ASH 2020: mosunetuzumab a polatuzumab vedotin optikou recentních klinických studií

4. 1. 2021

Mezi odborné akce, které letos z důvodu koronavirové pandemie proběhly virtuálně, se zařadil i 62. výroční kongres Americké hematologické společnosti (ASH) uspořádaný na začátku prosince 2020. V následujícím příspěvku se soustředíme na několik prezentovaných novinek z oblasti cílené léčby lymfomů, konkrétně na nejnovější poznatky k účinným látkám mosunetuzumab a polatuzumab vedotin.

Mosunetuzumab v léčbě B-NHL

Mosunetuzumab je plně humanizovaná monoklonální bispecifická IgG1 protilátka cílící na antigeny CD20/CD3, což umožňuje snadnější navázání T lymfocytů imunitního systému na nádorové B buňky a jejich následnou eliminaci. V klinické studii fáze I/Ib prokázal mimo jiné slibnou účinnost a dobrý bezpečnostní profil u pacientů s relabovaným/refrakterním (R/R) nehodgkinským B lymfomem (B-NHL) při intravenózní aplikaci.

Subkutánní podání jako bezpečná alternativa

Mosunetuzumab je možné alternativně podávat i subkutánně, což by mělo minimalizovat riziko syndromu z uvolnění cytokinů (CRS) − závažné nežádoucí příhody související s imunoterapiemi, které spočívají v aktivaci T lymfocytů. K přínosům s.c. aplikace patří i snadnost tohoto způsobu podání.

Bezpečnost s.c. podávání mosunetuzumabu u pacientů s R/R B-NHL naznačila multicentrická otevřená studie fáze I/Ib s eskalací dávky a následnou rozšiřující kohortou, kterou provedli Matasar et al. V kohortě 23 pacientů vyskytly jen mírné a přechodné CRS, a to během prvního cyklu léčby, které vyžadovaly minimální intervenci. Nebyl zaznamenán žádný CRS stupně ≥ 3. Ve srovnání se skupinou pacientů, kteří dostávali fixní dávku intravenózně v předchozí studii, bylo při s.c. podání pozorováno méně CRS stupně 2, a to i při podání 7násobné dávky mosunetuzumabu.

Vhodnost léčby u geriatrických pacientů

V multicentrické otevřené studii fáze I/Ib z letošního roku prokázali Olszewski et al., že mosunetuzumab v monoterapii představuje bezpečný léčebný režim pro starší pacienty s předchozím neléčeným difuzním velkobuněčným B lymfomem (DLBCL). Z praxe je známo, že více než 30 % pacientů s DLBCL starších 75 let nedostává v 1. linii léčby standardní chemoimunoterapii z důvodu obav z geriatrické křehkosti a komorbidit. Neléčení těchto pacientů nebo podávání snížených dávek léčiv (režimy R-CHOP, R-CVP nebo R-bendamustin) je spojeno s horšími klinickými výsledky. Méně toxická účinná terapie je proto velmi žádoucí.

V uvedené studii s 19 pacienty (medián věku 84 let) byla u 16 z nich zaznamenána ≥ 1 nežádoucí příhoda (AE), z toho u 13 subjektů byla potvrzena souvislost s mosunetuzumabem. U 7 pacientů šlo o AEs stupně 3−4, z toho 4 případy souvisely s mosunetuzumabem. Nebyly pozorovány žádné fatální AE, hypotenze, hypoxie ani potřeba léčby kortikosteroidy. Nejčastějšími AEs byly CRS (47 %), vyrážka (21 %), dále neutropenie, suchost v ústech, únava, bolest, svalové spasmy, snížená chuť k jídlu. Všechny případy CRS byly stupně 1. Neurotoxické účinky byly pozorovány u 1 pacienta. 8 pacientů přerušilo léčbu z důvodu progrese onemocnění, nikdo z důvodu AEs. Míra objektivní odpovědi na léčbu (ORR) dosáhla 58 % (11/19), kompletní odpověď (CR) byla pozorována u 42 % pacientů (8/19).

Šance pro nemocné s relapsy lymfomu

Efekt mosunetuzumabu lze očekávat také u pacientů s opakovanými relapsy folikulárního lymfomu (FL). Naznačují to výsledky letošní studie, kterou prezentovali Assoulineová et al., v níž monoterapie tímto přípravkem vedla k vysoké míře léčebné odpovědi a dlouhodobé kontrole onemocnění s dobrým bezpečnostním profilem a tolerancí u skupiny předléčených pacientů s FL, zahrnující i vysoce rizikové podskupiny. Studie se zúčastnilo 62 nemocných.

