Klinické projevy a výsledky metabolických a molekulárních analýzu osmi dětí s dědičnou poruchou glykosylace proteinů


Authors: T. Honzík;  H. Hansíková;  E. Flachsová;  R. Rosipal;  H. Poupětová 2
Authors‘ workplace: Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha1 přednosta doc. MUDr. J. Hoza, CSc. Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK, Praha2 přednosta prof. MUDr. M. Elleder, DrSc.
Published in: Čes-slov Pediat 2003; (7): 456-460.
Category:

Overview

Východisko:
Dědičné poruchy glykosylace proteinů (syndrom CDG) představují heterogenní skupinu 15různých metabolických onemocnění. Ve sdělení autoři předkládají výsledky klinických, metabolických a molekulárníchvyšetření u osmi dětí s CDG syndromem typ I.Metody: Asialované a nízkosialované transferiny v séru byly analyzovány pomocí turbidimetrické imunoesejea isoelektrické fokusace. Geny pro phosphomannomutázu 2 (PMM2) a -1,3-glukosyltransferázu (ALG6) bylysekvenovány.Výsledky: U 8 dětí z pěti rodin s neprospíváním,mikrocefalií, strabismem, hypotonií, ataxií, psychomotorickouretardací, vpáčenými bradavkami a hypoplazií mozečku bylo nalezeno zvýšené zastoupení asialovaných a nízkosialovanýchtransferinů v séru, které svědčilo pro CDG syndrom typ I. Všechny děti měly laboratorní známkykoagulopatie, 6 dětí mělo sníženou hladinu antitrombinu III, 7 dětí nízkou hladinu faktoru XI a proteinu S a 5 dětínízkou hladinu proteinu C. Většina dětí měla zvýšené aktivity -glukuronidázy, -mannosidázy, -hexosaminidázya arylsulfatázy A v séru a snížené aktivity -mannosidázy a -mannosidázy v leukocytech. U šesti z osmi dětí bylynalezeny mutace v genu pro PMM2, které svědčí pro CDG syndrom typ Ia. Všech 6 dětí je nositelem prevalentnímutace pro nukleotidovou záměnu G422A v heterozygotní formě, dvě z nich mají na druhé alele mutaci C357A,jedno dítě mutaci C338T a u tří dětí nebyla zatím mutace na druhé alele nalezena. U jednoho ze dvou dětí s CDGsyndromem non Ia byla nalezena heterozygotní mutace T911C v genu pro ALG6.Závěry: Léčba dětí se syndromem CDG typ I je pouze symptomatická a prognóza postižených dětí nenípříznivá. Diagnostika je založena na stanovení spektra sérových asialovaných a nízkosialovaných transferinů, alepro účely genetického poradenství a prenatální diagnostiky jsou nutná enzymatická a/nebomolekulární vyšetření.

Klíčová slova:
CDG syndrom, psychomotorická retardace, vpáčené bradavky, hypoplazie mozečku

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics


2003 Issue 7

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account