SYSTEMATIZACE SVALOVÝCH DYSBALANCÍZ POHLEDU VÝVOJOVÉ KINEZIOLOGIE


Systematization of Muscular Dysbalances from the Aspect of Developmental Kinesiology

From clinical and experimental work ensues that some muscles have a distinct predilectionaltendency of inhibitory manifestations (hypotonia, weakening, hypoactivation), while in other muscleswe find a tendemcy of hypertonia and muscular contraction. The explanation of the development ofsystemically arranged muscular dysbalances is based on the existence of two muscle systems –tonic and phasic.In the presented paper the author draws attention to the functional difference between the twosystems from the aspect of the temporal sequence in posture, i.e. their postural integration. Muscles,which incline to weakening, so-called phasic muscles, are in their postural function (from the aspectof posture) from the phylogenetic and ontogenetic aspect resp. younger than muscles with a ten-dency to contractures. As to their postural function they are also linked to the evolutionally youngerskeletal morphology, and at the same time they condition its development.In addition to the systemic pattern of dysbalances of muscles with an older and younger posturalfunction there exists also systematized chaining between local changes of muscular tension, i.e.between trigger points. Their development can be hypothetically assumed on the basis of control ofnociception.For the stereotypy of their pattern the crucial problem seems to be the problem of muscular loops.In our approach it is the basis for assessment of muscular linkage and thus for systematization ofthe pattern of trigger points, kinesiology of postural ontogenesis and its relation to the program ofthe locomotor pattern.By including the function of muscles into the program of the locomotor model it is possible to definea new view on the arrangement of muscle chains and thus systematize the reflex interconnection oftrigger points. In the given context we speak of protective postural patterns.

Key words:
muscular dysbalance, tonic muscular system, phasic muscular system,kinesiology of child evolution


Autoři: P. Kolář
Působiště autorů: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Klinika rehabilitace, Praha 5 – Motol ;  Přednosta: doc. PaedDr. Pavel Kolář
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., , 2001, No. 4, pp. 152-164.
Kategorie: Články

Souhrn

Z klinických a experimentálních prací vyplývá, že některé svaly mají zřetelnou predilekční tendencik útlumovým projevům (hypotonii, oslabení, hypoaktivaci), u jiných svalů naopak sledujeme tendencik hypertonii a svalovému zkrácení. Vysvětlení pro vznik systémově uspořádaných svalových dysbalancí vychází z existence dvou svalových systémů – tonického a fázického.V práci poukazujeme na funkční rozdíl mezi oběma systémy z pohledu jejich časového řazení dodržení těla, tj. v jejich posturální integraci. Svaly, které inklinují k oslabení, tzv.svaly fázické, jsou vesvé posturální funkci (z pohledu zajišťování držení) z fylogenetického, resp.ontogenetického hlediska mladší než svaly s tendencí ke kontrakturám. Svou posturální funkcí jsou také vázány na vývojověmladší morfologii skeletu, kterou zároveň podmiňují ve vývoji.Vedle systémového uspořádání dysbalancí mezi svaly s ontogeneticky starší a mladší posturálnífunkcí existují ještě systematizovaná zřetězení mezi lokálními změnami svalového napětí, tj.mezitrigger points. Jejich vznik lze hypoteticky předpokládat na základě kontroly nocicepce.Pro stereotypii v jejich uspořádání se jako klíčová jeví otázka svalových smyček. V našem přístuputvoří základ pro stanovení svalového zřetězení, a tím pro systematizaci v uspořádání trigger points,kineziologie posturální ontogeneze a její vztah k programu lokomočního vzoru.Zařazením funkce svalů do programu lokomočního modelu je možné definovat nový pohled nauspořádání svalových řetězců, a tím systematizovat reflexní propojenost trigger points. V danémkontextu hovoříme o ochranných posturálních vzorech.

Klíčová slova:
svalová dysbalance, tonický systém, fázický systém, vývojová kineziologie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství


2001 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se