FL je onemocnění, pro něž jsou typické právě časté relapsy, přičemž intervaly mezi nimi mají tendenci se zkracovat. U pacientů, kteří absolvovali ≥ 2 systémové léčby FL, lze očekávat horší prognózu. Platí to zejména v případech, kdy došlo k progresi nemoci během 24 měsíců od zahajovací léčby, a dále u pacientů refrakterních vůči léčbě. Pro tyto nemocné jsou k dispozici jen omezené léčebné možnosti.

Prezentována byla data ze skupiny, která intravenózně dostávala postupně se zvyšující dávky mosunetuzumabu. ORR činila 68 % (42/62), přičemž 50 % (31/62) pacientů dosáhlo CR. Medián doby trvání odpovědi (DOR) činil 20,4 měsíce, medián doby přežití bez progrese (PFS) 11,8 měsíce. AE byly zaznamenány u 60 pacientů (97 %), závažné AE u 22 subjektů (35 %). Nejčastější AE stupně ≥ 3 byly hypofosfatémie (obvykle asymptomatická) a neutropenie (s nízkou frekvencí febrilní neutropenie). U 14 nemocných došlo k CRS, ve většině případů se jednalo o stupeň 1 či 2.

Polatuzumab vedotin v léčbě B-NHL

Polatuzumab + bendamustin s rituximabem

Polatuzumab vedotin je konjugát monoklonální protilátky a cytostatika. Molekula cílí na antigen CD79b buněk velkobuněčného B lymfomu. Randomizovaná studie fáze Ib/II, kterou prezentovali Sehnová et al., včetně výsledků jejího prodloužení, hodnotila účinek polatuzumabu (pola) v kombinaci s bendamustinem a rituximabem (BR) u pacientů s R/R DLBCL. I v pokračujícím sledování (follow-up) přetrvávalo signifikantní zlepšení doby přežití bez progrese (PFS) a celkového přežití (OS), jaké bylo již dříve pozorováno ve skupině, která dostávala pola + BR oproti skupině se samotným BR. U kohorty pacientů, která dostávala pola + BR (n = 106) v rámci extenze, se prokázala účinnost konzistentní s výsledky pozorovanými již v randomizovaném studijním rameni pola + BR. Zároveň v rámci tohoto léčebného režimu nebyly zaznamenány žádné nové bezpečnostní signály.

Cirkulující nádorová DNA jako biomarker rizika relapsu

Herrera et al. v další studii fáze Ib/II měřili míru rizika progrese/relapsu u 80 pacientů s R/R DLBCL pomocí cirkulující nádorové DNA (ctDNA). Hodnota ctDNA podle předchozích pozorování může pomoci identifikovat ve vysokém riziku relapsu. Studie porovnávala 2 skupiny pacientů: pola + BR vs. BR. Výsledky prokázaly korelaci baseline hladiny ctDNA se standardními klinickými faktory a potvrdily nezávislou prognostickou hodnotu tohoto parametru z hlediska terapeutické odpovědi, PFS a OS u pacientů léčených BR ± pola. Míra změny ctDNA během léčby korelovala s léčebnou odpovědí, nicméně její souvislost s PFS je třeba potvrdit v další rozsáhlejší studii. Uvedené výsledky přinášejí důkaz, že ctDNA může zlepšit identifikaci pacientů s vysokým rizikem progrese či relapsu.

(asa)

Zdroje:
1. Matasar M. J., Cheah C. Y., Yoon D. H. et al. Subcutaneous mosunetuzumab in relapsed or refractory B-cell lymphoma: promising safety and encouraging efficacy in dose escalation cohorts. Abstract 2096. The 62nd ASH Annual Meeting and Exposition, 2020 Dec 6.
2. Olszewski A. J., Avigdor A., Babu S. et al. Single-agent mosunetuzumab is a promising safe and efficacious chemotherapy-free regimen for elderly/unfit patients with previously untreated diffuse large B-cell lymphoma. Abstract 401. The 62nd ASH Annual Meeting and Exposition, 2020 Dec 6.
3. Assouline S., Kim W. S., Sehn L. H. et al. Mosunetuzumab shows promising efficacy in patients with multiply relapsed follicular lymphoma: updated clinical experience from a phase I dose-escalation trial. Abstract 702. The 62nd ASH Annual Meeting and Exposition, 2020 Dec 6.
4. Sehn L. H., Hertzberg M., Opat S. et al. Polatuzumab vedotin plus bendamustine and rituximab in relapsed/refractory fiffuse large B-cell lymphoma: updated results of a phase Ib/II randomized study and preliminary results of a single-arm extension. Abstract 3020. The 62nd ASH Annual Meeting and Exposition, 2020 Dec 7.
5. Herrera A. F., Tracy S., Croft B. et al. Risk profiling of relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma patients by measuring circulating tumor DNA. Abstract 532. The 62nd ASH Annual Meeting and Exposition, 2020 Dec 7.Štítky
Dětská onkologie Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se