Skúsenosti s diagnostikou Ch. trachomatispomocou PCR u gynekologických pacientokna Slovensku


Authors: J. Šimko;  I. Hollý;  M. Hudecová;  T. Zaviačič;  K. Holomáň
Authors‘ workplace: II. gynekologicko-pôrodnická klinika Bratislava, prednosta prof. MUDr. K. Holomáň, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2002; (6): 376-379
Category:

Overview

Autori vyšetrili pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) na prítomnosť Ch. trachomatisviac ako 2700 gynekologických pacientok väčšinou z Bratislavy a okolia. Materiálom bol sterz cervixu alebo ranný moč. Najčastejšie diagnózy spojené s chlamýdiovou infekciou boli adnexitis(38 %), cervicitis (22 %), pelvic pain (9 %), sterilitas (9 %), cystitis, resp. uretritis (3 %), abortusiminens (4 %) partus praematurus iminens (9 %).Výrazná bola sezónnosť záchytu chlamýdií s vrcholom v letnom období.Vekový priemer pacientok bol 29,2 roku a nesplnili sa tak predpoklady vysokej premorenostipredovšetkým mladších vekových kategórií.PCR sa osvedčila ako presná, spoľahlivá a perspektívna metóda na detekciu Ch. trachomatisu slovenských gynekologických pacientok.

Klíčová slova:
Ch. trachomatis, polymerázová reťazová reakcia (PCR), diagnostika

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2002 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account