Complex nursing care documentation for short-term hospitalization of patients indicated for permanent pacemaker implantation


Authors: M. Šenkyříková 1;  H. Fišerová 1;  O. Ludka 1,2;  J. Špinar 1,2
Authors‘ workplace: Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno 1;  Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně 2
Published in: Kardiol Rev Int Med 2014, 16(1): 44-46
Category: Cardiology Review

Overview

The implantation of a permanent pacemaker is realized during short-term hospitalization. The goal of this manuscript is to identify the most frequent nursing interventions/needs of patients indicated for permanent pacemaker implantation realized during short-term hospitalization and, subsequently, to develop a complex nursing care map. The data of 100 patients who have been hospitalized for permanent pacemaker implantation have been summarized in a retrospective analysis of their medical records. Based on identification of the most frequent nursing problems, comprehensive nursing documentation was developed that is designated for nurses and other staff who are not doctors.

Keywords:
Short‑term hospitalization –  nursing interventions –  documentation –  pagemaker –  map of nursing care.


Sources

1. Štejfa M et al. Kardiologie. 3. přepracované vydání. Praha: Grada Publishing 2007.

2. Kolář J et al. Kardiologie pro sestry intenzivní péče. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén 2009.

3. Ročenka 2010. Interní kardiologická klinika, FN Brno –  Bohunice. Brno: FN Brno 2010.

4. Trachtová E et al. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. ed. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 2008.

5. Vašátková I et al. Ošetřovatelská dokumentace v nemocnici. 1. ed. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 2001.

6. Koizerová B, Erbová G, Oliverová R. Ošetrovateľstvo 2. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 1995.

Labels
Paediatric cardiology Internal medicine Cardiac surgery Cardiology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account