Cílená léčba a kvalita života pacientů s folikulárním lymfomem

27. 10. 2020

Klinická studie GALLIUM hodnotila chemoterapii v kombinaci s cílenou léčbou rituximabem nebo obinutuzumabem u dosud neléčených pacientů s pokročilým folikulárním lymfomem (FL). Sekundárním cílem studie bylo i hodnocení kvality života spojené se zdravím. Výsledky analýzy byly nedávno publikovány v časopisu Annals of Hematology.

Léčba folikulárního lymfomu

Rituximab, monoklonální protilátka proti antigenu CD20 1. generace, v kombinaci s chemoterapií zlepšuje výsledky pacientů s FL. I přes to u 20−35 % pacientů dochází k progresi onemocnění, relapsu nebo úmrtí v průběhu 2 let od zahájení léčby. Obinutuzumab, první glykovaná humanizovaná anti-CD20 protilátka 2. generace, přináší oproti protilátkám 1. generace silnější buněčnou toxicitu závislou na protilátce. V ČR je od 1. 10. 2020 léčba FL obinutuzumabem hrazená již v 1. linii, ve 2. linii je také možné ji podat pacientům po progresi na rituximabu.

Metodika studie GALLIUM

Otevřené studie fáze III se zúčastnilo 1202 pacientů s dosud neléčeným FL stadia 1−3a, kteří byli 1 : 1 randomizováni k 6−8 cyklům indukční chemoterapie, dle výběru pracoviště cyklofosfamid/(doxorubicin)/vinkristin/prednison (režimy CHOP/CVP) nebo bendamustin, v kombinaci buď s rituximabem, či obinutuzumabem. Pacienti, kteří na léčbu alespoň částečně odpověděli, potom pokračovali v udržovací léčbě danou protilátkou po dobu 2 let nebo do progrese onemocnění.

Kvalita života spojená se zdravím (HRQoL) byla hodnocena pomocí dotazníku Functional Assessment of Cancer Treatment − Lymphoma (FACT-Lym), který zahrnuje jak obecné hodnocení fyzické, funkční, emocionální a sociální pohody, tak hodnoticí škálu specifickou pro lymfom. Hodnocení bylo provedeno při vstupu do studie, v průběhu indukční léčby a při jejím ukončení, v měsíci 2 a 12 udržovací terapie a dále každých 12 měsíců až do ukončení sledování (medián 57,4 měsíce, nejdéle po dobu 7 let). Klinicky významné zlepšení bylo definováno jako minimální rozdíl hodnot, který pacient považuje za důležitý (MID − minimally important difference).

Výsledky

92,7 % pacientů z ramene s obinutuzumabem a 91,2 % z ramene s rituximabem vyplnilo dotazník při vstupu do studie. Průměrné vstupní skóre HRQoL bylo srovnatelné pro obě skupiny, všichni pacienti udávali nějaké funkční zhoršení a výskyt příznaků spojených s lymfomem.

Během léčby byl trend změn průměrné HRQoL v obou ramenech podobný. Po zahájení léčby bylo pozorováno rychlé zlepšení příznaků spojených s lymfomem a skóre v průběhu terapie dále stoupalo. Přibližně polovina pacientů v každé skupině dosáhla v období od zahájení léčby do 2. měsíce udržovací terapie klinicky významného zlepšení.

Závěr

V klinické studii GALLIUM bylo u pacientů s pokročilým FL pozorováno srovnatelné zlepšení HRQoL bez ohledu na to, zda se léčili kombinací chemoterapie s rituximabem, nebo obinutuzumabem. Oba režimy snižovaly výskyt příznaků spojených s lymfomem a nežádoucí účinky léčby tento efekt nerušily.

(este)

Zdroj: Davies A., Trask P., Demeter J. et al. Health-related quality of life in the phase III GALLIUM study of obinutuzumab- or rituximab-based chemotherapy in patients with previously untreated advanced follicular lymphoma. Ann Hematol 2020 Apr 20, doi: 10.1007/s00277-020-04021-6 [Epub ahead of print].Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se