Premedikace moxonidinem (CYNT) a laparoskopická cholecystektomie


: J. Málek;  M. Starec;  M. Štefan;  H. Vokounová
: Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK Praha, přednosta doc. MUDr. Jan Pachl, CSc. Ústav farmakologie 3. LF UK Praha, vedoucí prof. MUDr. M. Kršiak, DrSc.
: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 6, s. 288-290
:

Byl sledován vliv moxonidinu (CYNT) 0,3 mg (n = 22) a 0,4 mg (n = 25) p.o. na potlačení hemodynamických změn během laparoskopickécholecystektomie v porovnání s klonidinem (CATAPRESAN) 150 mg i.v. (n = 23) a kontrolou (n = 22). Moxonidin nebyl schopen na rozdíl od klonidinupotlačit vzestup krevního tlaku během kapnoperitonea, přestože u obou skupin s moxonidinem i ve skupině s klonidinem došlo k výrazně menšímuvýskytu hodnot tlaku nad 175/105 mmHg oproti kontrole (p < 0,001). Ostatní sledované parametry (spotřeba fentanylu, pooperační sedace, hypotenze,bradykardie, nauzea a zvracení) se mezi skupinami nelišily. Závěrem je možno shrnout, že použití kl onidinu v premedikaci před laparoskopickoucholecystektomií je výhodnější než použití moxonidinu.

Klíčová slova:
kapnoperitoneum – hypertenze – klonidin – moxonidin

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account