Nácvik stabilizace kolenního kloubu s využitím TRX Suspension Trainer


Training of Knee Joint Rehabilitation Using the TRX Suspension Trainer

A decreased stabilization ability of muscles controlling the knee joint is a problem affecting a broad spectrum of patients – from tops sportsmen, patients with injuries of soft structures of the knee, which has been treated conservatively or surgically up to a common client of our outpatient departments and those who come with complaints of the knee joint pains. The subsequent report aims at representation of a highly effective device at affordable price, which can be used in therapy.

Keywords:
knee, knee injury, joint stabilization, TRX


Autoři: K. Honová
Působiště autorů: Recens, s. r. o., Brno
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 20, 2013, No. 3, pp. 146-149.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Snížená stabilizační schopnost svalů ovlivňující kolenní kloub je problémem zasahujícím široké spektrum pacientů – od vrcholných sportovců, pacientů s poraněním měkkých struktur kolene, které bylo léčeno konzervativně nebo operativně, až po běžného klienta našich ambulancí, který přichází se steskem na bolesti kolenních kloubů. Následující text má za cíl představit cenově dostupnou a přitom vysoce efektivní pomůcku, kterou lze využít v terapii.

Klíčová slova:
koleno, poranění kolene, stabilizace kloubu, TRX

ÚVOD

Kolenní kloub je z pohledu anatomického i fyziologického nejsložitějším kloubem v těle. Pro správnou funkci je nutný dobrý stav kloubních ploch, čéšky, menisků, vnitřních i postranních vazů, okolních svalů a neuromuskulárního řízení. Při poruše jakékoliv části tohoto systému dochází ke vzniku bolesti. Samozřejmě nejsme schopni pouze rehabilitační léčbou ovlivnit lézi menisku nebo vazu, nebo ovlivnit stupeň artrózy chrupavky, ale můžeme minimalizovat následky a předcházet vzniku některých patologií. Artróza v brzkém věku nebo sportovní úrazy jsou často podmíněny právě neoptimální funkčností neuromuskulárního systému zajišťujícího stabilitu kolenního kloubu.

Aby byl kloub stabilní, musí být centrovaný. Centrované postavení kloubu zajišťuje takové nastavení kloubních ploch, které zajišťuje optimální statické zatížení, a tím rovnoměrnou distribuci tlaku na kloubní plochy (3). Trvale necentrovaná pozice vede ke brzkému vzniku artrózy a zvyšuje i pravděpodobnost úrazu, neboť svaly a vazy v okolí kloubu jsou trvale v nefyziologickém napětí. Dochází ke změně aferentní signalizace a následně k neoptimálnímu timingu zapojení svalů během pohybu. Neuromotorická kontrola dynamické kloubní stabilizace je jedním z klíčových faktorů vzniku poranění (1). Schopnost stabilizace kloubů je zřejmě důvodem, proč je funkční schopnost kompenzace anatomických lézí tak široká. Kupříkladu u ruptury předního zkříženého vazu (dále jen LCA) může dojít k naprosto rozdílným klinickým nálezům – od asymptomatického nálezu až k tzv. giving way fenoménu – výrazné nestabilitě kolene s občasným „podlomením“. Dle rozsahu schopnosti stabilizace rozlišujeme pacienty na „copers“ a „noncopers“. „Copers“ jsou pacienti funkčně stabilní, kteří nepociťují výraznější nestabilitu kolene. Při chůzi totiž využívají pohybové strategie vedoucí k menší dysfunkci. „Noncopers“ mají koleno nestabilní a při chůzi z obavy ze vzniku giving way používají tzv. strategii ztuhnutí (knee stifferning strategy) (5). Metodou volby je zlepšení stabilizační funkce svalů a jedním z prostředků jak toho dosáhnout, je cvičení s TRX.

TRX SUSPENSION TRAINER

TRX je zkratkou total-body resistence exercises – cvičení celého těla využívající odpor. Jedná se o jednoduchou pomůcku, které se skládá ze dvou nastavitelných nepružných popruhů (obr. 1). Cvičení probíhá tak, že se horní nebo dolní končetiny (nebo jen jedna) zavěsí do TRX a přenosem váhy a sklonem těla vůči podložce se manipuluje se zátěží. Cvičení je prováděno za zpevnění celého těla, při kterém dochází nejen ke zlepšení síly a stabilizace, ale i koordinace a rovnováhy (6). 

