Homocysteinémie a ovarektomie – prvnízkušenosti s funkčním monitorováním


: A. Kaprál 1;  J. Hyánek 2;  J. Živný 1;  H. Pejznochová;  L. Dubská;  T. Fait 1
: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce, vedoucí prof. MUDr. J. Hyánek, DrSc. 1
: Ceska Gynekol 2002; (6): 328-332
:

Cíl studie:
Sledování plazmatické hladiny homocysteinu (Hcy) u 30 žen po bilaterální ovarektomiiu benigního onemocnění. Na základě předchozí pilotní studie se šesti pacientkami bylo předpokládánozvýšení hladiny Hcy po výkonu. Dalším cílem bylo zjistit možné ovlivnění homocysteinémiepodáváním estrogenové substituční terapie (ERT), protože zvýšená hladina Hcy –hyperhomocysteinémie – je považována za na lipidech nezávislý rizikový faktor u kardiovaskulárníchchorob. Deficit 5,10-methylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR-mutace C677T) je významnoupříčinou poklesu remetylace homocysteinu. Skupina pacientek heterozygotek s genovoumutací MTHFR byla srovnávána se skupinou pacientek bez této mutace a po dobu 8 týdnů bylamonitorována hladina folikulostimulačního hormonu (FSH), estradiolu (E2), folátu, vitaminu B12a Hcy v krevní plazmě.Typ studie: Základní práce k získání vlastních dat o Hcy v naší populaci u žen v období před a poovarektomii a po nasazení estrogenové substituce.Název a sídlo pracoviště: Pracoviště gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK v Praze.Metodika: Celkový Hcy v plazmě byl stanoven chromatografickou metodou s fluorescenční detekcí.Hladina hormonů v plazmě byla stanovena RIA testem fy DCL. Stanovení mutací genu pro5,10-MTHFR v oblasti 677 C>T bylo provedeno metodou PCR v modifikaci podle Forssta a spol.V průběhu 8 týdnů bylo uskutečněno 6 krevních odběrů, 1. před operačním výkonem, další 1., 3.,7., 28. a 56. den po výkonu. Od 28. dne substituováno 50 mikrogramů 17-beta estradiolu, transdermálněformou týdenních náplastí.Výsledky: V souboru nebyla zjištěna žádná homozygotka 5,10-MTHFR, nalezeno bylo 5 heterozygoteka 25 zdravých homozygotek. U obou nalezených podskupin se hodnoty Hcy statisticky významněnelišily. Pacientky byly podle výše FSH v plazmě (mezní hodnotu jsme zvolili 40 IU/l)rozděleny do dvou podskupin. U obou došlo ke zvýšení Hcy následně po kastrační operaci a k poklesuHcy po nasazení hormonální léčby. Hladina folátu u obou skupin korelovala s hladinou Hcy,u vitaminu B12 jsme závislost nepotvrdili. Statistický rozdíl mezi oběma skupinami jsme nezjistili(p

Klíčová slova:
homocystein, homocysteinémie, hyperhomocysteinémie, ovarektomie, folikulostimulačníhormon, estradiol, vitaminy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2002 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account