Komplikace disekce axily pro karcinomprsu


Authors: D. Pavlišta 1;  M. Dušková 2;  J. Novotný 3;  M. Zikán 1;  M. Strunová 1;  P. Freitag 1;  J. Živný 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV, přednosta doc. MUDr. J. Tvrdek, CSc. 3Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta doc. MUDr. L. Petružel 1
Published in: Ceska Gynekol 2002; (6): 333-337
Category:

Overview

Cíl studie:
Cílem práce je zhodnotit výskyt a typ pooperačních komplikací po radikální exenteraciaxily, které mají souvislost s provedeným chirurgickým výkonem.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolináršká18, Praha 2.Metodika: Byla provedena retrospektivní analýza pooperačních komplikací u 116 vybraných pacientek,které podstoupily parciální nebo ablační výkon na prsu s disekcí axily na Gynekologickoporodnickéklinice 1. LF UK a VFN v Praze v letech 1994–2000 pro karcinom prsu v I. a II. stadiupodle FIGO. Do souboru byly zařazeny nemocné, u kterých nebyla aplikována radioterapie axily,ani chemoterapie, byly po dobu nejméně 12 měsíců po operaci bez známek lokoregionální recidivyonemocnění a u kterých bylo v disekátu axily prokázáno nejméně 10 lymfatických uzlin. Operacebyly prováděny 9 různými operatéry. Hodnoceny byly časné (výskyt infekce, seromu, hematomu)a pozdní (otok, parestezie, ztuhlost, bolest a slabost horní končetiny) komplikace. Porovnán bylvýskyt obtíží v závislosti na věku pacientek, na počtu disekovaných uzlin a na rozsahu operačníhovýkonu na prsu. Statistická významnost jevů byla hodnocena Fisherovým exaktním testem.Výsledky: Alespoň jedna komplikace se vyskytla u 65 % pacientek. U časných komplikací (hematom,infekce, serom) nebyla statisticky významná jejich závislost ani na věku pacientky, ani namnožství odstraněných uzlin. Statisticky významný (p

Klíčová slova:
karcinom prsu, ochablost končetiny, disekce axily, biopsie sentinelové uzliny

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2002 Issue 6

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account