Časová konštanta pri umelej ventilácii pľúc – teoretický a fyzikálny model


: P. Török;  M. Májek;  J. Kolník
: Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, NsP Vranov nad Topľou, primár MUDr. Pavol Török, CSc. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, SPAM Bratislava, prednosta doc. MUDr. Milan Májek, CSc. Chirana-Medical, Stará Turá, vedúci vývoja DaNT i
: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 6, s. 291-294
:

Autori v práci opisujú metodický postup a výsledky matematického a fyzikálneho modelovania, merania a výpočtu časových konštánt dýchacíchorgánov (t) pri umelej ventilácii pľúc. Pri modelovaní zistili, že teoreticky vypočítaná časová konštanta tstat ako násobok poddajnosti (Cst) a odporudýchacích ciest (Raw) nesúhlasí s meranými hodnotami. Podrobnou analýzou priebehu inspíria a hlavne exspíria došli k záverom, že statická časovákonštanta tstat, vypočítaná zo statických veličín sa počas priebehu inspíria i exspíria mení v samotnom jednom ventilačnom cykle a že t1>t2>t3.Teoreticky by mali byť časové konštanty rovnaké (tstat1 = tstat2 = tstat3). Zistili závislosť medzi zmenami prietočného odporu ventilačného systému,vrátane odporu endotracheálnej kanyly a dýchacích orgánov (REsys) a zmenami časovej konštanty. Záverom konštatujú, že teoreticky a matematickyzdôvodniteľná konštantnosť časových konštánt t vo fyzikálnom modeli a v klinike neplatí práve pre nelinearitu odporov ventilačného systému, na ktorýje pacient počas UVP pripojený. Pre klinickú prax umelo ventilovaného pacienta je teória konštantnosti prvých troch t neudržateľná a časová konštantanie je konštantou, ale dynamicky sa meniacou veličinou, nazvali ju dynamická časová konštanta tdyn.

Klíčová slova:
UVP – statická časová konštanta – časová dynamická konštanta

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account