Smrtelné komplikace preeklampsiea eklampsie


: B. Srp 1;  P. Velebil 2;  J. Kvasnička 3
: Gynekologicko-porodnická klinika UK, 1. LF a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisel, CSc. 3I. interní klinika UK, 1. LF a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. P. Klen 1
: Ceska Gynekol 2002; (6): 365-371
:

Cíl práce:
Analýza preeklampsie a eklampsie, jednoho z hlavních článků život ohrožujících stavůmateřské morbidity, s vysokým dopadem na mateřskou mortalitu v České republice do konce 70.let. Naším cílem bylo připomenout hlavní příčinné souvislosti na konkrétním klinickém průběhujednotlivých případů úmrtí, vytýčit hlavní chyby a omyly a statisticky zpracovat frekvenční analýzua základní charakteristiky jednotlivých rizikových skupin.Typ studie: Retrospektivní epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze; Ústav propéči o matku a dítě, Praha-Podolí; I. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Metody: Analýza 31 případů mateřských úmrtí v souvislosti se závažnou preeklampsií a eklampsiív České republice v období 1978–2000 s využitím databáze 470 případů mateřských úmrtí za sledovanéobdobí. Analyzovali jsme klinický průběh jednotlivých případů se zaměřením na porodnickéoperační výkony a klinický management. Posuzovali jsme časové souvislosti život ohrožujícíchkomplikací, věk ženy a její paritu a místo úmrtí.Výsledky: V České republice zemřelo v souvislosti se závažnou preeklampsií a eklampsií (A1) 36žen za sledované období, což představuje 7,7 % celkové mateřské úmrtnosti. Skupina A1 byla na 5.místě příčin úmrtí žen v gestaci. Analyzovali jsme 31 případů úmrtí v bezprostředním souvislostis těžkou preeklampsií a eklampsií.V období 1978–1990 byl jeden případ úmrtí v této skupině na74 263 živě narozených dětí, zatímco v období 1991–2000 to již bylo pouze 1 úmrtí na 171 137 živěnarozených. U 15 žen (48 %) však péče neodpovídala možnostem prevence, diagnostiky a terapie.Závažné případy preeklampsie a eklampsie byly častější u starších žen a u multipar.První skupinu (61 %) tvoří ženy s manifestními konvulzemi, z nichž 25 % mělo křeče v poporodnímobdobí a několik mělo jen mírné symptomy preeklampsie v období před porodem. Eklamptickézáchvaty, pokud přešly do kómatu, byly v 10 případech komplikované DIC. Ve dvou případechbylo pozorováno předčasné odlučování lůžka. Kromě klasických příznaků preeklampsie bylov této skupině 5 případů vícečetného těhotenství, anamnéza kolísavé hypertenze, hepatopatiev předchozím těhotenství a chronická nefróza.Druhou skupinu (39 %) tvoří případy bez křečí. U těchto případů se vyskytly poruchy jaterníhoa renálního selhání, v 5 případech nastalo nitrolební krvácení; několik případů mělo kombinacisymptomů. DIC byl přítomen v 6 případech. V obou skupinách bylo 5 případů s kožními krvácivýmiprojevy, trombopenií, příznaky DIC a hepatorenálního selhání, které bychom podle současnéklasifikace řadili k HELLP syndromu.Většina žen zemřela v poporodním období (87 %), většinou po akutních operativních porodech.Skutečnost, že žádná žena nezemřela v těhotenství poukazuje na snahu provést život zachraňujícíoperaci. V období termínu porodilo 42 % žen. Zejména na počátku sledovaného období jsme pozorovalitendenci prodlužovat délku gestace ve snaze zachránit novorozence. Úmrtí plodu nebonovorozence ve sledovaném souboru nastalo v 71 %. Těhotenství byla ukončena operačně v 71 %případů, většinou císařským řezem. Více než v polovině případů bylo operováno v kómatu. Poukazujemena hlavní chyby a omyly v organizaci péče, v primární prevenci, v diagnostice a v následnépéči.Závěr: Pozitivní výsledky v oblasti mateřské mortality v souvislosti s těžkou preeklampsií a eklampsiív posledních 10 letech jsou důsledkem zlepšených diagnostických a terapeutických opatřenív našem oboru, zejména však v neonatální péči, neboť porodníci v současné době ukončujítěhotenství dříve než bývalo obvyklé, jakmile nastane progrese symptomů preeklampsie. Zaměřujese na včasné rozpoznání koagulopatií v kombinaci s preeklampsií, zejména pak na včasný záchyta léčbu HELLP syndromu.

Klíčová slova:
epidemiologie, mateřská mortalita, preeklampsie, operativní porod

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2002 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account