Bazaloidní karcinom sesarkomatoidní komponentou - méněobvyklá varianta tumoru hrtanu


Authors: L. Jeřábek;  J. Horáček *
Authors‘ workplace: ORL odd., Vítkovická nemocnice, Ostrava - Vítkovice
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2001, No. 1, pp. 9-12.
Category:

Overview

Karcinom hrtanu představuje 2,2 % všech maligních nádorů u mužů a 0,4 % u žen.Mikroskopicky je přes 90 % hrtanových karcinomů dlaždicobuněčného typu. Cílem práce je klinic-ko-patologické zhodnocení poměrně raritního výskytu bifazického bazaloidního karcinomu hrtanuse sarkomatoidní komponentou. V práci je prezentováno současné histopatologické dělení nádorůhrtanu a v kazuistice jednoho pacienta s bazaloidním karcinomem je popsán klinický a histologickýnález, histopatologická diferenciální diagnostika a léčba. Bazaloidní karcinom je vysoce malignílaryngeální tumor, jehož neobvyklost je ještě podtržena přítomností sarkomatoidních změn. Imu-nohistochemické vyšetření potvrdilo epiteliální původ nádoru, jedná se o metatypickou transfor-maci epitelu do sarkomatoidní složky. Aplikace moderních vyšetřovacích metod jako jeimunohistochemie přináší zpřesnění histopatologické diagnózy a z klinického hlediska upřesněníprognózy.

Klíčová slova:
nádory hrtanu, histopatologie, bazaloidní karcinom, sarkomatoidní komponenta.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account