Imunoparalýza a infekční komplikace u kriticky nemocných


: M. Průcha;  R. Zazula;  B. Kavka;  J. Hyánek
: Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, primář prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. Klinika anesteziologie a resuscitační péče, IKEM, Praha, primář MUDr. Roman Zazula Oddělení anesteziologie a resuscitační péče, Nemo
: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 6, s. 320-323
:

Relativně častým nálezem u pacientů JIP je imunoparalýza. Tento stav je charakterizován poklesem exprese HLA-DR na monocytech pod 30 %a poklesem produkce tumor nekrotizujícího faktoru a (TNF-a) po stimulaci lipopolysacharidem ex vivo pod 300 pg/ml. Po stránce funkčního stavuimunitního systému to znamená nedostatečnou prezentaci antigenu s následnou poruchou nespecifické i specifické imunitní odpovědi. Rovněž toznamená nedostatečnou aktivitu prozánětlivých mechanismů, zajišťujících zachování homeostázy. Převažuje přitom protizánětlivá odpověď, spojenás klinicky nepříznivou prognózou. Stanovení prokalcitoninu a exprese CD64 na granulocytech jsou parametry použité k rozlišení infekčního a nein-fekčního zánětu. Stav imunoparalýzy není nezbytně spojen s přítomností infekce, ale může být pravděpodobně také navozen působení mediátorůcytokinové sítě. Jeí stanovení pomáhá rozlišit pacienty na dvou pólech funkčnosti imunitního systému – s vysokou produkcí prozánětlivě působícíchcytokinů na jedné straně, nebo převahou protizánětlivé odpovědi na druhé straně. Je to výchozí bod pro manipulaci s imunomodulační léčbou u těchtopacientů.

Klíčová slova:
imunoparalýza – HLA-DR/CD14 – produkce tumor nekrotizujícího faktoru – prokalcitonin – imunomodulace

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account