Príspevok medicíny založenej na dôkazoch k riešeniuniektorých problémov elektrokardiografie


Authors: L. Bachárová
Authors‘ workplace: Medzinárodné laserové centrum, Bratislava
Published in: Čas. Lék. čes. 2004; : 823-829
Category:

Overview

Príspevok sumarizuje názory autorky na možnosti využitia princípov medicíny založenej na dôkazoch na prehodnotenieklasických hypotéz a fomulovanie nových hypotéz v elektrokardiológii. Ako príklad je uvedená elektrokardiografickádiagnostika hypertrofie ľavej komory založená na voltážnych kritériach, o ktorej je známe, že je zaťaženávysokým počtom tzv. falošne negatívnych nálezov a nízkou senzitivitou. V príspevku sa prezentuje alternatívnyprístup, ktorý spočíva v akceptácii týchto tzv. falošne negatívnych nálezov ako pravdivých, odrážajúcich zmenyelektrických vlastností myokardu počas elektrofyziologickej remodelácie pri hypertrofii ľavej komory. V tomtokontexte je zavedený nový parameter – špecifický potenciál myokardu – ako kvantifikácia relatívneho voltážnehodeficitu. Prezentujú sa výsledky experimentálnych a klinických štúdii na podporu novej paradigmy.

Klíčová slova:
elektrokardiológia, medicína založená na dôkazoch, hypertrofia ľavej komory.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account