REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA V ÚVN PRAHA - VÝROČÍ 70 LET APLIKACE FYZIKÁLNÍ TERAPIE


Autoři: M. Říha;  R. Hlavičková
Působiště autorů: Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, Ústřední vojenská nemocnice Praha
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 15, 2008, No. 4, pp. 183-187.
Kategorie: Zpráva

Před 70 lety, v srpnu roku 1938, zahájila svoji činnost Masarykova vojenská nemocnice, která později nesla název Ústřední vojenská nemocnice Praha. Významným milníkem na cestě k modernímu vojenskému zdravotnictví u nás bylo vybudování Ústavu pro válečnou chirurgii při I. chirurgické univerzitní klinice prof. Arnolda Jiráska. Rozhodnutí o stavbě nové pražské vojenské nemocnice vzešlo v roce 1925. Iniciovaly jej parlamentní kruhy, které tak pozdravily jubileum 75. narozenin prezidenta republiky. Národním shromážděním byl tak přijat zákon č. 68/1925 Sb., kterým se k „Všeobecné nemocnici v Praze připojuje vojenská nemocnice v Praze II a zřizuje se Masarykova vojenská nemocnice”.

Ministerstvu národní obrany se podařilo již v roce 1927 dohodnout koupi pozemků pro novou nemocnici v prostoru Břevnova „Na Bateriích” o rozloze 13,60 hektarů. Konkrétní situace však dokonce spěla k naprosto jinému řešení: Ministerstvo zdravotnictví se začne orientovat na novou výstavbu všeobecné nemocnice v Motole a vojenská správa si ponechá původní objekt na Karlově náměstí, provede v něm adaptace, včetně stavby nového chirurgického pavilonu. V roce 1935 měly práce začít. Dlužno podotknout, že do oddalování nové výstavby se promítaly jak úsporná opatření v působnosti ministerstva obrany, tak dopady hospodářské krize z počátku 30. let.Ve stejném roce (1935) však nastal v řešení situace zásadní obrat. Vládním rozhodnutím byla stanovena odhadní cena za (15 mil. Kč) a v rozpočtu vyhrazena částka na stavbu nové nemocnice. Po více jak deseti letech od přijetí zákona o zřízení Masarykovy nemocnice stavba započala. Řídila se vítězným projektem Ing. arch. B. Adámka z Prahy Dejvic z roku 1930. Jeho návrh nejlépe splňoval představy zadavatele o nemocnici, která vedle role moderního medicínského centra plní úkoly vojenského kasárenského objektu s reálnými mobilizačními povinnostmi (a právě tuto prověrku podstoupila nemocnice velmi záhy po svém otevření - na podzim roku 1938).

Vlastní činnost zahájila Masarykova vojenská nemocnice 1. srpna roku 1938, kdy byla přestěhována většina oddělení ze staré budovy na Karlově náměstí a z odloučeného oddělení pro vnitřní nemoci z kasáren na Pohořelci. První pacienti nastoupili 1. září 1938. První záznamy o aplikaci fyzikálních procedur jsou právě ze jmenovaného oddělení pro vnitřní nemoci, kde byly zejména při léčbě pacientů s revmatickým onemocněním používány přísadové koupele.

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, původně pojmenované stručněji jako oddělení fyzikální léčby, zahájilo v nemocnici své působení v roce 1945. Pod vedením prvního primáře MUDr. Lotty se zabývalo zejména fyzikální terapií, převážně elektroléčbou a vodoléčbou. MUDr. Karel Zicha, který se stal přednostou oddělení v roce 1949, obohatil práci oddělení znalostmi získanými z působení v ústavu fyziatrie, balneologie a meteorologie Karlovy univerzity. Hned v následujícím roce zavedl léčebnou tělesnou výchovu a založil revmatologickou poradnu. Vrchní sestra Zdena Provazníková, absolventka vzdělávacího kurzu ve Spojených státech, na aplikaci nejnovějších poznatků odborně dohlížela. Oddělení pak bylo přejmenováno na oddělení fyziatrie a revmatologie, přičemž počet pacientů léčených na revmatologii citelně převažoval.

V roce 1959 založil MUDr. Kolman s MUDr.  Kredbou, CSc., na oddělení EMG laboratoř. Druhý z nich obhájil v roce 1966 dizertační práci z oboru elektrofyziologické diagnostiky a své poznatky v dalších letech publikoval ve více než stovce odborných prací, externě působil jako pedagog na lékařské fakultě UK, přičemž samotnou laboratoř vedl až do svého odchodu do důchodu v roce 1994.

Po odchodu MUDr. Zichy se přednostou oddělení stal plukovník MUDr. Václav Šťastný. V roce 1969 byl jmenován zástupcem náčelníka pro věci lékařské a o dva roky později náčelníkem Ústřední vojenské nemocnice. Jeho nástupce na oddělení, MUDr. Josef Chalupa, žák profesora MUDr.  Karla Lewita, zakladatele tzv. „Československé školy manuální a manipulační medicíny”, nejenže obor svého učitele vyučoval a předával své zkušenosti jiným, ale navíc společně s primářem MUDr. Petrem Horkou vyškolili v myoskeletální medicíně řadu armádních odborníků jiných medicínských oborů. To už neslo jejich pracoviště název Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace. Našla v něm „zastání“ i celoevropsky znovu objevovaná akupunktura. O její vzkříšení a rozvoj se zasloužily revmatoložky MUDr. Jechová, MUDr.  Šmeralová a v neposlední řadě zejména přednosta oddělení MUDr. Jiří Marek, který zastával rovněž funkci vědeckého sekretáře akupunkturní společnosti.

