Biopsie sentinelové uzliny u pacientů s karcinomem ústní dutiny a orofaryngu


Authors: L. Mrzena;  J. Betka;  I. Stárek 1;  K. Táborská 2;  D. Kodetová 3;  H. Křížová 4
Authors‘ workplace: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM, Praha Katedra Otorinolaryngologie IPVZ, Praha ;  Otolaryngologická klinika LF UP a FN, Olomouc 1;  Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, Praha 2;  Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FNM, Praha 3;  Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Praha 4
Published in: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 393-398
Category: Original Article

Overview

Východisko.
Cílem studie bylo ověřit proveditelnost identifikace a biopsie sentinelové uzliny u pacientů s karcinomem dutiny ústní a orofaryngu a její prediktivní hodnotu pro určení přítomnosti okultních metastáz. 

Metody a výsledky.
Sentinelová uzlina byla identifikována na základě předoperační scintigrafie po aplikaci radiokoloidu značeného 99mTc do okolí primárního tumoru a během operace pomocí ruční gamasondy. U všech pacientů byla poté provedena elektivní krční disekce. Výsledek histologického vyšetření sentinelové uzliny byl porovnán s výsledky histologického vyšetření všech uzlin nalezených v krční disekci. Od července 2003 do prosince 2005 bylo 27 pacientů s karcinomem dutiny ústní a orofaryngu bez klinicky detekovatelných metastáz zařazeno do prospektivní studie. Ve studii byla u 26 z 27 pacientů identifikována sentinelová uzlina při předoperační lymfoscintigrafii. Peroperačně byla sentinelová uzlina identifikována u 27 pacientů (100 %) na 28 stranách krku. Ve 4 případech byla zjištěna přítomnost okultní metastázy v SLU. Jen v 1 případě (3,6 %) byl výsledek biopsie sentinelové uzliny falešně negativní. V 27 případech (96,4 %) výsledek biopsie sentinelové uzliny správně určil stav krčních uzlin. 

Závěry.
Výsledky studie ukazují, že biopsie sentinelové uzliny je u karcinomu dutiny ústní a orofaryngu dobře proveditelná a ve vysokém procentu správně určuje přítomnost okultních metastáz. 

Klíčová slova:
elektivní krční disekce, ruční gamasonda, karcinom hlavy a krku, lymfoscintigrafie, sentinelová lymfatická uzlina.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty

Article was published in

Journal of Czech Physicians


Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×