TRX Suspension Trainer.
Obr. 1. TRX Suspension Trainer.

Obecné zásady cvičení s TRX:

  1. TRX nesmí mít během kterékoliv části cviku uvolněné popruhy.
  2. Dodržujeme správné nastavení se stejnou délkou popruhů.
  3. TRX se při pohybu nedotýká ramen.
  4. Pohyb při cvicích vždy vychází ze správného držení těla.

Poloha nohou při cvicích je variabilní a určuje obtížnost cviku:

EASIEST – jedna noha v nákroku vpřed,

EASIER – nohy široce rozkročené,

MEDIUM – nohy přibližně na šířku pěsti od sebe,

HARDEST – jedna noha zvednutá (4).

V následujícím textu představím čtyři cviky, které se velice dobře hodí k nácviku stabilizace kolenního kloubu. Cviků je samozřejmě celá řada, vybírám pouze několik z nich. Při cvičení střídáme symetricky obě DKK, neboť mimo symetrického zatížení využíváme i působení tzv. cross-over efektu, kdy izometrická kontrakce m.quadriceps femoris nebolestivé končetiny způsobuje silnější kontrakci stejného svalu na končetině druhé. Navýšení svalové síly může být až o 30 % (2).

TRX SQUAT (SINGLE)

Rovný stoj, ruce udrží TRX, pomalu provádíme squatový podřep – váha jde směrem dozadu, kolena jsou maximálně v 90° flexi (obr. 2). Zatížíme paty a pomalu vracíme zpět. Variací je stoj na jedné noze a provedení podřepu (TRX SQUAT SINGLE) (obr. 3). Pokud do tréninku potřebujeme zařadit plyometrická cvičení, lze z podřepu provést výskok (TRX SQUAT JUMP). Dle zásad progresivity tréninku provedeme plyometrii pouze z podřepu do výponu na špičky, pokud tuto zátěž pacient toleruje, provedeme plný cvik s výskokem. Lze provést i na jedné noze (TRX SQUAT SINGLE JUMP).

TRX Squat.
Obr. 2. TRX Squat.

TRX Squat single.
Obr. 3. TRX Squat single.

TRX SUSPENDED LUNGE

Stoj na jedné noze, druhou zahákneme do TRX popruhu. Pomalu provádíme squatový podřep, zadní noha na popruhu provádí extenzi v kyčli (obr. 4). Cvik je velmi balanční, proto z počátku doporučuji před cvičícího umístit opěradlo židle, aby se v případě nestability mohl zachytit. Začínáme podřepem do 45°, který, pokud pacient toleruje, zvětšujeme do maximální 90° flexe. Zvýšení zátěže provedeme vychylováním ve spodní poloze tlakem terapeuta do bočních stran kolene, nebo podložením stojné nohy podložkami propriofoot.

TRX Suspended Lunge.
Obr. 4. TRX Suspended Lunge.

TRX BALANCE LUNGE

Ruce drží TRX, jednou nohou provedeme výpad vzad (obr. 5). Pokud je cvik dobře tolerován, je výpad vzad proveden s elevací zadní DK.

TRX Balance Lunge.
Obr. 5. TRX Balance Lunge.

TRX CROSSING BALANCE LUNGE

Ruce drží TRX, provedeme šikmý výpad vzad (obr. 6). Plynule přejdeme na druhou stranu tak, že provedeme DK, která byla v šikmém výpadu, úkrok do strany a opačnou DK dokončíme pohyb do šikmého výpadu. Plyometrický trénink provedeme výskokem do strany mezi provedením jednotlivých výpadů.

TRX Crossing Balance Lunge.
Obr. 6. TRX Crossing Balance Lunge.