Po zavedení funkce hlavního odborníka Ministerstva národní obrany pro obor FBLR byl po MUDr. Chalupovi do významné funkce ustaven i jeho následovník, MUDr. Petr Horka. Pod jejich patronací byly v nemocnici od roku 1983 vyhlašovány tzv. Vojenské fyziatrické dny.

Začátkem třetího tisíciletí získalo pracoviště svůj současný název: Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny. V rekonstruovaných prostorách poskytuje dnes díky dokonalému zázemí veškerou možnou ambulantní péči, včetně nadstandardních procedur. Seznam poruch a nemocí pohybového aparátu, jež tu jeho pracovníci pomáhají léčit, je velmi široký: pooperační a poúrazové stavy, artrózy, vertebrogenní syndromy, skoliózy a jiné typy vadného držení těla, svalové nerovnováhy, poruchy plynoucí z přetížení pohybové soustavy vlivem tzv. civilizačních faktorů, sportu, entezopatie, celé spektrum revmatických chorob s příznaky postižení hybného systému, stavy po cévních mozkových příhodách, stavy po výhřezu plotének a podobně. Jako jedno z prvních pracovišť v českých zemích používá oddělení McKenzieho metodu diagnostiky a terapie. Certifikát MDT, významné osvědčení v mechanické diagnostice a terapii, získala fyzioterapeutka Eva Nováková – podobně jako kdysi v počátcích její předchůdkyně – ve Spojených státech a je akreditovanou školitelkou metody McKenzie pro Českou republiku. Další fyzioterapeuti byli mezi prvními certifikovanými MDT v Čechách. Mezi další využívané metodiky patří: Vojtův princip, Kabat, jóga, Bobath koncept, soustava cviků MUDr. Mojžíšové, Brüggera, míčková facilitace, akupresura, škola zad, spirální dynamika, respirační fyzioterapie, senzomotorická stimulace, cvičení s therabandy a další.

Pracoviště fyzikální terapie poskytuje veškeré spektrum elektroléčebných procedur; vyjmenujme alespoň galvanoterapii, iontoforézu, diadynamické proudy, kombinované terapie i magnetoterapii, krátkovlnnou diatermii, solux, biolampu nebo laser, dále procedury z oblasti mechanoterapie – ultrazvuk, vakuumkompresní terapii. Moderní alternativou v léčbě onemocnění pohybového systému je léčba rázovou vlnou, tzv. ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy). Ke zmírnění obtíží pacientů přispívají četné vodoléčebné procedury, klasické koupele a vodní lázně, čtyřkomorová léčebná lázeň, masáže, cvičení v Hubbardově tanku nebo plavání v bazénu. Po vodoléčebných procedurách může být pacientům aplikován standardní či teploléčebný zábal lavaterm.

Od roku 2007 je primářem podplukovník MUDr.  Michal Říha. S atestací z neurologie, fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace a postgraduálním studiem v biomechanice je pokračovatelem tradice elektrofyziologické diagnostiky, české myoskeletální medicíny a propagátorem aplikací nejmodernějších metod a technologií do klinické praxe.

V roce 2008 byl zahájen provoz lůžkové části oddělení s kapacitou 27 lůžek, z toho jsou 4 nadstandardní pokoje. Celkové pojetí v návaznosti na ostatní medicínské obory s možností nejmodernější diagnostiky, stavební uspořádání, přístrojové vybavení a personální obsazení odpovídá nejmodernějším trendům v oboru. Rehabilitační péče je zaměřena na včasnou diagnostiku, funkční klasifikaci a terapii pacientů s postižením pohybové soustavy.

Pracoviště svou kvalitou splňuje standardy JCI, které obhájilo opět v roce 2007. Ve spolupráci s fakultami UK je významným výukovým pracovištěm pro pregraduální i postgraduální studium lékařských i nelékařských profesí. Pracovníci oddělení se aktivně zúčastňují mnoha odborných konferencí, včetně zahraničních, podílejí se na vědeckovýzkumné činnosti.

MUDr. Michal Říha

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

Ústřední Vojenská nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

(Autentické dobové fotografie z archivu vrchního fyzioterapeuta oddělení Růženy Hlavičkové.)

Původní vany k aplikaci přísadové koupele.
Obr. 1. Původní vany k aplikaci přísadové koupele.

Balanční nestabilní plocha.
Obr. 2. Balanční nestabilní plocha.

Žárovková skříň k termoterapii.
Obr. 3. Žárovková skříň k termoterapii.

Aplikace elektroléčby přístrojem TUR 21.
Obr. 4. Aplikace elektroléčby přístrojem TUR 21.

Elektromyograf.
Obr. 5. Elektromyograf.

Trakce krční páteře pomocí Glissonovy kličky.
Obr. 6. Trakce krční páteře pomocí Glissonovy kličky.

Stacionární kolo. Obr. 8
Obr. 7. Stacionární kolo. Obr. 8

Nácvik vertikalizace.
Obr. 8. Nácvik vertikalizace.

Cvičení na přístroji.
Obr. 9. Cvičení na přístroji.

Trakční stůl.
Obr. 10. Trakční stůl.

Prostory vodoléčby.
Obr. 11. Prostory vodoléčby.

Trakce krční páteře pomocí Glissonovy kličky 2.
Obr. 12. Trakce krční páteře pomocí Glissonovy kličky 2.

Stacionární kolo 2.
Obr. 13. Stacionární kolo 2.

Cvičení se závažím.
Obr. 14. Cvičení se závažím.


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se