Časová konštanta t pri umelej ventilácii pľúc – klinické výsledky


Authors: P. Török;  M. Májek;  J. Kolník
Authors‘ workplace: Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NsP Vranov nad Topľou, primár MUDr. Pavol Török, CSc. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, SPAM Bratislava, prednosta doc. MUDr. Milan Májek, CSc. Chirana-Medical, Stará Turá, vedúci vývoja DaNT i
Published in: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 6, s. 295-297
Category:

Overview

Autori v práci porovnávajú vypočítané (tstat ) a merané časové konštanty (tdyn) v dvoch skupinách pacientov, ktorí boli dlhodobo ventilovaníventilačnými režimami CMV, PCV a PSV. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín, prvú skupinu tvorilo 5 pacientov s chronickou obštrukčnou pľúcnouchorobou a druhá skupina pacientov bola bez chronického pľúcneho poškodenia.V exspíriu monitorovali prvú, druhú i tretiu časovú konštantu (tEdyn1,2,3 ), ako aj vypočítanú časovú konštantu ako násobok R . C, t.j. tstat.Zistili, že medzi vypočítanou a meranou časovou konštantou nie je významná korelácia.Pri analýze meraných časových konštánt zistili, že časové konštanty sa od seba líšia nezávisle od aplikovaného spôsobu umelej ventilácie pľúc, a toako v skupine s CHOPCH, tak v skupine bez predošlého pľúcneho poškodenia.V klinike sa potvrdila teória vyplývajúca z matematického a fyzikálneho modelu, že tEdyn1 > tEdyn2 > tEdyn3.Záverom konštatujú, že v súčasnosti nie je možné ani len teoreticky uvažovať pri hodnotení mechanických vlastností dýchacích orgánov, že časovákonštanta je konštantná. Teoretické i klinické merania potvrdzujú, že časové konštanty pri umelej ventilácii pľúc nie sú konštantné.

Klíčová slova:
UVP – statická časová konštanta – dynamická časová konštanta

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account