Progrese zařazení cviků do rehabilitační léčby u některých diagnóz

Při lézi LCA řešené chirurgicky – TRX SQUAT je možné trénovat pokud je povolená zátěž 50 % (cca 3. – 4. týden po operaci – vždy se řídíme instrukcemi operatéra). Poznámka: K místu cvičení musí pacient dojít o berlích! Při 100% zátěži lze zařadit TRX SQUAT SINGLE a TRX BALANCE LUNGE (cca od 4. týdne po operaci). Dle zásad progresivity tréninku postupně zařazujeme další cviky. Plyometrické cvičení je vhodné zařadit v pozdní pooperační fázi, tj. cca 7. – 12. týden po operaci (pozor v 4. – 8. týdnu dochází k avaskularizaci vazu, proto bychom v této době neměli program příliš zintenzivňovat). Ve 12. týdnu se povoluje nácvik bočných pohybů – tedy můžeme zařadit TRX CROSSING BALANCE LUNGE. V rekonvalescentní fázi (13. týden – 6. měsíc) je povoleno zařazení cviků na trampolíně, můžeme využít její kombinace s cviky TRX SQUAT JUMP a TRX SQUAT SINGLE JUMP (obr. 7).

TRX Squat Single Jump na trampolíně.
Obr. 7. TRX Squat Single Jump na trampolíně.

Rehabilitace u operativních zásahů na chrupavce a menisku je časovým harmonogramem obdobná. U pacientů po parciální menisektomii je zatěžování progresivnější, dle posledních doporučení se doporučuje okamžitá částečná zátěž (50%) s postupným plným zatížením do konce 1. týdne od operace (3). (Vždy dbáme doporučení operatéra, tento postup nemusí být standardní na všech pracovištích.) Pacienti po sutuře menisku mají zatížení pouze na kontakt s podložkou po dobu 4 týdnů, poté zátěž 50%, plné zatížení po cca 6 týdnech.

Uvedené časové intervaly jsou pouze přibližné. Zásadním zůstává pečlivé sledování stavu kolenního kloubu po proběhlé zátěži. Vznik bolesti, otoku a omezení hybnosti je jasným ukazatelem, že je nutno postup přehodnotit a zmírnit.

ZÁVĚR

TRX je moderní fitness pomůcka, kterou lze výborně využít i v rehabilitaci. Díky širokému spektru variací cviků – od lehkého náznaku podřepu po plyometrické cviky na jedné končetině v kombinaci s trampolínou – lze uzpůsobit cvičení takřka každému pacientovi na míru. Tak jak je výkonnost pacientů v našich ambulancích odlišná, přizpůsobujeme cvičení každému z nich dle jeho aktuálního stavu. Výhodou cvičení TRX je i jednoduchá manipulace bez nutnosti kotvení do stropu (i tato varianta je možná), stačí pouze uvázat na žebřiny nebo pomocí speciální kotvy připevnit ke dveřím. Další výhodou je skladnost, dostupná cena a fakt, že při některých cvicích může TRX nahradit systém Redcord, který je několikanásobně dražší. Redcord je samozřejmě v mnoha terapeutických konceptech nenahraditelný, ale pro malou ambulanci představuje TRX zajímavou a cenově dostupnou alternativu.

Adresa pro korespondenci:

Bc. Kateřina Honová

Ondrouškova 22

635 00  Brno

e-mail: honova@centrum.cz


Zdroje

1. MAYER, M., SMÉKAL, D.: Neuromuskulární kontrola a rehabilitace u lézí předního zkříženého vazu. Online: http://www.ftk.upol.cz/dokumenty/kfa/rehabilitace.doc.

2. MUNCLINGROVÁ, M.: Kinezioterapeutické zásady u dysfunkce ligamentum cruciatum anterius. Diplomová práce. Olomouc, Fakulta tělesné kultury, 2003, s. 56.

3. KOLÁŘ, P.: Rehabilitace v klinické praxi. Praha, Galén, 2009, s. 713, ISBN 978-80-7262-657-1.

4. SNÁŠEL, M.: Závěsný systém – workshop. Praha, září 2012. Ústní sdělení.

5. ŠINGLIAROVÁ, H.: Lézia predného skrízeného väzu kolena jako model de-aferentačnej traumy. Rehabilitačná Medicína & Fyzioterapia, 2012; s. 63-67. Dostupné na

http://www.rehmed.sk/lezia-predneho-skrizeneho-vazu-kolena-ako-model-de-aferentacnej-traumy-21.html.

6. www.trxzlin.cz/trx.php

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitace Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×