je k dispozici široká škála léčebných režimů. Nově je možno k terapii rituximabem v kombinaci s bendamustinem přidat polatuzumab vedotin, jenž prokázal slibnou účinnost jak v registračních studiích, tak v reálné klinické praxi.

Léčba pacientů s relabovaným či refrakterním DLBCL

Prognóza pacientů DLBCL léčených imunochemoterapií je relativně dobrá, více než polovina nemocných dosahuje 10letého přežití. Většina pacientů je v 1. linii léčena kombinací rituximabu (protilátka proti antigenu CD20) s cyklofosfamidem, doxorubicinem, vinkristinem a prednisonem (R-CHOP). Režimem R-CHOP se zcela vyléčí cca 60 % pacientů, zhruba třetina na léčbě zrelabuje.

Po relapsu se obvykle využívá autologní transplantace krvetvorných buněk (ASCT), pokud je to možné. Pacienti neschopní transplantace jsou léčeni imunochemoterapií na bázi platinových derivátů. Nově je též registrována léčba polatuzumab vedotinem (konjugát anti-CD79b protilátky s cytostatikem) v kombinaci s rituximabem a alkylačním cytostatikem bendamustinem (režim pola-BR).

Pola-BR zvyšuje oproti BR celkové přežití

V registrační studii GO29365 vykázal režim pola-BR u pacientů předléčených nejméně 1 linií oproti terapii bendamustinem/rituximabem statisticky významně delší medián celkového přežití (OS: 12,4 vs. 4,4 měsíce; poměr rizik [HR] 0,42; p = 0,0023). Medián přežití bez progrese onemocnění (PFS) činil ve skupině pola-BR 7,5 měsíce, u pacientů z ramene s BR to byly 2 měsíce (HR 0,33; p < 0,0001). Bezpečnostní profil pola-BR se nelišil od profilu BR.

Data z reálné klinické praxe (retrospektivní studie provedené v Německu a Izraeli) uvádějí pro režim pola-BR medián OS přibližně 7−8 měsíců. V Česku byl pola-BR podán v rámci specifického léčebného programu celkem 21 pacientům, kteří dosáhli OS 8,7 měsíce, a to při vstupních charakteristikách horších než v registrační studii.

Zařazení pola-BR do terapeutického algoritmu

České guidelines doporučují při relapsu DLBCL u pacientů, kteří jsou vhodní k transplantaci krvetvorných buněk, využít záchrannou chemoterapii založenou na platině a po dosažení remise onemocnění přistoupit k ASCT. Pokud pacient na záchrannou terapii špatně odpovídá, je možné jako přemostění k ASCT nebo léčbě pomocí CAR-T lymfocytů využít gemcitabinový režim či pola-BR.

U pacientů nevhodných pro transplantaci lze využít pola-BR již v 1. linii léčby po relapsu, případně jako přemostění k terapii CAR-T lymfocyty nebo v následných liniích léčby po relapsu na gemcitabinovém režimu.

Závěr

Přibližně 10 % pacientů s DLBCL je primárně refrakterních, u 30−40 % nemocných dochází k relapsu po 1. linii léčby. Pola-BR se jeví jako účinná alternativa u pacientů s relabujícím/refrakterním onemocněním, kteří nejsou vhodnými kandidáty pro ASCT. Tento léčebný režim lze také využít jako přemostění v přípravě na autologní transplantaci či CAR-T terapii.

(este)

Zdroj: Trněný M., Janíková A., Procházka V. a kol. Polivy – nová alternativa v léčbě DLBCL. Aktuální témata v onkologii očima českých lékařů 2020; 5 (5): 305−309.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se