Klinické výsledky, zánětlivá reakce a tkáňovépoškození při totální laparoskopické hysterektomii –srovnání s laparoskopicky asistovanou vaginálníhysterektomií


Authors: Z. Holub 1;  A. Jabor 2;  L. Šprongl 3;  D. Fischlová 4;  Š. Urbánek 1
Authors‘ workplace: Department of Gynaecology and Obstetrics, Endoscopic Training Centre, Hospital Kladno 2Department of Biochemistry, Postgraduate Medicine School, Hospital Kladno 3Department of Biochemistry, Charles Univesity School of Medicine, Faculty Hospital Motol-Prag 1
Published in: Ceska Gynekol 2002; (6): 315-320
Category:

Overview

Cíl studie:
Kvantifikace a porovnání klinických výsledků, zánětlivé reakce a tkáňového poškozenípři totální laparoskopické hysterektomii (TLH) a laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii(LAVH).Typ studie: Klinická studie.Pracoviště: Gynekologicko-porodnické a biochemické oddělení, Nemocnice Kladno, Biochemickéoddělení, FN Praha-Motol.Metody: 58 pacientek vybraných k laparoskopické hysterektomii bylo selektováno k TLH neboLAVH na základě jejich volby a lékařského doporučení. Krevní vzorky k hodnocení markerůa tkáňového poškození (C-reaktivní protein, interleukin-6, kreatin, kináza, kortizol, cystatin C,serotonin a krevní obraz) byly odebrány před operací, první a třetí pooperační den. Jedna pacientkas operační komplikací (léze ureteru) byla vyloučena z laboratorní analýzy.Výsledky: Nebyly zjištěny žádné rozdíly v demografické charakteristice a klinických výsledcích(krevní ztráta, komplikace, délka hospitalizace) u 57 žen s laparoskopickou hysterektomií. Statistickyvýznamné rozdíly byly nalezeny pouze v délce operačního výkonu (70 min. v TLH skupině vs90 min. v LAVH skupině, p

Klíčová slova:
totální laparoskopická hysterektomie, LAVH, zánětlivá reakce, tkáňové poškození

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2002 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account